Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om flygebesetningssertifikater, treningsorganisasjoner og vedkommende myndighet

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1747 av 15. oktober 2019 om endring av forordning (EU) No 1178/2011 med hensyn til krav til visse flygebesetningssertifikater, bestemmelser om treningsorganisasjoner og vedkommende myndigheter

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1747 of 15 October 2019 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards requirements for certain flight crew licences and certificates, rules on training organisations and competent authorities

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens forordning (EU) nr. 1178/2011 fastsættes nærmere regler vedrørende tekniske krav og administrative procedurer for personale inden for civil luftfart.

(2) Det blev i forbindelse med gennemførelsen af forordning (EU) nr. 1178/2011 konstateret, at visse krav indeholdt redaktionelle fejl eller tvetydigheder. Desuden er en række frister eller bestemmelser, der oprindeligt var medtaget for at give medlemsstaterne tilstrækkelig tid til at bringe deres nationale regler i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1178/2011, udløbet. Dette har udmøntet sig i problemer med gennemførelsen og klarheden af EU-reglerne. Disse krav bør præciseres og rettes. Nye definitioner bør indføres for at sikre, at vilkårene gennemføres på en ensartet måde.

(3) For at øge proportionaliteten og gennemsigtigheden i reguleringssystemet for almenflyvning bør de regler, der gælder for piloter af lette luftfartøjer, privatpiloter, svæveflyvemaskinepiloter og ballonskippere, ændres for at give mulighed for at udvide beføjelserne og præcisere indholdet af træning og prøver. I forbindelse med udvidelsen af beføjelser, rettigheder — sø og krav om nylig erfaring bør kravene til teoriprøver og godskrivningskrav præciseres.

(4) Kravene til instrumentrettigheden for flyvemaskiner og helikoptere bør ændres for at præcisere kravene i relation til teoretisk viden og flyveinstruktion samt forlængelse og fornyelse.

(5) Klasse- og typerettigheder bør ændres for at præcisere og sikre overensstemmelse med hensyn til varianter, gyldighed og fornyelse. Endvidere bør der foretages ændringer for at præcisere kravene til rettigheden til kunstflyvning, rettigheder til at slæbe svæveflyvemaskiner og bannere samt rettigheden til natflyvning og rettigheden til bjergflyvning.

(6) Ved gennemførelsen af reglerne er det konstateret, at nogle af de krav, der gælder for instruktører og eksaminatorer, er uklare. For instruktørers vedkommende bør kravene som følge deraf ændres med hensyn til instruktørbeviser, forudsætninger, kompetencebedømmelse, gyldighed, beføjelser og betingelser, kursusindhold samt forlængelse og fornyelse. For eksaminatorers vedkommende bør kravene ændres med hensyn til eksaminatorbeviser, standardisering, forudsætninger, kompetencebedømmelse, gyldighed, beføjelser og betingelser samt forlængelse og fornyelse.

(7) Forordning (EU) 2018/1139 åbner mulighed for at anerkende træning og erfaring på luftfartøjer, der ikke er omfattet af forordning (EU) 2018/1139 (bilag I »Luftfartøjer som omhandlet i artikel 2, stk. 3, litra d)«) med henblik på at opnå et del-FCL-certifikat. Derfor bør de relevante regler for træningsorganisationer og kompetente myndigheder ændres for at muliggøre en sådan anerkendelse.

(8) Gennemførelsen af reglerne vedrørende anmeldte træningsorganisationer (DTO) afslørede et behov for at præcisere de gældende regler, således at et effektivt myndighedstilsyn med DTO sikres. Kravene bør ændres for at sikre, at muligheden for at følge træning i en DTO kun bør tillades, hvis den pågældende DTO er beliggende inden for det område, for hvilket medlemsstaterne er ansvarlige i henhold til Chicagokonventionen.

(9) Ved gennemførelsen af reglerne om muligheden for at overføre del-FCL-certifikater og tilhørende helbredsgodkendelser er det konstateret, at der er behov for at præcisere de involverede kompetente myndigheders ansvar og timingen af overførslen af ansvaret for at føre tilsyn. Derfor bør de relevante regler ændres.

(10) Foranstaltningerne i denne forordning er blevet foreslået i udtalelse nr. 05/2017 afgivet af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur i henhold til artikel 75, stk. 2, litra b) og c),og artikel 76, stk. 1, i forordning (EU) 2018/1139 og i forbindelse med efterfølgende tekniske drøftelser.

(11) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 127 i forordning (EU) 2018/1139 —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.10.2019
Anvendelsesdato i EU
11.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet