Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/2109 av 15. november 2017 om endring av rådsdirektiv 98/41/EF om registrering av personer som reiser med passasjerskip til eller fra havner i medlemsstatene i Fellesskapet, og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/65/EU om meldeformaliteter for skip som ankommer til eller avgår fra havner i medlemsstatene

Directive (EU) 2017/2109 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 amending Council Directive 98/41/EC on the registration of persons sailing on board passenger ships operating to or from ports of the Member States of the Community and Directive 2010/65/EU of the European Parliament and of the Council on reporting formalities for ships arriving in and/or departing from ports of the Member States
Del av:

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 30.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.9.2016)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens dagsorden om bedre regulering og REFIT-programmet og som en umiddelbar oppfølgning av kvalitetskontrollen av EU-lovgivningen om passasjerskips sikkerhet har Kommisjonen fremsatt en rekke forslag. Målet med denne revisjonen er å forenkle og strømlinje de nåværende lovrammer for passasjerskips sikkerhet med sikte på i) å opprettholde EU-regler, hvor det er nødvendig og hensiktsmessig, ii) å sikre deres korrekte gjennomførelse og iii) å fjerne eventuelle overlappende forpliktelser. Forslaget er ett av tre forslag i en ny passasjersskipspakke.

Forslaget innebærer først og fremst en endring i eksisterende krav til rederier til å ha et system for registrering av passasjerer og melding til land i egen organisasjon. Det foreslås at slik registrering og melding for fremtiden skal gjøres i "SafeSeaNet national single window" (SSN). I Norge administreres SSN av Kystverket. For å ivareta mindre skip som ikke har tilstrekkelige datasystemer eller internettforbindelse, åpnes det for at slik informasjon alternativt kan gjøres via AIS. Ved å skifte fra et eget rederisystem til SSN, fjernes også kravet om myndighetsgodkjenning av systemer. Hensikten med forslaget er å hindre doble rapporteringskrav. Alle skip over 300bt er allerde pliktig til å gi anløpsmeldinger som overlapper med registreringsplikten etter gjeldende direktiv 98/41/EC. Videre er hensikten å sikre bedre tilgjengelighet for myndigheter i søk- og redningssituasjoner, samt å sørge for bedre datasikkerhet for opplysningene som hentes inn ettersom slike forhold allerede er ivaretatt for SSN.

Forslaget endrer ikke kravene til passasjeropplysninger som skal registreres, med unntak når seilasen overstiger 20 nm er "nasjonalitet" lagt til listen over opplysninger som skal rapporteres.

I forslaget erstattes begrepet «sjøgående skip» med «skip». I tillegg fjernes betegnelsen "beskyttet farvann", og det gjøres i stedet en henvisning til listen over havområder som medlemsstater skal definere og publisere i henhold til gjeldende direktiv 2009/45/EC artikkel 4. Sjøfartsdirektoratet må vurdere om endring av definisjoner og kopling til definerte sjøområder kan medføre at også skip i fartsområde 1 og 2 vil måtte registrere passasjerer, noe som vil være en utvidelse av gjeldende forskrift som gjennomfører direktiv 98/41/EU. Forskriften er i dag basert på at skip som opererer i fartsområde 1 og 2 faller utenfor direktiv 98/41/EC og 2009/45/EC, ved at EU klasse D skip tilsvarer fartsområde 3.

Eksisterende vilkår for nasjonale tiltak o.l skal opprettholdes. Kommisjonen foreslår at notifisering skal gjøres i ny egen database i framtiden. Formålet er å sørge for større åpenhet og etterretlighet, noe som vil være en fordel både for sjøfartsmyndigheter, kontrollmyndigehter og næringsaktører som ønsker å operere i andre stater.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forskrift 5. september 1999 nr. 1047 om opptelling og registrering av ombordværende på passasjerskip gjennomfører direktiv 98/41/EC, og forslaget medfører behov for endring av den nevnte forskriften eller fastsettes ved ny forskrift. Det vil også være behov for en mindre endring i SSN-regelverket. Kravet om godkjenning av rapporteringssystem i rederiorganisasjonene bortfaller og rapporteringskravene overføres til SSN. Sjøfartsdirektoratet vil ta initiativ til e avklaring med berørte myndigheter om najonal gjennomføring av forslaget skal foretas med hjemmel i skipssikkerhetsloven. Ansvarlig myndighet for SSN er SAD ved Kystverket.

Økonomiske og administrative konsekvensertil Stortinget dersom de ø
SSN er tilrettelagt for registrering av personopplysninger, men det vil bli behov for tilpasninger. Kystverket vurderer at det sannsynligvis vil kunne gjøres innenfor eksisterende budsjettrammer. Det tas forbehold om behov for foreleggelse for Stortinget dersom kostnadene blir betydelige.

Forslaget om bruk av melding omed personopplysninger via AIS som alternativ , medfører en del nytt standardiseringsarbeid og Kystverket vil måtte utarbeide et system for systematisk behandling av slike opplysninger. Infrastruktur som AIS-basestasjoner og datasenter er derimot på plass, så det er lite trolig at kostnadene blir betydelige.

For rederier som ønsker å benytte AIS-alternativet vil det kunne medføre noe kostnader ved at det trolig vil være behov for oppgradering av AIS-utstyr om bord.

Sakkyndige instansers merknader
Forslaget har vært forelagt hovedorganisasjonene uten at det har kommet inn merknader. Sjøfartsdirektoratet har vært innvolvert i informasjonsinnhentingsfasen av Kommisjonens REFIT-øvelse.

Vurdering
Forslaget er relevant og akseptabelt.

Status
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.11.2017
Gjennomføringsfrist i EU
21.12.2019
Anvendelsesdato i EU
21.12.2019
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet