Nyhetsbrev uke 14/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 142009 - Nyhetsbrev uke 14/2009

UKE 14/2009
Nye og endrede EØS-saker 30. mars - 5.april 2009• nye saker
° endrede saker


MEST LEST SISTE UKE
1. Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
2. Fornybar energidirektivet (forslag): økt bruk av fornybar energi
3. Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende
4. Arbeidstidsdirektivet (endring)
5.
Tjenestedirektivet
6. Europalov med pakketilbud
7. Unionsborgerdirektivet: Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
8. Forbrukerkredittdirektivet
9.
Betalingstjenestedirektivet
10. Vikardirektivet: vikaransattes arbeidsforhold

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
° Anti-diskrimineringsdirektivet - Europaparlamentets rådgivende uttalelse 2.4.2009
° Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.4.2009

DYREFÔR
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2009
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2009
Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G - EØS-notat (nytt) 1.4.2009

FORSKNING OG UTDANNING
Modernisering av universitetene: EU-forum for dialog mellom næringslivet og universitetene - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 02.04.2009
° Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 3.4.2009
° Styringsstrukturer for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Ergos - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 3.4.2009
° Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Ergos) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 3.4.2009
° Gjennomføringen av satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Ergos - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 3.4.2009

HELSE
Spesifikke overvåkningsnettverk for overførbare sykdommer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 3.4.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
° EU-program for utvikling av e-løsninger mellom offentlige myndigheter - Komiteinnstilling av 16.3.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling offentliggjort
Styrket beredskap, sikkerhet og robusthet mot storstilte cyberangrep - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.3.2009
° Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor - Gjennomføringssak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 27.3.2009

KATASTROFEBEREDSKAP OG SIKKERHET
Styrket beredskap, sikkerhet og robusthet mot storstilte cyberangrep - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 30.3.2009

KULTUR OG MEDIA
° Viderebruk av opplysninger fra offentlige sektor - Gjennomføringssak åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 27.3.2009

MILJØ
Sameksistens mellom genetisk modifiserte avlinger og konvensjonelt og økologisk landbruk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.4.2009
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer - Rådets 1. gangsbehandling 30.3.2009 (endelig vedtak)
° Deltakelse av organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøforvaltning og -kontroll - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.4.2009
° Miljømerkeforordningen (forslag): revisjon av forordningen om EUs miljømerke - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.4.2009
Rapport om gjennomføring av vanndirektivet - Rapport lagt fram av Kommisjonen 1.4.2009
Hvitbok om europeisk rammeverk for tiltak mot klimaendringer - Hvitbok lagt fram av Kommisjonen 1.4.2009

NÆRINGSMIDLER
° Spesifikke renhetsskriterier for søtstoffer til bruk i næringsmidler (kodifisering) - Norsk forskrift kunngjort 03.04.2009
Forlenget midlertidig godkjenning av visse aktive stoffer - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 3.4.2009
Utvidet bruk av aktivstoffet pyraklostrobin - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 3.4.2009
Sameksistens mellom genetisk modifiserte avlinger og konvensjonelt og økologisk landbruk - Rapport lagt fram av Kommisjonen 2.4.2009
° Innesluttet bruk av genmodifiserte organismer - Rådets 1. gangsbehandling 30.3.2009 (endelig vedtak)
° Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 2.4.2009 (endelig vedtak)
° Fjerning av isopren fra listen over godkjente aromastoffer i næringsmidler - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2009
° Forlengelse av importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2009
° Importforbud fra Peru av visse bløtdyr til konsum - Norsk forskrift kunngjort 31.3.2009
° Næringsmidler til spesielle formål - Rådets 1. gangsbehandling 30.3.2009 (endelig vedtak)

OFFENTLIGE INNKJØP
° Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Rådets 1. gangsbehandling 30.3.2009 (endelig vedtak)

STATISTIKK
° Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS) - Stortingsproposisjon lagt fram av regjeringen 3.4.2009
° Statistikk over varehandelen med tredjeland - Europaparlamentets 2. gangsbehandling 2.4.2009 (endelig vedtak)
° Statistikker om informasjonssamfunnet - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 2.4.2009
° Forordning om europeisk statistikk - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009
Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009
Oppnevning av medlemmer til Det europeiske rådgivende statistiske utvalg - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 31.3.2009

TRANSPORT
° Offentlige innkjøp av miljøvennlige kjøretøy - Rådets 1. gangsbehandling 30.3.2009 (endelig vedtak)
° Teknisk kontroll med motorkjøretøyer og tilhengere (omarbeiding) - Rådets 1. gangsbehandling 30.3.2009 (endelig vedtak)
° Arbeidstidsdirektiv for sjåfører som ikke er selvstendig næringsdrivende - EØS-notat (nytt) offentliggjort 3.4.2009
° Rammeverk for iverksetting av intelligente transportsystemer innen veitransport - EØS-notat (nytt) offentliggjort 2.4.2009
° Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet av konvensjonelle tog i det transeuropeiske jernbanesystemet - EØS-notat (nytt) 1.4.2009
Supplering av felles grunnleggende normer for sivil luftfartssikkerhet - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 3.4.2009
Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009

VETERINÆRE SAKER
° Forenklet beslutningsprosedyre for regelverk knyttet til overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) - Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 31.3.2009