Godkjenning av innføring av levende arter, sæd og embryoer fra hestefamilien fra Bahrain og Brasil

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2012/532/EU av 27. september 2012 om endring av vedlegg I til vedtak 2004/211/EF når det gjelder opplysningene om Bahrain og Brasil i listen over tredjeland og deler av tredjeland, hvorfra import til medlemslandene av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien er tillatt

Commission Implementing Decision 2012/532/EU of 27 September 2012 amending Annex I to Decision 2004/211/EC as regards the entries for Bahrain and Brazil in the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species are authorised

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 20.10.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.10.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedtak 2004/211/EU som listefører tredjeland eller regioner av disse, og angir eventuelle tilleggskrav for import av levende hest, og sæd, egg og embryo fra hester til EU. Det gjøres korrigeringer i importreguleringene som gjelder for å hindre spredning av snive til EU.

Rettsakten endrer listeføringen av Bahrain og Brasil i rettsaktens vedlegg I. Bahrain hadde et utbrudd av snive i april 2010 i nordre deler av landet som nå er bekjempet. Det er også etablert overvåking og veterinære kontroller i området. Som en følge av dette får landet nå listeført denne regionen (BH-2) for import, men med krav om testing. Fra den tidligere listeførte regionen BH-1, utvides importen til også å gjelde for tilbakeførsel av midlertidig eksporterte hester i forbindelse med konkurranser.

Brasil rapporterte tilfeller av snive i mai og juli i år i henholdsvis Minas Gerais og Rio de Janeiro. Disse områdene har vært listeført under region BR-1, men tas nå ut av denne regionen. Samtidig innføres en tidsbegrenset mulighet for tilbakeførsel av midlertidig eksporterte hester som har deltatt i konkurranser i deler av staten Rio de Janeiro.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten krever endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. I førstnevnte endres tredjelandslisten i vedlegg A og i sistnevnte endres tilsvarende liste i vedlegg F.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 4. oktober 2012 om endring i forskrift 31. desember 1998 nr. 1488 om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien og forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Det gis unntak for høring ved gjennomføring av tidsbegrensede forskrifter i norsk rett, jfr. matloven § 23 tredje ledd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.09.2012
Anvendelsesdato i EU
19.10.2012
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.10.2012
Anvendes fra i Norge
04.10.2012