Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2397 av 12. desember 2017 om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner innenfor transportsektoren innlands vannveier og om oppheving av rådsdirektiv 96/50/EF og 91/672/EØF

Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directive 96/50/EC and Council Directive 91/672/EEC

Siste nytt

Europaparlaments- og råddirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2016)

Sammendrag av innhold
Formålet med forslaget er å legge til rette for arbeidsmobilitet i transportsektoren innlands vannveier ved å sikre at yrkeskvalifikasjoner er anerkjent i hele unionen. Initiativet bygger på over 19 års erfaring med gjennomføring av direktiv 96/50/EU og 91/672/EEC som imidlertid er begrenset til gjensidig anerkjennelse av skipsførere som arbeider på innlands vannveier i EU, unntatt Rhinen.

Forslaget til direktiv setter vilkår og prosedyrer for sertifisering av kvalifikasjoner for personell som er involvert i drift av fartøy som frakter gods og passasjerer på innlands vannveier i EU, og anerkjennelse av slike kvalifikasjoner i medlemsstatene.

Merknader
ESA vedtok i 1996 samme prosedyre som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EU/EØS-stater som ikke har innenlandske vannveier, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innenlands vannveier. Forslaget er EØS-relevant for det tilfellet at en EFTA EØS-stat har eller vil opprette indre vannveier. Norge har ikke innlands vannveier som omfattes av forslaget.

Sakkyndige instansers merknader
Da forslaget ikke skal gjennomføres i norsk rett har saken ikke vært forelagt hovedorganisasjonene.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Gjennomføringsfrist i EU
17.01.2022
Anvendelsesdato i EU
17.01.2022
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet