Nyhetsbrev uke 11/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 112009 - Nyhetsbrev uke 11/2009

UKE 11/2009
Nye og endrede EØS-saker 9.-15. mars 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Tjenestedirektivet
2. IKT-infrastruktur til forskning
3. Maskindirektivet
4. Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi
5. 4776 EU-rettsakter i EØS-avtalen - 800 flere i prosess
6. Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
7. Vanndirektivet
8. Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
9. Utvikling av det indre marked for posttjenester
10. EU-programmet om barn og internett (2009-2013)

GENERELT
Direktiver og forordninger med kallenavn - Nyhetsoppslag 15.3.2009

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Arbeidstidsdirektivet (endring) - Rådets 2. gangsbehandling 10.3.2009
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - EØS-komitevedtak 13.3.2009

DYREFÔR
° Godkjenning av 6-fytase (Quantum Phytase) som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Godkjenningsbetingelsene for visse fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Søknader og godkjenning av fôrtilsettingsstoffer - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Godkjenning av astaxanthin-dimetyl-disuccinat som fôrtilsetningsstoff - EØS-komitevedtak 13.3.2009

ENERGI
Mobilisering av IKT for en energieffektiv lavkarbon-økonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.3.2009
Oppbyggingen av det indre marked for gass og elektrisitet - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 11.3.2009
° Vindenergi til havs: tiltak for EUs energipolitikk 2020 - EØS-notat (nytt) offentliggjort 12.3.2009

FORSKNING OG UTDANNING
° Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring - EØS-komitevedtak 13.3.2009

HELSE
° Sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Bruk av glyoxal i kosmetiske produkter - EØS-komitevedtak 13.3.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
° Frekvensbruk for mobilkommunikasjonstjenester i fly - EØS-komitevedtak 13.3.2009
Mobilisering av IKT for en energieffektiv lavkarbon-økonomi - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 12.3.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
° Konkurranse på markedene for teleterminalutstyr (kodifisering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.3.2009

MILJØ
° Industriutslipp - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 10.3.2009
° Merkekrav på produkter og utstyr som inneholder visse fluorinerte klimagasser - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Kontroll av lekkasjer av fluorholdige drivhusgasser fra klimaanlegg og kjøle- og varmepumpeutstyr - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Lekkasjekontroller ved brannslukkingsanlegg som inneholder fluorinerte klimagasser - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Markedsføring av biocidproduktet etofenprox - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Markedsføring av biocidproduktet clothianidin - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring - EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.3.2009

NÆRINGSMIDLER
° Sammensetning og merking av næringsmidler for personer som ikke tåler gluten - EØS-notat (nytt) offentliggjort 14.3.2009
° Overvåkingsprogram for rester av plantevernmidler i og på korn - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering) - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Skrulokkforordningen (forlengelse): myknere i pakningen til lokk bestemt for kontakt med næringsmidler - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Innførsel fra tredjeland av økologiske landbruksprodukter - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Økologisk produksjonsmetode og merking av landbruksprodukter - EØS-komitevedtak 13.3.2009

PLANTESANITÆRE SAKER
° Fritak for Bulgaria, Slovakia og Storbritannia fra anvendelse av direktiv 66/401/EØF for lam - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Bestemmelser om minstekrav til undersøkelser av grønnsaksarter - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Handel med frø og settepoteter av genetisk truede arter - EØS-komitevedtak 13.3.2009

SELSKAPSRETT
° Begrensning av lovpliktige revisorers og revisjonsfirmaers sivilrettslige ansvar - EØS-komitevedtak 13.3.2009

STATISTIKK
Kvalitetskriterier og kvalitetsrapportering av statistikk over betalingsbalanse - EØS-komitevedtak 13.3.2009
Oversendelse av konfidensielle data til EUs statistikkontor - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Kvartalsstatistikker over ledige stillinger - EØS-komitevedtak 13.3.2009
Utveksling av fortrolige opplysninger fra foretaksregistre mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene - Kommisjonsfororning publisert i EU-tidende 12.3.2009

TRANSPORT
° Sikrere motorkjøretøyer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling pg EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.3.2009
° Førerkortdirektivet (endring) - Norsk forskrift kunngjort 10.3.2009
° Eurovignett-direktivet (endring): avgifter på tunge godskjøretøyer - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 11.3.2009
° Avskaffelse av grensekontroll for transport på vei og indre vannnveier (kodifisering) - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Utviklingen av Fellesskapets jernbaner - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav - Europaparlamentets 2. gangsbehandling (endelig vedtak)
° Erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - Europaparlamentets 2. gangsbehandling (endelig vedtak)
° Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) - Europaparlamentets 3. gangsbehandling 11.3.2009
° Direktiv om havnestatskontroll - Europaparlamentets 3. gangsbehandling 11.3.2009
° Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) - Europaparlamentets 3. gangsbehandling 11.3.2009
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - Europaparlamentets 3. gangsbehandling 11.3.2009
° Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Europaparlamentets 3. gangsbehandling 11.3.2009
° Etterforskning av sjøulykker - Europaparlamentets 3. gangsbehandling 11.3.2009
Standard for kontainer- og palleutsyr for lufthavner - Kommisjonsfororning publisert i EU-tidende 12.3.2009
Felles regler for tildeling av slots på flyplassene - Forslag lagt fram av Kommisjonen 11.3.2009
Oppheving av overgangstiltak for Bulgaria om luftfartssikkerhet - EØS-komitevedtak 13.3.2009

VETERINÆRE FORHOLD
° Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 13.3.2009
° Planene for 2008 for utryddelse av svinepest hos villsvin og vaksinering av villsvin og svinebesetninger Romania - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Lister over nasjonale referanselaboratorier og statlige institusjoner - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Veterinærsertifikat for handel med fjørfe og rugeegg - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Utryddelsesplanen for klassisk svinepest hos villsvin i Ungarn - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Identifikasjon og registrering av storfe - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Tidsfrister og skjemamodell for rapportering innen storfesektoren - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Øremerker, pass og dyreholdsjournaler for storfe - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Identifikasjonssystem for storfe som holdes for kulturelle eller historiske formål - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Utvidelse av maksimumsperioden for merking av storfe i naturreservater i Nederland - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Forlengelse av tidsfristen for å sette øremerker på visse storfe - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Merkeforordningen: identifikasjon og registrering av storfe og merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Godkjenning av den italienske storfedatabasen som fullt ut operativ - EØS-komitevedtak 13.3.2009
° Anvendelsesperioder for bestemmelser om fugleinfluensa - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.3.2009
° Import av ferskt oksekjøtt fra Brasil - forlengelse - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.3.2009
° Overgangbestemmelser for innsamling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler - EØS-notat (nytt) offentliggjort 11.3.2009