Beslutningsprosessen: transport

Forsiden - Velg område - Transport - Beslutningsprosessen: transport
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

Nye rettsakter under vurdering eller forberedelse i Kommisjonen

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser om omsetning av droner
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: gjennomføringsbestemmelser om droner
Automatisk validering av flybesetninglisenser
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (II)
Felles regler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om miljøkrav (I)
Felles regler for sivil luftfart: oppdatering av regelverket for luftfartsoperasjoner og luftdyktighet
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om modulbaserte pilotlisenser for lette luftfartøy
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om seilfly
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om tap og gjenvinning av kontroll
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om sikkerhetsopplæring og flybesetninglisenser
Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om definisjon av rullebaner
Krav til testflygninger (maintenance check flights - MCF)
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om medisinske krav til besetningsmedlemmer
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Krav til yting av lufttrafikktjenester: gjennomføringsbestemmelser
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS)
Terrengvarslingssystem for små turbindrevne fly
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
Det europeisk byrå for flysikkerhet (EASA): endringsbestemmelser angående bøtelegging
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav for luftfartsoperatører
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om arbeidsro i cockpiten
Arbeids- og hviletidsregler innen ervervsmessig lufttransport med fly
Felles europeisk luftrom: krav til myndighetenes sikkerhetstilsyn

Forslag til kommisjonsrettsakter sendt til komitebehandling eller til Europaparlamentet og Rådet for klarering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
Jernbanesikkerhetsdirektivet: utfyllende bestemmelser om tilsyn med sikkerhetssertifikater og -godkjenninger
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
Gebyrer og avgifter til Det europeiske jernbanebyrå
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog: endringsbestemmelser
Skipsutstyrsdirektivet: utfyllende bestemmelser om elektronisk merking
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: gjennomføringsbestemmelser om godkjenning av jernbanekjøretøy
Fartsskriverforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelsene
Krav til typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad: utfyllende bestemmelser
Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om anmeldte treningsorganisasjoner
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser
Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser
Anerkjennelse av organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip: endringsbestemmelser for Bureau Veritas SA
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: korrigering
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om luftdyktighetskrav
Luftfartstjenesteforordningen: gjennomføringsbestemmelser

Forslag til EU-rettsakter under behandling i Europaparlamentet og/eller Rådet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Skipsavfallsdirektivet (revisjon)
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
Adgang til yrket som veitransportør: endringsbestemmelser
Kombinert transportdirektivet: endringsbestemmelser
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser
Typegodkjenningsforordningen for kjøretøyer
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart og opprettelse av Det europeisk byrå for flysikkerhet (revisjon)
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utestasjonering av sjåfører
Jernbanepassasjerforordningen (revisjon)
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
Bompengedirektivet (revisjon)
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet: endringsbestemmelser
Forenklet omregistrering av kjøretøy i det indre marked
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer: endringsbestemmelser
Gjennomføring av Single European Sky (omarbeiding)
Flypassasjererforordningen
Felles regler for ankomst og avganstider ("slots") ved europeiske flyplasser

EU-rettsakter under behandling i EØS-organene

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
03.07.2018
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: anerkjennelse av Singapores standarder
06.02.2018
01.02.2018
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: henvisninger til ICAO-bestemmelser
19.02.2018
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking: korrigering av visse språkversjoner
15.02.2018
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om tilgang til serviceanlegg og tjenester tilknyttet jernbanedrift
01.01.2019
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: utfyllende bestemmelser
04.09.2017
CO2-utslipp fra og drivstofforbruk til tunge kjøretøy
18.12.2017
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
17.01.2022
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 30.11.2017
03.12.2017
04.12.2017
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
21.12.2019
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
21.12.2019
Veikantkontrolldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for underretning om konstaterte mangler
20.05.2018
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser
04.12.2017
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport: utfyllende bestemmelser om tilgjengelighet av EU-dekkende multimodale reiseinformasjonstjenester
10.11.2017
Felles standarder for luftfartssikkerhet: rettelse av språkversjoner
07.06.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: rettelse av språkversjoner
06.06.2017
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: godkjenning av Polens skipsregister
30.09.2009
Felles regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip: endret godkjenning av Det norske veritas
17.12.2013
EU-godkjenning av Kroatias skipsregister
05.06.2014
Det felleseuropeiske systemet for togstyring: bestemmeser om iverksettingsplan
26.01.2017
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
10.10.2017
Vedlikeholdsforordningen: luftdyktighet for luftfartøyer: rettelser til språkversjoner
20.03.2017
Krav til tjenesteytere og tilsyn med lufttrafikkstyring og flysikringstjenester: gjennomføringsbestemmelser
28.03.2017
Havneforordningen: markedsadgang til havnetjenester og tilgang til finansielle opplysninger om havner
24.03.2019
Ekspertgruppe for ytelsesvurdering av Single European Sky
01.01.2017
Felles europeisk jernbaneområde: liberalisering av innenlands persontrafikk og styring av infrastruktur
25.12.2018
Konkurransutsetting av innenlands personbefordring med jernbane
24.12.2017
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
06.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning)
17.06.2009
Anerkjennelse av Indias skipsregister
23.08.2016
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser knyttet til Den europeiske grense- og kystvakt
06.10.2016
Tekniske forskrifter for fartøy på indre vannvei
07.10.2018
Anerkjennelse av enkelte organisasjoner for inspeksjon og sertifisering av skip
19.05.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2015
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning): gjennomføringsbestemmelser
08.08.2014
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene: endringsbestemmelser
01.01.2016
Det europeiske jernbanebyrå (ERA) (revisjon)
15.06.2016
Samtrafikkevnen på jernbanenettet (revisjon)
15.06.2016
Jernbanesikkerhetsdirektivet (omarbeiding)
15.06.2016
Spesifikasjoner for samtrafikkevnen i jernbanenettverket: endringsbestemmelser
01.01.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyråets program for bekjempelse av havforurensning fra skip og offshore petroleumsanlegg
01.01.2014
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrå (EMSA): endringsbestemmelser
01.03.2013

EFTA/EØS-utkast til EØS-komitevedtak oversendt til EU for vurdering

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Felles regler for regulering av lufttrafikk: henvisninger til ICAO-bestemmelser
11.12.2017
Akustiske varslingssystemer til kjøretøy (AVAS): endringsbestemmelser
22.09.2017
Typegodkjenningsdirektivet for kjøretøyer: rettelser
27.07.2017
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6): gjennomføringsbestemmelser om fordampningsutslipp
27.07.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak: endringsbestemmelser
29.08.2017
Sammenkopling av nasjonale elektroniske registre over veitransportforetak
30.01.2019
Felles regler for sivil luftfart: endringer inkludert bestemmelser om offshore helikopteroperasjoner
25.08.2016
12.09.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2018
Etablering av et felles europeisk jernbaneområde
16.06.2015
01.01.2017
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv)
17.06.2011
Jernbaneinfrastruktur: gennomføringsbestemmelser om rammeavtaler for kapasitetstildeling
01.12.2016
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: endringsbestemmelser
09.07.2007
Felles regler og standarder for organisasjoner som skal inspisere og besikte skip: anerkjente organisasjoner
09.07.2007
Det europeiske jernbaneområdet: gjennomføringsbestemmelser om kostnadsberegninger
01.08.2015
Overvåking av jernbanemarkedet: rapporteringsforpliktelser
01.01.2016
Tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevnen til EUs jernbanesystem knyttet til telematikkanvendelser for godstog
01.01.2015
Støtte til reduksjon av støy fra jernbanevogners bremsesystemer
16.06.2015
Prosedyren for lisensiering av jernbaneforetak: gjennomføringsbestemmelser
16.06.2015
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endringsbestemmelser om støy
01.01.2015

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: parlamentsbehandling i et eller flere EFTA/EØS-land ikke avsluttet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Etablering av en infrastruktur for alternative drivstoff
18.11.2016

2018/023

Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy
20.05.2018

2015/106

20.05.2018
20.05.2018
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelse om stadardskjema ved fjerning av eller brudd på forsegling
13.04.2017

2017/145

CO2-utslipp fra lette varebiler: endringsbestemmelser om innrapportering av data
14.05.2014

2017/111

Regelmessige tekniske kontroller med motorkjøretøyer og tilhengere
20.05.2018

2015/106

Vognkortdirektivet: endringsbestemmelser
20.05.2018

2015/106

Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser
02.03.2016

2016/211

Fartsskriverforordningen
02.03.2015

2016/122

Rettigheter til busspassasjerer
01.03.2013

2015/115

01.01.2016
Utprøving av informasjonssystemet for det indre marked for sertifisering av lokomotivførere på tvers av landegrensene
07.03.2014

2015/103

04.05.2015
Tilgjengelighet til det europeiske jernbanesystem for personer med funksjonshemminger og og nedsatt bevegelighet
01.01.2015

2015/225

28.09.2015
Forurensing fra skip og sanksjoner for overtredelser
16.11.2010

2015/188

Transport: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

2014/159

01.01.2015
Det europeiske jernbanenettet: nye tjenester for persontransport
16.06.2015

2014/285

Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring)
24.12.2010

2010/029

01.04.2011

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: gjennomføring i norsk rett forberedes

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
20.11.2017

2018/025

10.02.2018
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
05.07.2017

2017/242

16.12.2017
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
15.09.2017

2017/241

16.12.2017
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om krav til språk
01.07.2016

2017/038

01.01.2018
14.02.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 15.5.2017
16.05.2017

2017/184

23.09.2017
18.05.2017
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket
01.01.2014

2015/280

01.11.2015
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon, ytelse
16.03.2017

2017/138

08.07.2017
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.12.2016
10.12.2016

2017/098

06.05.2017
Typegodkjenningskrav knyttet til eCall-systemet: utfyllende bestemmelser
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
Utslipp fra biler (Euro 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon: endringsbestemmelser
16.05.2016

2017/007

04.02.2017
Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer
16.10.2013

2016/244

03.12.2016
Utslipp fra personbiler og lette personbiler og varebilder (euro 6): endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/226

03.12.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
01.07.2017

2016/212

29.10.2016
Fartsskriverforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sammenkobling av elektroniske registre over sjåførkort
02.03.2018

2016/191

Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
31.12.2015

2014/284

31.12.2015
31.12.2015
Sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip: endringsbestemmelser
17.02.2016

2016/124

04.06.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser om pilotutdanning, testing og periodiske prøver i forbindelse med ytelsesbasert navigasjon
08.04.2016

2016/126

04.06.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.12.2015
13.12.2015

2016/096

30.04.2016
16.12.2015
Felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og - vurdering for jernbane: endringsbestemmelser
03.08.2015

2016/028

06.02.2016
Innføring av eCall-tjenesten
23.06.2014

2015/186

01.03.2016
11.12.2015
EU-dekkende sanntids trafikkinformasjon for veitransport
13.07.2017

2015/317

13.07.2017
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
26.05.2014

2015/028

01.01.2016
25.06.2015
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
31.12.2016

2015/281

01.11.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: endringsbestemmelser
04.07.2014

2015/062

01.12.2015
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
13.07.2015

2015/221

26.09.2015
Bestemmelser for å forhindre forstyrrelser i cockpiten under visse faser av flyvningen
19.02.2015

2015/189

11.07.2015
Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet
16.06.2015

2015/108

Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser
30.06.2015

2015/060

21.03.2015
Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk: endringsbestemmelser
18.11.2015

2015/061

18.11.2015
Fremme av innlands kanaltransport
18.06.2014

2014/286

13.12.2014
Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring - forlengelse til 2024
01.01.2014

2014/300

13.12.2014
Felles europeisk luftrom: ytelses- og varslingskrav til luftfartstjenester
01.01.2012

2013/234

01.01.2015
Felles avgiftsordning for luftfartstjenester: endringsbestemmelser
01.01.2012

2011/081

01.01.2015
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester
01.01.2011

2013/229

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
23.03.2013

2014/133

01.01.2015
Telematikkprogrammer for godstrafikk i det transeuropeiske jernbanesystem
19.04.2012

2014/133

01.01.2015
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 10.04.2014
12.04.2014

2014/237

01.11.2014
22.04.2014
Påbudt bruk av sikkerhetsbelter og sikringsutstyr for barn i kjøretøyer
20.09.2014

2014/228

01.11.2014
Typegodkjenning av landbruks- eller skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om avgass
01.01.2015

2014/172

01.01.2015
Tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra traktormotorer: endringsbestemmelser
01.01.2015

2014/173

01.01.2015
Direktiv om flyplassavgifter
15.03.2011

2012/064

01.06.2012
Typegodkjenning av motorkjøretøy: endringsbestemmelser om teknisk masse og dimensjon
10.01.2013

2014/008

15.02.2014
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Georgia
08.01.2014

2014/131

28.06.2014
Utslippsgrenser for kjøretøy: endringsbestemmelser
01.01.2014

2014/119

28.06.2014
Utslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6): endringsbestemmelser
05.03.2014

2014/119

01.01.2015
Fremskyndet innføring av krav om dobbeltskrog for oljetankskip
20.07.2012

2014/094

17.05.2014
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 3.12.2013
07.12.2013

2014/053

09.04.2014
06.12.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannveier: endringsbestemmelser
01.11.2014

2014/052

03.11.2014
Tekniske spesifikasjoner for elektronisk kart- og informasjonssystem for kanaltrafikk
29.09.2013

2014/052

29.03.2016
Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav
17.06.2011

2012/063

01.05.2012
Felles europeisk luftrom: ytelseskrav til luftfartstjenester - endringsbestemmelser
15.12.2011

2013/229

01.01.2015
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Jordan
04.01.2013

2013/171

09.10.2013
Krav til førerkort med elektronisk informasjon (microchip)
25.05.2012

2013/144

16.07.2013
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2013

2013/120

30.06.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Administrative bestemmelser og generelle krav til kjøretøy: endringsbestemmelser
10.01.2013

2013/060

04.05.2013
Tekniske krav til fartøyer på innlands vannvei: endringsbestemmelser
01.12.2013

2013/088

01.12.2013
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
17.08.2013

2013/021

17.08.2013
Radiointerferens fra kjøretøyer
02.10.2009

2013/007

02.02.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: inndragelse av godkjenning av Georgia
13.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Sri Lanka
12.12.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Israel
29.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Algerie
30.06.2010

2012/112

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Marokko
21.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Azerbadjan
15.09.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: anerkjennelse av Ecuador
18.07.2011

2012/113

16.06.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Tunisia
19.05.2011

2012/112

16.06.2012
Farlig godsdirektivet: unntaksbestemmelser for visse land
19.04.2010

2010/121

11.11.2010
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2011

2011/035

30.06.2011
Fartøyer på indre vannveier - tilpasninger etter Bulgarias og Romanias EU-medlemskap
30.12.2008

2011/018

02.04.2011
Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk
07.03.2010

2010/105

01.11.2010
Vurdering av organisasjoner som utfører havnestatskontroll på vegne av en flaggstat
15.07.2009

2010/106

01.10.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei: endret gjennomføringsdato
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.06.2009

2010/072

12.06.2010
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2010/072

12.06.2010
Fartssertifikat for fartøyer på innenlands vannveier (kodifisering)
22.10.2009

2010/072

12.06.2010
Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi
19.01.2013

2010/028

19.11.2013
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet
10.09.2008

2009/035

14.03.2009
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
30.12.2008

2009/013

06.02.2009
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
20.03.2008

2008/069

07.06.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
30.12.2008

2007/089

30.12.2008
Tekniske forskrifter for fartøyer på innlands vannvei
30.12.2008

2007/089

30.12.2008

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Typegodkjenning av kjøretøyer: endringsbestemmelser om utslipp ved faktisk kjøring fra person- og varebiler (Euro 6)
27.07.2017

2018/008

10.02.2018
12.02.2018
Connecting Europe Facility: integrert europeisk infrastruktur
01.01.2014

2014/157

01.01.2014
13.08.2014
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
03.05.2017

2018/024

10.02.2018
Sommertidsdirektivet
31.12.2001

2001/095

31.12.2001
Flypassasjerers rettigheter
17.02.2005

2004/171

17.02.2005
17.02.2005
Skipsavfallsdirektivet
28.12.2002

2001/077

01.02.2002
12.10.2003
Rapporteringsformaliteter for fartøy som ankommer til eller avgår fra europeiske havner
19.05.2012

2013/089

01.05.2014
31.10.2013
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport
01.05.2006

2006/154

01.05.2008
01.07.2008
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Etiopia
28.07.2017

2017/243

16.12.2017
Sikkerhet i sivil luftfart
29.04.2009

2009/069

01.11.2009
05.11.2009
Adgang til yrket som veitransportør: gjennomføringsbestemmelser om brudd på regelverket og tap av god vandel
18.03.2016

2017/106

14.06.2017
01.12.2017
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane
23.12.2007

2008/085

01.02.2009
01.01.2011
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsforordning
01.06.2017

2017/200

28.10.2017
30.10.2017
Fordeling av jernbaneinfrastrukturkapasitet
15.03.2003

2001/118

15.03.2003
15.03.2003
Lokomotivførerdirektivet: endringsbestemmelser om sertifisering av lokomotivførere
15.07.2014

2017/039

01.01.2018
14.02.2017
Sikkerhetsindikatorer og kostnadsberegninger ved jernbaneulykker
30.07.2015

2017/037

01.01.2018
01.01.2017
Felles regler for sivil luftfart: gjennomføringsbestemmelser om nattflyging med en-motors fly og om opplæring i håndtering av farlig gods
22.03.2017

2017/201

28.10.2017
31.10.2017
Krav til yte- og samvirkeevne ved overvåking av det felles europeiske luftrom: endringsbestemmelser
27.03.2017

2017/202

28.10.2017
30.10.2017
Beskyttelse av fotgjengere og andre myke trafikanter
24.02.2009

2012/006

11.02.2012
03.01.2012
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Fiji
23.08.2017

2017/199

28.10.2017
Førerkortdirektivet
19.01.2013

2008/029

19.01.2013
25.02.2011
Ekvivalenser mellom forskjellige førerkortklasser i Europa - oktober 2016
01.12.2016

2017/061

18.03.2017
25.10.2017
Transport av farlig gods til vitenskapelige og tekniske formål
30.06.2017

2017/060

18.03.2017
17.10.2017
Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser
07.05.2017

2015/316

01.08.2017
01.08.2017
Vognkortdirektivet
01.06.2004

1999/177

01.06.2004
01.06.2004
Felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet
01.11.2008

2011/090

20.07.2011
12.08.2011
Svartelistingsforordningen: luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet
27.10.2007

2007/145

27.10.2007
14.12.2007
Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk
01.11.2011

2012/040

01.05.2012
03.01.2012
Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport
27.02.2012

2011/102

27.02.2012
11.12.2015
Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
04.12.2009

2009/012

04.12.2009
27.11.2009
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
15.04.2017

2017/122

08.07.2017
17.07.2017
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: godkjenning av Montenegro
15.05.2017

2017/146

08.07.2017
Undersøkelser og forebygging av flyulykker
02.12.2010

2014/095

01.12.2014
19.12.2014
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om krav til flyging under instrumentforhold (IMC)
15.12.2011

2013/146

16.07.2013
19.07.2013
Utvikling av Fellesskapets jernbaner
01.01.1993

1994/007

01.07.1994
eCall-systemet for innebygd ulykkesvarsling i biler: gjennomføringsbestemmelser om personvern
31.03.2018

2017/081

31.03.2018
26.06.2017
Typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer
01.07.2005

2004/001

01.07.2005
Veiinfrastrukturdirektivet
19.10.2010

2009/063

19.10.2010
28.10.2011
Tunneldirektivet
01.05.2006

2006/010

01.12.2006
15.05.2007
Havnestatskontrolldirektivet: endringsbestemmelser
21.11.2014

2014/022

21.11.2014
01.06.2017
Samtrafikkevnen i det europeiske jernbanesystemet: gjennomføringsbestemmelser om togkontroll- og kommunikasjonsdelsystemene
05.07.2016

2017/096

06.05.2017
10.05.2017
Oppheving av EU-bestemmelser om standardisering av jernbaneforetaks regnskaper
12.01.2017

2017/097

06.05.2017
01.01.2018
Fritidsbåtdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om identifikasjon av vannscootere
24.01.2017

2017/058

18.03.2017
05.04.2017
Skipsavfallsdirektivet: endringsbestemmelser
09.12.2016

2016/094

09.12.2016
31.03.2017
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
21.12.2016

2017/065

18.03.2017
17.03.2017
Reviderte prosedyrer for inspeksjoner knyttet til maritim sikkerhet
20.04.2016

2016/193

24.09.2016
27.03.2017
Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart
21.12.2016

2017/063

18.03.2017
23.03.2017
Eurovignett-direktivet: veiavgifter på tunge lastebiler
01.07.2000

2002/005

02.02.2002
11.01.2002
Prosedyrer for innsendelse av flygeplaner: endringer angående ICAO-bestemmelser
23.12.2016

2017/064

18.03.2017
17.03.2017
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
02.03.2008

2009/065

01.11.2012
01.07.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå: status for tredjeland 1.8.2015
01.08.2016

2017/062

18.03.2017
Adgang til yrket som veitransportør
04.12.2011

2014/088

01.01.2015
Prosedyrer for kontroll med veitransport av farlig gods
01.01.1997

1996/019

01.01.1997
Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
23.03.2005

2003/050

23.03.2005
Veikantkontrolldirektivet: tekniske veikontroller av nyttekjøretøy (til 2018)
09.08.2002

2000/111

09.08.2002
Sikkerhet i jernbanetunneler: rettelse til bestemmelsene
30.06.2016

2017/036

04.02.2017
07.02.2017
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
14.10.2016

2017/011

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
16.10.2016

2017/009

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: utfyllende bestemmelser
14.10.2016

2017/010

04.02.2017
06.02.2017
Typegodkjenning av kjøretøyer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet, miljøkrav og yteevne
16.10.2016

