Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/429 av 10. mars 2017 om godkjenning av endo-1,3(4)-beta-glucanase produsert av Aspergillus aculeatinus (tidligere kategorisert som A. aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produsert av Trichoderma reesei (tidligere kategorisert som T. longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produsert av Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) og endo-1,4-beta-xylanase produsert av Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) som fôrtilsetningsstoff til alle fuglearter om om endring av forordning (EF) nr. 358/2005, (EF) nr. 1284/2006 og (EU) nr. 516/2010 (innehaver av godkjenningen Kemin Europa NV)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/429 of 10 March 2017 concerning the authorisation of endo-1,3(4)-beta-glucanase produced by Aspergillus aculeatinus (formerly classified as A. aculeatus) (CBS 589.94), endo-1,4-beta-glucanase produced by Trichoderma reesei (formerly classified as T. longibrachiatum) (CBS 592.94), alpha-amylase produced by Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) and endo-1,4-beta-xylanase produced by Trichoderma viride (NIBH FERM BP4842) as a feed additive for all avian species and amending Regulations (EC) No 358/2005, (EC) No 1284/2006 and (EU) No 516/2010 (holder of the authorization Kemin Europa NV)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 15.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.3.2017)

Sammendrag av innhold
Det skal voteres om utvidet godkjenning for et preparat bestående av 4 enzymer produsert av ulike bakteriestammer som fôrtilsetningsstoff. Preparatet er søkt godkjent i kategorien “avltekniske tilsetningsstoffer” I gruppen “fordøyelsesforbedrende midler”. Preparatet er tidligere godkjent for slaktekylling, slaktekalkun og verpehøns, og er nå søkt godkjent for alle fuglearter. EFSA har vurdert preparatet til å være trygt for dyrehelse, human helse, og miljøet

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget er EØS-relevant og akseptabelt. Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er drøftet i Europakommisjonens faste komite for planter, dyr, næringsmidler og fôr, PAFF, seksjon fôrvarer, og ble votert i møte februar 2017.

Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
14.02.2017
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
10.03.2017
Anvendelsesdato i EU
31.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet