Nyhetsbrev uke 24/2008

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 242008 - Nyhetsbrev uke 24/2008
 
 
Europalov - www.europalov.no
Følger beslutningsprosessen fra EU til Norge

 

Nye og endrede saker 9.-15. juni 2008

• nye saker
° endrede saker

N nyhetsoppslag
P politikkdokument
R rettsakt

GENERELT
Det er lagt inn
- foreløpige, uoffisielle tekster til EØS-komiteens vedtak 6. juni 2008 (nr. 60-78)
- publiserte, offisielle tekster til EØS-komiteens vedtak 1. februar (nr. 1-20)

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Arbeidsministre enige om direktivene for arbeidstid og vikaransatte (N)
° Arbeidstidsdirektivet (R - KOM(2004) 607) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet)
° Vikaransattes arbeidsforhold (R - KOM(2002) 149) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet)
° Autorisasjon av helsepersonell fra andre EØS-land (N) - Høringsrunde

DYREFÔR
Godkjenningsbetingelser for visse fôrtilsetningsstoffer (R - 32008R0316) - Publisert i EU-tidene
Godkjent bruk av et fôrtilsetningsstoff (R - 32008R0505) - Publisert i EU-tidene

FORBRUKERVERN
Om gjennomføringen av tobakksreklamedirektivet (P - KOM(2008) 330) - Lagt fram av Kommisjonen

FINANSIELLE TJENESTER
° Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer (R - 32007L0014) - EØS-beslutning rettskraftig 1.8.2008 (parlamentsprosedyrer fullført)

FORSKNING OG UTDANNING
° Felles teknologiinitiativ for brenselceller og hydrogen (FCH) (R - 32008R0521) - Publisert i EU-tidene
Utenlandske veterinærer skal få bruke norsk tittel ved midlertidig arbeid (N) - Ot.prp. nr. 67 (2007-2008)

HELSE
Import av blodprodukter til fremstilling av tekniske produkter (R - 32008R0503) - Publisert i EU-tidene
° Autorisasjon av helsepersonell fra andre EØS-land (N) - Høringsrunde
Om gjennomføringen av tobakksreklamedirektivet (P - KOM(2008) 330) - Lagt fram av Kommisjonen

INFORMASJONSSAMFUNNET
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr (R - 32008D0432) - Publisert i EU-tidene

MILJØ
Risikobegrensende tiltak for stoffene kadmium og kadmiumoksid (R - 32008H0446) - Publisert i EU-tidene
° Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter (R - 32006D0691) - Norsk forskrift
° Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr (R - 32006D0690) - Norsk forskrift
° Unntak for bruk av bly (R - 32006D0310) - Norsk forskrift

NÆRINGSMIDLER
° Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron (R - 32007L0062) - Norsk forskrift
° Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid (R - 32007L0073) - Norsk forskrift
Betingelser for import av solsikkeolje fra Ukraina (R - 32008D0433) - Publisert i EU-tidene

STATISTIKK
° Statistikk om folkehelsen, helse- og sikkerhet på arbeid (R - KOM(2007) 46) - Rådets 1. gangsbehandling (politisk enighet)

TRANSPORT
° Sosiale bestemmelser innenfor vegtransport (R - 32006R0561) - Norsk forskrift
° Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre (R - 32007D0756) - Norsk forskrift
Tilpasning av tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier på grunn av Bulgarias og Romanias EU-medlemskap (R - KOM(2008) 149) - Formelt vedtak i Rådet

VETERINÆRE FORHOLD
Åpen høring om dyretransport (N) - Åpen EU-konsultasjon
Utenlandske veterinærer skal få bruke norsk tittel ved midlertidig arbeid (N) - Ot.prp. nr. 67 (2007-2008)
Reviderte regler for bruk av biprodukter fra dyr (N) - Forslag fra Kommisjonen
Forordning om animalske biprodukter (R - KOM(2008) 345) - Forslag fra Kommisjonen
° Nytt pass og elektronisk ID for hester fra 2010 (N, R - 32008R0504) - Publisert i EU-tidene
° Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia (R - 32008D0377) - Norsk forskrift
° Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia (R - 32008D0419) - Norsk forskrift
Stortingssamtykke til EUs næringsmiddelregelverk (N) - Stortingssamtykke
° Næringsmiddelhygiene for produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (R - 32004L0041) - Stortingssamtykke
° Næringsmiddelhygiene (R - 32004R0852) - Stortingssamtykke
° Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (R - 32004R0853) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (R - 32004R0854) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll med fôr og næringsmidler (R - 32004R0882) - Stortingssamtykke
° Forebygging av salmonella i kjøtt og egg (R - 32005R1688) - Stortingssamtykke
° Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler (R - 32005R2073) - Stortingssamtykke
° Gjennomføring av hygienepakken (R - 32005R2074) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (R - 32005R2075) - Stortingssamtykke
° Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken" (R - 32005R2076) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler (R - 32006R0401) - Stortingssamtykke
° EUs referenselaboratorier for mat, fôr og dyrehelse (R - 32006R0776) - Stortingssamtykke
° Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (R - 32006R1662) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (R - 32006R1663) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (R - 32006R1664) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av trikiner i kjøtt (R - 32006R1665) - Stortingssamtykke
° Overgangsordninger for deler av ”hygienepakken" (R - 32006R1666) - Stortingssamtykke
° Offentlig kontroll av dyrefôr- og næringsmidler (R - 32006D0677) - Stortingssamtykke
° Gjennomføring av "hygienepakken" (R - 32006D0765) - Stortingssamtykke
° EUs næringsmiddelregelverk og opprettelse av Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (R - 32002R0178) - Stortingssamtykke
° Forespørsler om vitenskapelige uttalelser fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) (R - 32003R1304) - Stortingssamtykke
° Budsjettrutiner for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) (R - 32003R1642) - Stortingssamtykke
° Samarbeid mellom organisasjoner under Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) (R - 32004R2230) - Stortingssamtykke
° Vitenskapsgruppene til Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) (R - 32006R0575) - Stortingssamtykke
° Krisehåndteringsplan for næringsmiddel- og fôrtrygghet (R - 32004D0478) - Stortingssamtykke
° Styret for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) (R - 32006D0478) - Stortingssamtykke