Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om anvendelse av en preferansesats for inn- eller utgående pengestrømmer ved uutnyttede kreditt- eller likviditetsfasiliteter
29.03.2019

Minimumskrav til kapitalgrunnlag for eksponeringer mot sentrale motparter: forlengelse av overgangsperioder
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om India
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidshorisont for likvideringsperiode
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om ytterligere utgående pengestrømmer
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om kredittrisiko ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om sekuritisering ved konvertering av kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: rapportering om kjernekapitalandel
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om utilstrekkelig tilgang på likvide aktiva i norske kroner
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om unntak fra datakravet
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: bestemmelser om ekvivalens av visse tredjelands forhold ved behandling av eksponeringer
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om motsykliske kapitalreserver
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om hovedindeks og godkjente børser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper (CRR): utfyllende regler om unntaksbestemmelser om valutaer for hvilke likvide aktiva er tilgjengelige i begrenset omfang
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om sikkerhetsstillelse ved sentralbanklån
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper:endringsbestemmelser behandling i overgangsperioden av aksjeeksponeringer etter IRB-metoden
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurderingsstandarder
29.03.2019

Standarder for bruk av beregningsmetoder for kapitalkrav i finansielle konglomerater
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: beregningsgrunnlag for spread og porteføljer for kredittverdijusteringsrisiko
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om variable avlønningstyper (bonuser)
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: forlengelse av overgangsordninger
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav knyttet til eksponering for overført kredittrisiko (korrigering)
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om vurdering av endringer til interne modeller for beregning av kapitalkrav
29.03.2019

Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om definisjonen av marked
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om beregning av andre risikoer enn deltarisikoer for opsjoner
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om eksponering for spesifikk risiko i handelsporteføljen
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om verdien til en institusjons obligasjoner og verdien av institusjonens eiendeler
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: revisjon: utfyllende bestemmelser om bank- og kredittinsitusjoners avlønninger og riskprofiler
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om informasjon fra kompetente myndigheter
29.03.2019

Kapitaldekningdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om bruk av felles beslutningsprosess for institusjonsspesifikke tilsynskrav
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om leverage ratio
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om kapitalkrav for foretak
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsparametre for likviditetsovervåking
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsplikt ved etablering og tjenesteyting
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer- og prosedyrer ved etablering og tjenesteyting
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om likviditetsdekning
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om rapportering i forbindelse med likviditetsdekningskravet
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om uvektet kapitalandel
29.03.2019

30.06.2017
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiet
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om funksjonsmåten til tilsynskollegiene
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om felles beslutningsprosess for tilsynsmessige tillatelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om forsvarlig verdifastsettelse
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering: endringsbestemmelser
29.03.2019

Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om krav til ansvarlig kapital
29.03.2019

Kapitalkravsdirektivet (CRD IV)
29.03.2019

01.01.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR)
29.03.2019

01.01.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II
29.03.2019

01.01.2018
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen)
29.03.2019

Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: utsatt anvendelsesdato
29.03.2019

Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): utsatt anvendelsesdato
29.03.2019

Koordinering av trygdeordninger: sammensetning og arbeidsmåte for Den tekniske kommisjon for databehandling
29.03.2019

30.03.2019

Informasjonsprosedyre for standarder og tekniske forskrifter (kodifisering)
29.03.2019

ILUC-direktivet om miljøhensyn ved produksjon og bruk av biobrensel
29.03.2019

30.03.2019

Energimerking av varmtvannsberedere og varmtvannslagringstanker: retting av spansk språkversjon
29.03.2019

30.03.2019

Energimerkeforordningen
29.03.2019

Utslippsgrenser for forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endringer og rettelser
29.03.2019

30.03.2019

Overvåking av utslipp fra forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser
29.03.2019

30.03.2019

Avslag på fornyet godkjenning av oxasulfuron som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av Ampelomyces quisqualis stamme AQ10 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Godkjenning av Pasteuria nishizawae Pn1 som et aktivt lavrisikostoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av karfentrazonetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene pyridaben, quinmerac og zinkfosfid i plantevermidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på fornyet godkjenning av fenamidon som aktivt stoff i plantevernmidler
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av en produktfamilie som inneholder deltametrin
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Biocider: godkjenning av cyfenotrin til bruk i produkter av type 18
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Klassifisering, merking og emballering av visse farlige stoffer og blandinger: endringsbestemmelser (13. ATP)
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Kjemikalieregelverket REACH: endringsbestemmelser for fire ftalater
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Registrering, vurdering, godkjenning og autorisasjon av kjemikalier (REACH): gjennomføringsbestemmelser om nanoformer
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
29.03.2019

30.03.2019

Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for isofluran
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Grenseverdier for rester av eprinomektin i matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Grenseverdier for rester av svineprolaktin i matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Veterinærlegemiddeldirektivet: gjennomføringsbestemmelser om grenseverdier for kontroll av visse matvarer
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer
29.03.2019

30.03.2019

30.03.2019
Plastforordningen: plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med matvarer: endringsbestemmelser
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av kochenille, karminsyre og karminer (E 120)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om bruk av lavsubstituert hydroksypropylcellulose (L-HPC) i kosttilskud
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Tilsetningsstoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om visse sorbitanestere (E 491, E 492 og E 495)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om oktylgallat (E 311) og dodecylgallat (E 312)
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for koffein og teobromin
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om næringsmiddelkategori 17 og bruk av tilsetningsstoffer i kostholdstilskudd
29.03.2019

30.03.2019

02.04.2019
Typegodkjenning av traktorer: gjennomføringsbestemmelser om administrative krav til godkjenning og markedsovervåking knyttet til utslippsgrenser
29.03.2019

30.03.2019

29.03.2019
Overvåkning av metaller og jod i tang, saltplanter og produkter baseret på tang
29.03.2019

30.03.2019

Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om difenylamin and oxadixyl
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om penoxsulam, triflumizol og triflumuron
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om lambda-cyhalothrin
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om reddikblader
29.03.2019

30.03.2019

01.04.2019
Godkjenning av et preparatet av Enterococcus faecium som fôrtilsetning til smågris, spedgris og oppfôringssvin
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av illitt, montmorillonitt og kaolinitt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av hydroksyanalog av metionin og dets kalsiumsalt som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av L-arginin som tilsetningstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av vannfri betain som tilsetningstoff i fôrvarer for matproduserende dyr unntatt kaniner
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av dolomittmagnesitt som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Merke- og omsetningsforordningen for dyrefôr: rettinger
29.03.2019

30.03.2019

04.04.2019
Godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetning til eggleggende høner, små fjørfe og griser til oppfeting
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av taurin m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter (unntatt katter og hunder for L-cystein-hydroklorid-monohydrat): rettelse
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Aspergillus niger som fôrtilsetningsstoff til avvendte smågriser og mindre utbredte svinearter
29.03.2019

30.03.2019

Godkjenning av tinktur av spisskum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av fumonisinesterase som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svin- og fjørfearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Lactobacillus acidophilus som et tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av natrium- og -kaliumalginat som tilsetningsstoffer i fôrvarer for visse dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Pediococcus pentosaceus som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Avslag på godkjenning av riboflavin framstilt av Bacillus subtilis som tilsetningsstoff i visse fôrvarer
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis som fôrtilsetning til slaktegriser
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus subtilis til fjørfearter av mindre økonomisk betydning til slakt og verping
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff produsert av Bacillus subtilis (DSM 28343) til avvendt smågris
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenning av et preparat produsert av Komagataella pastoris som fôrtilsetningsstoff til visse fugle- og dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Grenseverdi for dimethylaminoethanol i tilsetningsstoff i fôrvarer til oppfôringskyllinger
29.03.2019

30.04.2005

24.04.2019
Godkjenning av preparater av visse lecitiner som fôrtilsetningsstoff for alle dyrearter
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Godkjenningsvilkår for et preparat av narasin og nicarbazin som fôrtilsetningsstoff til oppfôringskyllinger
29.03.2019

30.03.2019

24.04.2019
Avlivningsforordningen: endringsbestemmelser om bedøvelse
29.03.2019

30.03.2019

14.05.2019
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

27.06.2019
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: bestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

08.04.2019
Felles standarder for luftfartssikkerhet i tredjeland: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

02.04.2019
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
29.03.2019

Reduksjon av risiko for ikke-klarerte OTC-derivater: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om tidspunkt for ikrafttredelse av clearingplikten i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: midlertidige bestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

12.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
29.03.2019

29.03.2019

03.04.2019
Bestemmelser om trygdeordninger i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
29.03.2019

29.03.2019

24.06.2019
EU-programmet Kreativt Europa: endringsbestemmelse om finansiering av Det europeiske ungdomsorkester
08.02.2019

09.02.2019

Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om opphuggingssertifikatet
08.02.2019

09.02.2019

Skipsgjenviningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om erklæringen om ferdigstilling av opphuggingen
08.02.2019

09.02.2019

06.12.2018
Skipsgjenvinningsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om listen over anlegg
08.02.2019

09.02.2019

Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om rapport om planlagt start
08.02.2019

09.02.2019

06.12.2018
Skipsopphuggingsforordningen: gjennomføringsbetstemmelser om sertifikatet om farlige materialer
08.02.2019

09.02.2019

Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over gjenvinningsanlegg
08.02.2019

09.02.2019

CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Innovative teknologier for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyrer
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
CO2-utslippsstandarder for personbiler: endringsbestemmelser om gjennomsnittlig masse av nye kjøretøy i 2014-2016
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
EUs miljømerke: forlengelse av gyldigheten av kriteriene for visse produktgrupper
08.02.2019

09.02.2019

Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallshåndtering
08.02.2019

09.02.2019

Felleseuropeiske krav til utnyttelse av lufrommet og prosedyrer for ytelsesbasert navigasjon
08.02.2019

03.12.2020

15.02.2019
Formidlingsgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner
08.02.2019

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om tillatelser, tilsyn og drift
08.02.2019

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om registre og institutter som leverer tilknyttede banktjenester
08.02.2019

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om beregning av bøter og CSD-aktiviteter i vertsland
08.02.2019

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innholdet i rapportering av internoppgjør
08.02.2019

Regulering av verdipapirregistre: utfyllende bestemmelser om innberetning og videreformidling av opplysninger om internaliserte avviklinger
08.02.2019

Regulering av verdipapirregistre: gjennomføringsbestemmelser
08.02.2019

Verdipapirsentralforordningen
08.02.2019

Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om beskrivelsen av avtaler om konsernintern finansiell støtte
08.02.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.9.-30.12.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2016-30.3.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.-29.6.2017
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps
08.02.2019

09.02.2019

Forlenget godkjenning av trifloxystrobin som aktivt stoff i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Fornyet godkjenning av bentazon i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Godkjenning av talkum (E 553 b) i plantevernmidler
08.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av det aktive stoffet propyzamid som substitusjonskandidat i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av siltiofam i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder tiamethoxam
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av forklorfenuron i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Betingelser for godkjenning av fenazaquin i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bromuconazol, buprofezin, haloxyfop-P og napropamid i plantevermidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Fornyet godkjenning av zoxamid i plantevernmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Biocider og bakterier av arten Wolbachia endobacterium
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av sulfurylfluorid til bruk i produkttype 8
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Biocider: vilkår for godkjenning av et produkt som inneholder etylbutylacetyl-aminopropionat
08.02.2019

09.02.2019

08.02.2019
Klassifisering av visse stoffer i tekstiler og fottøy som kreftframkallende, kjønnscellemutagene og reproduksjonstoksiske (CMR-stoffer)
08.02.2019

09.02.2019

13.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2019-2021
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Tillatelse til omsetning av eggmembranhydrolysat som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av xylo-oligosakkarid som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Godkjenning av omsetning av tranebærekstraktpulver som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Godkjenning av omsetning av myseprotein-isolat av storfemelk som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Tillatelse til omsetning av raffinerte rekerpeptidkonsentrat som ny mat
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Unionslisten for ny mat: rettelse
08.02.2019

09.02.2019

14.02.2019
Aromaer til bruk i næringsmidler: forlengelse av overgangsperioden for vegetabilsk grillaromakonsentrat
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av destillat av tresyre i næringsmidler
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for klorpyrifos, klorpyrifosmetyl og triklopyr
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser om abamektin m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for acibenzolar-S-metyl m.fl.
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Tilbakekalling av utnevnelse av et europeisk referanselaboratorium for kontroll av restmengder av visse stoffer i dyr og animalske produkter
08.02.2019

09.02.2019

Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser om Sorghum spp.
08.02.2019

09.02.2019

Handel med frø av fôrvekster: rettelse angående Lolium x boucheanum Kunth
08.02.2019

09.02.2019

Forlenget godkjenning av benzosyre som tilsetningsstoff til fôr for avvente smågriser og slaktesvin
08.02.2019

09.02.2019

12.02.2019
Styrking av tiltak mot overføring av aviær fugleinfluensa fra ville fugler til fjørfe
08.02.2019

09.02.2019

11.02.2019
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

Skipsopphuggingsforordningen: endringsbestemmelser om søknader for anlegg i tredjeland
05.12.2018

06.12.2018

Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

27.06.2019
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
05.12.2018

01.08.2019

01.08.2019
Skipsgjenvinningsforordningen
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Japan
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser om data
05.12.2018

06.12.2018

14.06.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om USA
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Singapore
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Australia
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Canada
05.12.2018

06.12.2018

03.04.2019
Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om godkjenning og publisering av prospekter og formidling av annonser
05.12.2018

06.12.2018

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser
05.12.2018

06.12.2018

Prospektdirektivet: utfyllende bestemmelser om offentliggjøring av tillegg til prospekter
05.12.2018

06.12.2018

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Pakistan
05.12.2018

01.08.2019

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Sri Lanka, Trinidad og Tobago, og Tunisia
05.12.2018

01.08.2019

Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Etiopia
05.12.2018

01.08.2019

Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
05.12.2018

01.08.2019

09.08.2019
Hvitvaskingsdirektivet (revisjon)
05.12.2018

01.08.2019

15.10.2018
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om identifisering av høyrisikotredjeland med strategiske mangler
05.12.2018

01.08.2019

Forsikringsdirektivet: rentekurver 30.6.-29.9.2018
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Omnibus II-direktivet om endringsbestemmelser for tilsyn med forsikrings- og verdipapirvirksomhet
05.12.2018

01.08.2019

Trygdeforordningen: endringsbestemmelser om ytelser i visse land
05.12.2018

06.12.2018

06.12.2018
Skipsutstyrsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om elektronisk merking
05.12.2018

06.12.2018

14.12.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av festeanordninger som skal hindre fallulykker fra stor høyde
05.12.2018

06.12.2018

10.12.2018
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser om plastbæreposer
05.12.2018

01.08.2019

Biocider: godkjenning av acetamiprid til bruk i produkttype 18
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Biocider: godkjenning av cypermetrin til bruk i produkttype 18
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Biocider: godkjenning av penflufen til bruk i produkttype 8
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
05.12.2018

06.12.2018

07.12.2018
Avgifter til Det europeiske legemiddelkontoret: inflasjonsjustering
05.12.2018

06.12.2018

22.01.2019
Legemidler mot sjeldne sykdommer: definisjon av begrepet 'lignende legemiddel'
05.12.2018

06.12.2018

08.05.2019
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for 'solventnaphtha, lett aromatisk'
05.12.2018

06.12.2018

05.12.2018

Sider