2017/008

04.02.2017
06.02.2017
Styringsgruppen for Styringsgruppen på høyt nivå vedrørende Det digitale maritime system og digitale marine tjenesteytelser
13.04.2016

2017/040

04.02.2017
Kombinert transportdirektivet
01.07.1993

1994/007

01.07.1994
Adgang til markedet for internasjonal persontransport med buss
04.12.2011

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Prosedyrer for inspeksjoner på luftfartssikkerhetsområdet: endringsbestemmelser om ESA og ECAC
21.04.2016

2016/245

03.12.2016
02.01.2017
Utviklingen av Fellesskapets jernbaner
04.06.2009

2009/033

04.06.2009
04.06.2009
Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser
25.08.2016

2016/156

25.08.2016
02.02.2017
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: endringsbestemmelser
12.10.2017

2016/247

03.12.2016
14.12.2016
Utslippsgrenser for tunge kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om portabelt avgassmåleutstyr
17.10.2016

2016/227

03.12.2016
08.12.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer for tredjelandsoperatørers flyoperasjoner
05.08.2016

2016/246

03.12.2016
09.12.2016
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
03.01.2009

2008/004

03.01.2009
01.09.2009
Bilbeltedirektivet
31.12.1992

1994/007

01.07.1994
01.10.1979
Typegodkjenning av kjøretøy: endringsbestemmelser
01.07.2016

2016/207

29.10.2016
16.11.2016
Førerkortdirektivet: endringsbestemmelser
01.01.2017

2015/222

01.01.2017
05.12.2016
Felles regler for regulering av lufttrafikk: endringsbestemmelser om ICAO
23.06.2016

2016/213

29.10.2016
31.10.2016
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 16.6.2016
18.06.2016

2016/214

29.10.2016
20.06.2016
Befraktningsordninger og fraktrater for godstransport på innlands vannveier
01.01.1997

1997/023

01.05.1997
Trafikktelematikk for persontrafikk i det europeiske jernbanesystem: endringsbestemmelser
25.04.2016

2016/192

24.09.2016
28.09.2016
Skipsutstyrsdirektivet (revisjon)
18.09.2016

2016/163

18.09.2016
18.09.2016
Farlig godsdirektivet: endringsbestemmelser om nasjonale unntak
12.05.2016

2016/189

24.09.2016
Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket: endringsbestemmelser
03.06.2016

2016/197

24.09.2016
Etterforsking og forebygging av flyulykker: rapportering av hendelser (revisjon)
15.11.2015

2015/275

01.08.2016
01.07.2016
Passasjerers rettigheter og plikter ved internasjonal jernbanetransport
04.12.2009

2010/090

03.07.2010
03.09.2010
Adferdskodeks for elektroniske flyreservasjonssystemer
29.03.2009

2015/318

01.08.2016
09.09.2016
Bompengedirektivet: elektroniske bompengesystemer i EU
06.10.2012

2006/089

01.05.2013
20.03.2015
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei
24.03.2006

2006(063

03.06.2006
Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier
31.12.2012

2011/017

01.01.2014
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av jord- og skogbrukstraktorer: endringsbestemmelser om krav knyttet til miljø og fremdriftsenhetens ytelse
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om bremser
01.01.2016

2016/138

09.07.2016
01.09.2016
Etterforsking og forebygging av flyulykker: tilgang til det europeiske register over sikkerhetsanbefalinger
14.12.2012

2014/096

01.12.2014
19.12.2014
Opplæringsdirektivet for førere av buss og lastebiler
10.09.2008

2006/064

10.09.2008
10.09.2008
Etterforsking og forebygging av flyulykker: obligatorisk rapportering av hendelser
15.11.2015

2015/276

01.08.2016
05.08.2016
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flygelederes lisenser og sertifikater
30.06.2015

2016/125

01.08.2016
Adgang til markedet for internasjonal godstransport
14.05.2010

2014/088

01.08.2015
01.01.2015
Referansedokument for samtrafikk i jernbanesystemet: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/123

04.06.2016
07.06.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om sikkerhet
01.01.2016

2015/245

01.07.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser
01.01.2016

2015/207

01.07.2016
01.09.2016
Traktorforordningen
01.01.2016

2015/009

01.01.2016
01.09.2016
Typegodkjenning av motorsykler, trisykler og firehjulede quad og minibiler: gjennomføringsbestemmelser og godkjenning og markedsovervåking
01.01.2016

2015/244

01.07.2016
01.09.2016

Sider