Nyhetsbrev uke 4/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 42009 - Nyhetsbrev uke 4/2009

UKE 4/2009
EØS-saker 19.-25. januar 2009MEST LEST I UKE 4
1. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
2. Tjenestedirektivet
3. Vikaransattes arbeidsforhold
4. EØS-avtalens vedlegg om telekom- og posttjenester i ny form
5. Økt bruk av fornybar energi
6. Tjenestedirektivet til Stortinget
7. Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
8. Direktiv om førerkort
9. Vanndirektivet
10. Arbeidstidsdirektivet


• nye saker
° endrede saker


ENERGI
° Vilkår for tilgang til nett for utveksling av elektrisk kraft over landegrensene - Norsk forskrift kunngjort 20.1.2009
° Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser - Norsk forskrift kunngjort 20.1.2009

FINANSIELLE TJENESTER
EU-program om finansielle tjenesteytelser, regnskapsavlegging og revisjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.1.2009
° Kollektive investeringsfond (UCITS) - Europaparlamentets 1. gangsbehandling 13.1.2009 (endelig vedtak)

FORBRUKERVERN
° Navn på tekstilprodukter (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.1.2009

INFORMASJONSSAMFUNNET
EØS-avtalens vedlegg om telekom- og posttjenester i ny form - Nyhetsoppslag 20.1.2009
° Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.1.2009
° Harmonisering av 2 500-2 690 MHz-båndet for landbaserte kommunikasjonstjenester - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.1.2009
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.1.2009
° Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.1.2009

KATASTROFEBEREDSKAP OG SIKKERHET
Bedre sikring av havner - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 20.01.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Vurdering av regional investeringsstøtte til store prosjekter - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2009
° Reviderte retningslinjer for statsstøtte i form av garantier - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.1.2009

NÆRINGSMIDLER
° Nye prosedyrer for godkjenning av ny mat (novel food) - Komiteinnstilling av 18.12.2008 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Sammensetning og merking av næringsmidler for personer som ikke tåler gluten - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 21.1.2009

SELSKAPSRETT
EU-program om finansielle tjenesteytelser, regnskapsavlegging og revisjon - Forslag lagt fram av Kommisjonen 23.1.2009
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS) - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 1 og IAS 27 - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2009
Internasjonale regnskapsstandarder - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2009

STATISTIKK
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 22.1.2009

TRANSPORT
Mindre fusk med ferdsskrivere? - Nyhetsoppslag 25.1.2009
Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder - Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.1.2009
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere - Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 24.01.2009
° Sikrere motorkjøretøyer - Komiteinnstilling av 8.12.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling
Kontrollapparatet for veitransport - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.1.2009
Det transeuropeiske transportnettet i 2004-2005 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 20.1.2009
EU-strategi for maritim transport - Nyhetsoppslag 25.1.2009
EUs maritime transportpolitikk fram til 2018 - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 21.1.2009
° Inspeksjoner innen maritim sikring - Norsk forskrift kunngjort 20.1.2009
Bedre sikring av havner - Rapport fra Kommisjonen lagt fram 20.01.2009
° Felles europeisk luftrom II: Om lufthavner, lufttrafikkstyring og flynavigasjonstjenester - Komiteinnstilling av 19.12.2008 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling

VARER
° Navn på tekstilprodukter (omarbeiding) - Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 23.1.2009

VETERINÆRE FORHOLD
Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr til og fra Kroatia - Norsk forskrift kunngjort 23.1.2009
° Utstedelse av sertifikat ved import av fiskevarer - EØS-notat (nytt) offentliggjort 23.1.2009