Godkjenning av azorubin som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 868/2012 af 24. september 2012 om godkjenningen av azorubin som fôrtilsetningsstoff til katter og hunder

Commission Implementing Regulation (EU) No 868/2012 of 24 September 2012 concerning the authorisation of azorubine as a feed additive for cats and dogs

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.4.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler re-godkjenning av et fargestoff, azorubin, også kalt karmosin, som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter. Samtidig med re-godkjenningen er det foretatt små endringer i preparatet, som søkes godkjent. Azorubin er klassifisert i kategorien Sensoriske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fargestoffer, med tilføyelse om at hensikten er å sette farge på fôret. Preparatet, med små endringer av det opprinnelige, er vurdert av EFSA, som finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det har vist effekt ved å gi fôrvarer farge eller forsterke fargen. Det er satt grense for største tillatte innhold av azorubin i fôr til hunder og katter på 176 mg/kg fullfôr. Det foreligger analysemetode for preparatet.

Siden endringene i preparatet er små, og betingelsene for godkjenning er noe endret, er det imidlertid tillatt å merke og omsette preparatet eller fôrvarer som inneholder det, etter den tidligere godkjenningen, fram til 25. mai 2013. Slik får virksomhetene bedre tid til å tilpasse seg, da emballasje og etiketter gjerne produseres i store mengder om gangen. Fôrvarer som inneholder azorubin, produsert og merket etter tidligere regelverk, før 25. mai 2013, kan omsettes til lagerbeholdningen er oppbrukt. Fôrvarer produsert etter 25. mai 2013 skal merkes og omsettes i tråd med denne rettsakten.

Godkjenningen i forordningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 25. november 2022.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk. Fôrindustrien får fortsatt anledning til å bruke preparatet, og kan videre bruke opp både etiketter, emballasje og lagervare der preparatet inngår, selv om det er godkjent etter tidligere regelverk på området, fram til 25. mai 2013. Dette er en god løsning, der eksisterende varer utnyttes, og en sparer ressurser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
24.09.2012
Anvendelsesdato i EU
25.11.2012

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 42, 6.7.2017, p. 47-50
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.02.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
15.03.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.03.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.03.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.03.2013
Anvendes fra i Norge
21.03.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0868
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro