Europalov - uke 22/2011

Forsiden - Nyhetsbrev - Europalov Uke 222011 - Europalov - uke 22/2011

UKE 22/2011
Nye og endrede EØS- og Schengen-relevante saker 30.5-5.6.2011


• nye saker
° endrede saker

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidstidsdirektivets bestemmelser om arbeidstakere på havgående fiskefartøy - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.6.2011
° EU-programmet for sysselsetting og sosial solidaritet - Progress (2007–2013) - EFTA/EØS-kommentarer om videreføringen av Progress offentliggjort 26.5.2011

FINANSIELLE TJENESTER
° Regulering av virksomheten til kredittvurderingsbyråer: endringsbestemmelser - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2011

IT, TELEKOMMUNIKASJON OG MEDIER
EUs digitale agenda: sammenlignsrapport 2011 - Arbeidsdokument ("scoreboard") lagt fram av Kommisjonen 31.5.2011.
Som en oppfølging til EUs digitale dagsorden, la Kommisjonen 31. mai 2011 fram en digital resultattavle (scoreboard) for perioden mai 2010-mai 2011. Resultattavlen omfatter data og analyser som tidligere ble offentliggjort i Kommisjonens årlige statusrapport om det indre marked for elektronisk kommunikasjon. Den ledsages av en rekke onlinerapporter om ulike sider av den digitale dagsorden, som e-forvaltning og online-tillit og –sikkerhet. Konsekvensene av resultattavlen vil bli drøftet på en konferanse ("1st Digital Agenda Assembly") i Brussel 16.-17. juni 2011.

MATTRYGGHET
Særskilte beskyttelsestiltak overfor fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 2.6.2011.
Etter et utbrudd av fugleinfluensa (H5N2) i Sør-Afrika, vedtok Kommisjonen 1. juni 2011 å innføre særskilte beskyttelsestiltak for kjøtt og andre produkter fra fjørfe og viltlevende fugler fra Sør-Afrika. Vedtaket innlemmes i EØS-avtalen ved hasteprosedyre.

° Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel - Norsk forskrift kunngjort 3.6.2011
° Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2011
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff til fôr til avlskaniner og slaktekaniner - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 1.6.2011
Godkjenning av visse tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2011
Godkjenning av et tilsetningsstoff til fôr til avvendte smågriser og slaktesvin - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2011
° Krav til prøvetaking av landbruksplantearter og grønnsaksarter - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2011
° Beredskapstiltak vedrørende krepsdyr fra Bangladesh: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 31.5.2011

MILJØ
Kvalitetskrav til bensin og diesel: endringsbestemmelser - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 2.6.2011
° Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser: endringsbestemmelser - EØS-notat (nytt) offentliggjort 31.5.2011
° Utslipp av flyktige organiske forbindelser fra bruk av organiske løsemidler i maling og lakk - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.5.2011
° Industriutslippsdirektivet (IPPC): rapporteringsskjema om gjennomføring - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.6.2011
° Kvotedirektivet om handel med CO2: gjennomføringsbestemmelser om gratistildeling av utslippskvoter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.6.2011
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser i 2011-2013 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.6.2011
° Utendørsstøydirektivet - Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 1.6.2011

NÆRINGSPOLITIKK
EU-strategi for europeiske standarder - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 1.6.2011.
Kommisjonen la 1. juni 2011 fram en strategi for EUs arbeid med europeiske standarder og et forslag til en europeisk standardiseringsforordning. Formålet er å sikre økt bruk og hurtigere introduksjon av standarder, spesielt på IKT-området og tjenestesektoren.

Standardiseringsforordningen - Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.6.2011
° En "Small Business Act" for Europa - Rådskonklusjoner vedtatt 30.5.2011

SELSKAPSRETT
° Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser - Norsk forskrift kunngjort 3.6.2011
° Årsregnskaper for de minste bedriftene - Rådets 1. gangsbehandling 30.5.2011 (politisk enighet i Rådet)

TRANSPORT- OG POSTTJENESTER
° CO2-utslipp fra varebiler - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.5.2011.
EU-tidende publiserte 31. mai 2011 en forordning som skal sikre at 70 prosent av varebiler under 3.5 tonn (inkludert last) kommer ned på et gjennomsnittlig utslipp på 175 gram CO2 per km. I 2017 skal gjennomsnittet for alle nye varebiler ha kommet ned på dette nivået. Samtidig innføres et belønningssystem for bilprodusenter som ligger under disse grensene i 2014-17. Fra 2019 vil det derimot påløpe avgifter for produsenter som ikke overholder utslippsgrensene, som i 2020 skal ned på 147g CO2/km.

Den globale plattformen for harmonisering av regelverk for kjøretøy: arbeidet i 2010 - Arbeidsdokument lagt fram av Kommisjonen 27.5.2011