Europalov - uke 10/2010

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 102010 - Europalov - uke 10/2010

UKE 10/2010
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 8.-14.3.2010


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Likebehandling av menn og kvinner som er selvstendig næringsdrivende - Rådets 1. gangsbehandling 8.3.2010 ("common position")
° Europeisk mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial inkludering - Rådets 1. gangsbehandling 8.3.2010 (endelig vedtak)
° Budsjettoverføring til en mikrofinansieringsordning for sysselsetting og sosial integrasjon - Rådets 1. gangsbehandling 8.3.2010 (endelig vedtak)
° Direktiv om utvidet foreldrepermisjon - Rådsvedtak (formelt vedtak) 8.3.2010
° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Rådsvedtak 8.3.2010

ENERGI
Utviklingen av EUs indre marked for gass og elektrisitet - Meddelelse fra Kommisjonen lagt fram 11.3.2010
° Finansiering for lavkarbonteknologier (del av EUs SET-plan) - Rådskonklusjoner og Europaparlamentsresolusjon 11.3.2010

FINANSIELLE TJENESTER
Kapitaldekningsdirektivet: unntak for SID Bank i Slovenia - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 10.3.2010
° Prospektdirektivet - prospekt for verdipapirer - Norsk forskrift kunngjort 9.3.2010

FORBRUKERVERN
Villedende og sammenlignende reklame - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Søksmål med påstand om forbud på området forbrukervern (kodifisering) - EØS-komitevedtak 12.3.2010

FORSKNING OG UTDANNING
Bologna-prosessens innvirkning på høyere utdanning - Rapport lagt fram av Kommisjonen (Eurydice) 8.3.2010

HELSE
° Maksimal restkonsentrasjon av veterinærpreparatet monepantel i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.3.2010
° Restmengder i næringsmidler av veterinærpreparater som inneholder tiludronsyre og jernfumarat - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.3.2010
° Maksimumsgrenser for rester av veterinærpreparatet diclofenac i næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.3.2010
° Godkjenning av visse stoffer til bruk i kosmetiske produkter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 9.3.2010
° Beskyttelse mot skader fra skarpe gjenstander i helsesektoren - Rådsvedtak 8.3.2010

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
Utveksling av personopplysninger med Færøyene - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 9.3.2010

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
° Endringsbestemmelser for innehavere av Schengen-visum for langvarig opphold - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 9.3.2010 (kompromiss med Rådet)

MATTRYGGHET
Veterinære forhold
° Offentlig kontroll med fôr og næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 9.3.2010
° Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr: forlengelse av overgangsordninger - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 9.3.2010
Mål for redusert forekomst av salmonella-varianter hos høns - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2010
° Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Omsetning av visse animalske biprodukter - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Fjerning eller bruk av animalske biprodukter - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Merking og transport av animalske biprodukter - EØS-komitevedtak 12.3.2010
Dyrefôr
° Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet monensinnatrium (Coxidin) - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenningskriterier for fôrtilsetningsstoffet "Elancoban" - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av kopperchelat av methionin-hydroksyanalog som tilsetningsstoff til fôrvarer - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av preparater av L. rhamnosus og L. farciminis som fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av ny bruk av Levucell som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et mikroorganismepreparat som fôrtilsetningstoff til hunder og katter - EØS-komitevedtak 12.3.2010
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.3.2010
° Godkjenning av tilsetningsstoff i fôr til hester - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling, slaktekalkun, andre fjørfe og griser - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avlspurker - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Endring av godkjenningsbetingelsene for fôrtilsetningsstoffet Biosaf - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Endring av navn på innehaveren av fôrtilsetningsstoffet Sorbiflore - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godgkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, livkylling, slaktekalkun og avlskalkun - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av guanidineddikksyre som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Endring av navn på innehaveren av fermenteringsproduktet Amaferm - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker - EØS-komitevedtak 12.3.2010
Næringsmidler
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse (endringsbestemmelser) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.3.2010
° Tilsetningsdirektivet: Kriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtningsmidler - EØS-komitevedtak 12.3.2010

MILJØ
Internasjonal klimapolitikk etter København-toppmøtet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 9.3.2010
° Opplærings- og godkjenningsprogrammer for personale som arbeider med fluorholdige drivhusgasser - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Godkjenning av sertifisering av virksomheter og personale vedrørende utstyr som inneholder visse fluorholdige drivhusgasser - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Brannsikrings- og brannslukkingsutstyr som inneholder fluorholdige drivhusgasser: autorisasjon av virksomheter og personale - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Autorisasjon av personale som gjenvinner visse fluorholdige drivhusgasser fra høyspenningsanlegg - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Autorisasjon av personale som gjenvinner visse oppløsningsmidler fra utstyr baseret på fluorholdige drivhusgasser - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Gjenvinning av fluorholdige drivhusgasser fra luftkondisjoneringsanlegg i biler: utdanningskrav til personale - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikaler (REACH) - endring av vedlegg IV og V - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Organisering og prosedyre for klageinstansen til Det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) - EØS-komitevedtak 12.3.2010
Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.3.2010

SELSKAPSRETT
° Årsregnskaper for de minste bedriftene - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.3.2010
° Krav til rapportering og dokumentasjon ved bedriftsfusjoner og -delinger - EØS-komitevedtak 12.3.2010

STATISTIKK
Statistikk om godstrafikk på vei (endringsbestemmelser) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.3.2010
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs: endringsbestemmelser - Forslag lagt fram av Kommisjonen 8.3.2010
° Statistikker om informasjonssamfunnet - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Endringer til den internasjonale standardfagklassifikasjon ISCO - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Gjennomføringsbestemmelser for statistikker om informasjonssamfunnet - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Bruk av den internasjonale standarden for yrkesklassifikasjon (ISCO-08) i folketellinger - EØS-komitevedtak 12.3.2010

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° Rettigheter til busspassasjerer - Rådets 1. gangsbehandling 11.03.2010
° Førerkortdirektivet: bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Førerkortdirektivet (fra 2013): bestemmelser om synsevne, sukkersyke og epilepsi - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Jernbanesikkerhetsdirektivet (endring) - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Det europeiske jernbanebyrået (endring) - EØS-komitevedtak 12.3.2010
° Rettigheter til passasjerer som reiser til sjøs eller på innenlandske vannveier - Rådets 1. gangsbehandling (formelt vedtak) 11.3.2010
° Erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - EØS-komitevedtak 12.3.2010
Skipsavfallsdirektivet - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.3.2010
° Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 26.11.2009 - EØS-komitevedtak 12.3.2010