Europalov - uke 16/2015

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov - uke 16/2015

Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 13.-20.04.2015

UKEN SOM GIKK: REDAKTØRENS VALG

Fortolkningsdommer i EU-domstolen

ALLE SAKER

• nye saker
- andre saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
- Trygdedirektivet om lik behandling av kvinner og menn - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.04.2015
- Deltidsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.04.2015

ENERGI
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av kraftprodusenter - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av forbruk - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015
Grensekryssende elkrafthandel: nettkode om krav til nettilknytning av HVDC-systemer og produksjonsparker tilknyttet via likestrømsledninger - Høring igangsatt av Olje- og energidepartementet 14.04.2015

FINANSIELLE TJENESTER
- Teknisk krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro: endringsbestemmelser - Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 17.04.2015.
I en stortingsproposisjon ber regjeringen om Stortingets samtykke til innlemmelse i EØS-avtalen av en EU-forordning om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, såkalt SEPA Direct Debit. Forordningen gjelder endring av innføringsfrister i 2014 og vil derfor ikke få betydning for private rettssubjekters rettsstilling, men innlemmelsen krever norske lovendringer.

- Høringer om europeisk kapitalmarkedsunion - Dansk departementsnotat offentliggjort 14.04.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om krav til ansvarlig kapital - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 16.04.2015
- Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om marginalrisikoperioder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.04.2015
- Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper: endringsbestemmelser - Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) 27.03.2015

FORBRUKERVERN
- Handelspraksisdirektivet: om urimelig handelspraksis overfor forbrukere - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015

FORSKNING OG UTDANNING
- Yrkeskvalifikasjonsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015

HANDELSFORENKLINGER
- Handel med selprodukter: endringsbestemmelser - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.04.2015.
I et notat fra mars 2015 skriver den danske regjeringen at EUs selforordning har svekket tilliten til EU i Arktis og påvirket prosessen med opptak av EU som observatør i Arktis Råd. Kommisjonen la nylig fram forslag til endringer av forordningen som vil gi inuitter og andre urfolk rett til fortsatt å drive handel med selprodukter, men ifølge det danske notatet er skaden allerede gjort: EUs forbrukere har ikke tillit til inuittprodukter. Stortingets EØS-nytt omtalte saken 15.04.2015.

- Godkjenning av vinplantasjer: gjennomføringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015

HELSE
- Transparensdirektivet om innsyn i prisbestemmelsene for legemidler - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015

INFORMASJONSSAMFUNNET OG TELEKOMMUNIKASJON
- EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige administrasjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020 - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.04.2015
- Rammedirektivet: generelle bestemmelser for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015
- Leveringspliktdirektivet: universelle tjenester og forbrukerrettigheter knyttet til elektronisk kommunikasjon - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 16.04.2015

INTELLEKTUELL EIENDOM
- Beskyttelse av forretningshemmeligheter - Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 15.04.2015

JUSTIS- OG INNENRIKSSAKER
- Sikkerhetselementer og biometriske identifikatorer i pass og reisedokumenter - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
- EØS-avtalen artikkel 61 (statsstøtte) - Fortolkningsdom avsagt i EU-domstolen 16.04.2015

MATTRYGGHET

Veterinære saker
- Transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer til konsum fra Bosnia-Hertzegovina - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
- Status for BSE-risiko (kugalskap) i Bulgaria, Estland, Kina, Kroatia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Portugal, Slovakia, Sør-Korea og Ungarn - Norsk forskrift kunngjort 17.04.2015
- Innlemmelse av Kroatia i EU: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
- Unntaksbestemmelser for import av mat av animalsk opprinnelse til EXPO 2015 i Milano - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemmelser om administrativt samarbeidssystem - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.04.2015
- Samhandel med svin og tiltak mot Aujeszkys sykdom: fristatus for Ungarn - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina - Norsk forskrift kunngjort 17.04.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra USA: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015
- Import av levende dyr og ferskt kjøtt fra Israel, New Zealand og Paraguy - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.05.2015
- Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015
Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 13.04.2015
- Importbetingelser for fjørfeprodukter: endringsbestemmelser for Israel og Ukraina - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 08.04.2015
Import og transitt av fjørfevarer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 13.04.2015
- Import av behandlede mager, blærer og tarmer fra Israel: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
Godkjenning av visse typer fôrtilsetning til slaktekyllinger - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.04.2015
Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 10.04.2015
- Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
- Bekjempelse av bovin rhinotrakeitt i Tyskland: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Import og transitt av visse kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra USA (Idaho og California) - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
- Import av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra Canada i forbindelse med fugleinfluensa - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015

Fôrvarer
- Avslag på godkjenning av Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 og NCIMB 30068 som fôrtilsetningsstoff - Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 08.04.2015
- Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til melkekuer - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
Godkjenning av visse kalium- og kalsiumforbindelser som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 15.04.2015
- Godkjenning av selenomethionin produsert av Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 som et fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter - EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
- Tilsetningsforordningen for dyrefôr: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015

Næringsmidler
- Grenseverdier for rester av azoxystrobin, dimoxystrobin, fluroxypyr, methoxyfenozide, metrafenone, oxadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter - Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite og sendt til klarering i Europaparlamentet og Rådet 16.04.2015
- Avslag på bruk av visse helsepåstander på matvarer - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Tilsetting av vitaminer og mineraler til næringsmidler: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Bruk av glocusaminsalt ved i produksjon av kosttilskudd - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om kjøtt - Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015
- Bruk av bruk av aluminumslakkfarge i riboflaviner (E 101) og kochenille, karminsyre og karminer (E 120) i mat - Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Mattilsynet 05.04.2015
- EU-kontrollprogram for rester av planevernmidler i næringsmidler 2016-2018 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.04.2015. EØS-notat offentliggjort 18.04.2015
- Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.04.2015

MILJØ
- Tømmerforordningen: omsetning av tømmer og treprodukter i klimasammenheng - Høring om erfaringene med forordningen igangsatt av Kommisjonen 15.04.2015.
To år etter at EUs tømmerforordning trådte i kraft i EU-landene, ønsker Kommisjonen innspill til en evalueringsrapport og eventuell revisjon av forordningen. Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trer i kraft 1. juni 2015 og vil gi EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter

- Miljøvirkningsdirektivet (fra 2012) - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015.
Miljøvirkningsdirektivet, som er en kodifisert utgave av direktiv 85/337/EØF og senere endringer av dette, fastsetter generelle prinsipper for vurdering av miljøvirkningene med sikte på å supplere og samordne prosedyrene for tillatelse til offentlige og private prosjekter som sannsynligvis vil få stor innvirkning på miljøet. Vurderingen bør foretas på grunnlag av relevante opplysninger fra utbyggeren og eventuelt også fra myndighetene og fra den del av allmennheten som kan bli berørt av prosjektet.

- Inspire: endringsbestemmelser om samvirkningsevne til geodatatjenester - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.04.2015
- Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata - Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 16.04.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser - EØS-notat offentliggjort 15.04.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet - EØS-notat offentliggjort 15.04.2015
- Avløpsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- EU-status for forvaltning av vann - Svensk departementsnotat offentliggjort 13.04.2015
- Reduserte utslipp av visse forurensende stoffer til luft - Dansk departementsnotat offentliggjort 15.04.2015
- Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 17.04.2015
- REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om studie av reproduksjonstoksisitet - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om nonylphenol ethoxylates - Utkast til kommisjonsforordning sendt til komitebehandling 14.04.2015

Plantevernmidler
- Forlengelse av godkjenningsperioden for visse virksomme stoffer i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Betingelser for godkjenning av Z-13-hexadecen-11-yn-1-yl-acetat som virksomt stoff i plantevernmidler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
- Innkjøpsdirektivet - Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015

SELSKAPSRETT
- Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om store selskapers informasjonsplikt om sosiale og miljømessige forhold - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015

TRANSPORT
- Typegodkjenning for generelle sikkerhet av kjøretøy: endringsbestemmelser om prosedyrer, vurderingsmetoder og tekniske krav - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Farlig godsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om nasjonale unntak - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- EU-dekkende automatisk nødanropstjeneste for kjøretøy som utsettes for ulykker (eCall): gjennomføringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 14.04.2015
- Teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne for delsystemet ”energi” i det europeiske jernbanesystem - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Sikkerhet i jernbanetunneler - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Standarder for togkontroll- og signalsystemer i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Krav og administrative prosedyrer for flyplasser - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015
- Luftfartssikkerhet: gjennomføringsbestemmelser om screening av håndbagasje - EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.04.2015