Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1952 av 25. oktober 2017 om oppheving av rådsforordning (EF) nr. 1101/89, forordning (EF) nr. 2888/2000 og (EF) nr. 685/2001

Regulation (EU) 2017/1952 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 repealing Council Regulation (EEC) No 1101/89, Regulations (EC) No 2888/2000 and (EC) No 685/2001

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.10.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.2.2017)

Sammendrag av innhold
Forslaget opphever tre forordninger, hvorav kun Rådsforordning (EF) 1109/89 om innlands vannveier er innlemmet i EØS-avtalen. Forordning 1109/89 introduserte tidsavgrensede programmer for opphugging av skip på innlands vannveier med den hensikt å redusere overkapasitet, og virkningene av forordningen opphørte i 1999. De to øvrige rettsaktene (forordning 2888/2000 forordning 685/2001) knytter seg til godstransport, og gjelder særregler for henholdsvis Sveits og Romania- og Bulgaria, som av ulike årsaker ikke lenger anses relevante på EU-siden.

Forslaget er en konsekvens av Kommisjonens såkalte "REFIT-program", hvor EU-regelverk gjennomgås med hensyn til å identifisere uklare, uhensiktsmessige eller unødvendige regler med det formål å forbedre og klargjøre regelverket. De nevnte rettsaktene er vurdert uten relevans og Kommisjonen forslår derfor å oppheve rettsaktene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning 1109/89 er innlemmet i EØS-avtalen, men ikke gjennomført i nasjonalt regelverk. Opphevingen får derfor ingen rettslige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningene er uten relevans og opphevingen får derfor ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for næring eller myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Sjøfartsdirektoratet har vurdert at det ikke er nødvendig å innhente synspunkter fra hovedorganisasjoner eller andre næringsaktører.

Vurdering
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forslaget er til behandling i Rådet/Europaparlamentet.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
29.11.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.10.2017
Anvendelsesdato i EU
20.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet