Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer
Sertifiseringssystem for screeningutstyr for flyplasser
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
24.03.2019
Sikkerhet for ro-ro-ferger og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
25.12.2018
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet: endringsbestemmelser
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon)
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding)
Flypassasjererforordningen
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser
Dekk til kjøretøy og tilhengere (sammenstilling av eksisterende regleverk)

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
15.05.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
13.04.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
15.04.2017
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
10.10.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
22.03.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
27.03.2017
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
28.03.2017
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse
16.03.2017
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
26.01.2017
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
01.01.2017
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.12.2017
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
06.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
17.06.2009
Anerkjennelse av Indias skipsregister
23.08.2016
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser for kommersielle operasjoner
25.08.2016
12.09.2016
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt
06.10.2016
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
07.10.2018
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
01.01.2019
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
30.01.2019
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
19.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
08.08.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2016
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon)
15.06.2016
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
15.06.2016
Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding)
15.06.2016
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
01.01.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
01.01.2014
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
05.06.2014
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
01.03.2013

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
31.03.2018
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
31.03.2018
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2018
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
12.01.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
16.06.2015
01.01.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
10.12.2016
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
05.07.2016
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
18.11.2016
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
17.06.2011
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
01.12.2016
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
18.03.2016
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
09.07.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
09.07.2007
CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp
02.05.2014
CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
01.08.2015
Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
01.01.2016
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser
04.02.2015
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
01.01.2015
Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
16.06.2015
Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2015
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
01.07.2016

2017/038

14.02.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
15.07.2014

2017/039

14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
30.07.2015

2017/037

01.01.2017
Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
20.05.2018

2015/106

Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
20.05.2018

2015/106

20.05.2018
Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
20.05.2018

2015/106

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
02.03.2016

2016/211

Overvåking og rapportering av drivhusgassutslipp fra skip
01.07.2015

2016/215

Fartsskriverforordningen
02.03.2015

2016/122

Rettigheter til busspassasjerer
01.03.2013

2015/115

01.01.2016
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
07.03.2014

2015/103

04.05.2015
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
07.05.2017

2015/316

Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
01.01.2015

2015/225

28.09.2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
16.11.2010

2015/188

Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

01.01.2015
Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport
16.06.2015

2014/285

Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
24.12.2010

2010/029

01.04.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
01.12.2016

2017/061

18.03.2017
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2017

2017/060

18.03.2017
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
16.05.2016

2017/007

04.02.2017
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
16.10.2013

2016/244

03.12.2016
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/226

03.12.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
01.07.2017

2016/212

29.10.2016
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
02.03.2018

2016/191

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
31.12.2015

2014/284

31.12.2015
31.12.2015
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
17.02.2016

2016/124

04.06.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
08.04.2016

2016/126

04.06.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
13.12.2015

2016/096

30.04.2016
16.12.2015
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
03.08.2015

2016/028

06.02.2016
Innføring av eCall-tjenesten
23.06.2014

2015/186

01.03.2016
11.12.2015
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
13.07.2017

2015/317

13.07.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
26.05.2014

2015/028

01.01.2016
25.06.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
31.12.2016

2015/281

01.11.2015
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
01.01.2014

2015/280

01.11.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
04.07.2014

2015/062

01.12.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
13.07.2015

2015/221

26.09.2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
19.02.2015

2015/189

11.07.2015
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
16.06.2015

2015/108

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/060

21.03.2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
18.11.2015

2015/061

18.11.2015
Fremme av innlands kanaltransport
18.06.2014

2014/286

13.12.2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
01.01.2014

2014/300

13.12.2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
01.01.2012

2013/234

01.01.2015
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.01.2012

2011/081

01.01.2015
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
01.01.2011

2013/229

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
23.03.2013

2014/133

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
19.04.2012

2014/133

01.01.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
12.04.2014

2014/237

01.11.2014
22.04.2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
20.09.2014

2014/228

01.11.2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
01.01.2015

2014/172

01.01.2015
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2014/173

01.01.2015
Direktiv om flyplassavgifter
15.03.2011

2012/064

01.06.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
10.01.2013

2014/008

15.02.2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
08.01.2014

2014/131

28.06.2014
Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/119

28.06.2014
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
05.03.2014

2014/119

01.01.2015
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
20.07.2012

2014/094

17.05.2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013
07.12.2013

2014/053

09.04.2014
06.12.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser
01.11.2014

2014/052

03.11.2014
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk
29.09.2013

2014/052

29.03.2016
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
21.11.2014

2014/022

21.11.2014
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
17.06.2011

2012/063

01.05.2012
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser
15.12.2011

2013/229

01.01.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan
04.01.2013

2013/171

09.10.2013
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip)
25.05.2012

2013/144

16.07.2013
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2013

2013/120

30.06.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser
10.01.2013

2013/060

04.05.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
17.08.2013

2013/021

17.08.2013
Radiointerferens fra kjøretøyer
02.10.2009

2013/007

02.02.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: inndragelse av godkjenning av Georgia
13.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka
12.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Israel
29.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie
30.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko
21.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan
15.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Ecuador
18.07.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia
19.05.2011

2012/112

16.06.2012
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
19.04.2010

2010/121

11.11.2010
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2011

2011/035

30.06.2011
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
30.12.2008

2011/018

02.04.2011
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
07.03.2010

2010/105

01.11.2010
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat
15.07.2009

2010/106

01.10.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2010/072

12.06.2010
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
22.10.2009

2010/072

12.06.2010
Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
19.01.2013

2010/028

19.11.2013
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet
10.09.2008

2009/035

14.03.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2009/013

06.02.2009
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
20.03.2008

2008/069

07.06.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
30.12.2008

2007/089

30.12.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
30.12.2008

2007/089

30.12.2008
Veiinfrastrukturdirektivet
19.10.2010

2009/063

19.10.2010

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Førerkortdirektivet
19.01.2013

2008/029

19.01.2013
25.02.2011
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
24.01.2017

2017/058

18.03.2017
05.04.2017
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
09.12.2016

2016/094

09.12.2016
31.03.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
21.12.2016

2017/065

18.03.2017
17.03.2017
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
20.04.2016

2016/193

24.09.2016
27.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
21.12.2016

2017/063

18.03.2017
23.03.2017
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler
01.07.2000

2002/005

02.02.2002
11.01.2002
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
23.12.2016

2017/064

18.03.2017
17.03.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC)
15.12.2011

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
02.03.2008

2009/065

01.11.2012
01.07.2013
Flypassasjerers rettigheter
17.02.2005

2004/171

17.02.2005
17.02.2005
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
01.08.2016

2017/062

18.03.2017
Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport
01.05.2006

2006/154

01.05.2008
01.07.2008
Adgang til yrket som veitransportør
04.12.2011

2014/088

01.01.2015
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods
01.01.1997

1996/019

01.01.1997
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
23.03.2005

2003/050

23.03.2005
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
09.08.2002

2000/111

09.08.2002
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
30.06.2016

2017/036

04.02.2017
07.02.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
14.10.2016

2017/011

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
16.10.2016

2017/009

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
14.10.2016

2017/010

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
16.10.2016

2017/008

04.02.2017
06.02.2017
Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
13.04.2016

2017/040

04.02.2017
Kombinert transportdirektivet
01.07.1993

1994/007

01.07.1994
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
04.12.2011

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
21.04.2016

2016/245

03.12.2016
02.01.2017
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
04.06.2009

2009/033

04.06.2009
04.06.2009
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
25.08.2016

2016/156

25.08.2016
02.02.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
12.10.2017

2016/247

03.12.2016
14.12.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
17.10.2016

2016/227

03.12.2016
08.12.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
05.08.2016

2016/246

03.12.2016
09.12.2016
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2008/004

03.01.2009
01.09.2009
Bilbeltedirektivet
31.12.1992

1994/007

01.07.1994
01.10.1979
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
15.03.2003
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/207

29.10.2016
16.11.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/222

01.01.2017
05.12.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
23.06.2016

2016/213

29.10.2016
31.10.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
18.06.2016

2016/214

29.10.2016
20.06.2016
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane
23.12.2007

2008/085

01.02.2009
01.01.2011
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
01.01.1997

1997/023

01.05.1997
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
25.04.2016

2016/192

24.09.2016
28.09.2016
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
18.09.2016

2016/163

18.09.2016
18.09.2016
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
12.05.2016

2016/189

24.09.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
03.06.2016

2016/197

24.09.2016
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser
15.11.2015

2015/275

01.08.2016
01.07.2016
Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
04.12.2009

2010/090

03.07.2010
03.09.2010
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet (omarbeiding)
01.11.2008

2011/090

20.07.2011
12.08.2011
Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer
29.03.2009

2015/318

01.08.2016
09.09.2016
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
06.10.2012

2006/089

01.05.2013
20.03.2015
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
24.03.2006

2006(063

03.06.2006
Skipsavfallsdirektivet
28.12.2002

2001/077

01.02.2002
12.10.2003
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
31.12.2012

2011/017

01.01.2014
Sikkerhet i sivil luftfart
29.04.2009

2009/069

01.11.2009
05.11.2009
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger
14.12.2012

2014/096

01.12.2014
19.12.2014
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
10.09.2008

2006/064

10.09.2008
10.09.2008
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
15.11.2015

2015/276

01.08.2016
05.08.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
30.06.2015

2016/125

01.08.2016
Undersøkelser og forebygging av flyulykker
02.12.2010

2014/095

01.12.2014
19.12.2014
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
14.05.2010

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/123

04.06.2016
07.06.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
01.01.2016

2015/245

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/207

01.07.2016
01.09.2016
Traktorforordningen
01.01.2016

2015/009

01.01.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2015/244

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
16.01.2016

2016/078

30.04.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
01.09.2016
Rettigheter til båtpassasjerer
18.12.2012

2015/116

01.06.2016
27.05.2016
Et europeiske jernbanenett for konkurransedyktig godstransport
09.11.2010

2014/021

15.02.2014
17.02.2014
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om ferdsskrivere og lokaliseringsutstyr
05.01.2016

2016/095

30.04.2016
12.05.2016
Bruk av fartsskriver innen veitransport: endringsbestemmelser
22.02.2016

2016/093

30.04.2016
09.05.2016
Skipsutstyrsdirektivet: endringsbestemmelser
30.04.2016

2015/156

12.06.2015
30.04.2016
Kvalitetskrav til luftfartsdata og -informasjon: endringsbestemmelser
20.10.2014

2015/228

01.06.2016
01.06.2016
ADQ-forordningen om kvalitetskrav til luftfartsdata
01.07.2013

2012/167

01.05.2013
01.06.2016
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland
29.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet
01.02.2016

2016/054

19.03.2016
29.03.2016
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/055

19.03.2016
21.03.2016
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om krav til miljøvern
26.01.2016

2016/056

19.03.2016
29.03.2016
Skipsrederforsikringsdirektivet: erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipsredere
01.01.2012

2010/032

01.05.2013
05.04.2013
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
04.12.2009

2009/012

04.12.2009
27.11.2009
Forsikringskrav til luftfartsselskaper og luftfartøysoperatører: endringsbestemmelser
08.04.2010

2010/123

01.05.2013
05.04.2013
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til avgass fra tunge kjøretøy: endringsbestemmelser om partikkelovervåking
03.07.2014

2016/011

06.02.2016
08.02.2016
Typegodkjenningskrav til innføring av eCall-systemet
08.06.2015

2016/010

06.02.2016
08.02.2016
Fritidsbåtdirektivet (2013)
18.01.2016

2014/224

18.01.2016
18.01.2016
Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler
01.10.2013

2014/050

09.04.2014
16.12.2015
Intelligente transportsystemer: krav til tilgjengelig trafikksikkerhetsinformasjon
01.10.2013

2014/050

09.04.2014
16.12.2015
Rammeforordningen for det felles europeiske luftrom
20.04.2004

2006/067

01.02.2007
01.02.2007
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
27.02.2012

2011/102

27.02.2012
11.12.2015
MC-forordningen: typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler
01.01.2016

2015/143

01.02.2016
06.06.2014
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart
08.04.2015

2015/163

12.06.2015
18.06.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flypersonell i sivil luftfart: endringsbestemmelser
03.04.2014

2014/234

01.11.2014
07.04.2015
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
17.02.2014

2014/193

26.09.2014
26.09.2014
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart endringsbestemmelser
08.04.2012

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

2015/272

01.11.2015
12.11.2015
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringsbestemmelser om prøveflyvninger
21.07.2015

2015/277

01.11.2015
04.11.2015

Sider