Nyhetsbrev uke 9/2009

Forsiden - Nyhetsbrev - Nyhetsbrev Uke 92009 - Nyhetsbrev uke 9/2009

UKE 9/2009
Nye og endrede EØS-saker 23. februar - 1. mars 2009• nye saker
° endrede saker


GENERELT
4776 EU-rettsakter i EØS-avtalen - 800 flere i prosess - Nyhetsoppslag 23.2.2009

MEST LEST SISTE UKE
1. Tilsetningsstoffer i næringsmidler
2. Tjenestedirektivet
3. Økt bruk av fornybar energi
4. Maskindirektivet
5. Unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til fri bevegelse og opphold
6. Arbeidstidsdirektivet
7. Vikaransattes arbeidsforhold
8. Elektroniske bompengesystemer i EU
9. Direktiv om førerkort
10. Behandling av personopplysninger innen elektronisk kommunikasjon (kommunikasjonsverndirektivet)

ARBEIDS- OG SOSIALPOLITIKK
Likestilling mellom menn og kvinner - 2009 - Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.2.2009
° Maskindirektivet - Trinn 2 åpnet 25.2.2009 i EFTA overvåkingsorgans sak om manglende norsk gjennomføring

DYREFÔR
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 26.2.2009

FINANSIELLE TJENESTER
° Innskuddsgaranti i banker og kredittinstitusjoner - Rådets 1.gangsbehandling 26.2.2009 (endelig vedtak)
° Betalingstjenester i det indre marked - Samtykke gitt av Stortinget 26.2.2009
Modernisering av direktivet om elektroniske penger - Komiteinnstilling av 16.2.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - Komiteinnstilling av 17.2.2009 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling

FORBRUKERSAKER
° Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009

KATASTROFEBEREDSKAP OG SIKKERHET
Tiltak mot natur- og menneskeskapte katastrofer - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 23.2.2009
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009

KONKURRANSE OG STATSSTØTTE
Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 26.2.2009 (endelig vedtak)

MILJØ
Industriutslipp - Komiteinnstilling av 9.2.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Stoffer som bryter ned ozonlaget - EØS-notat (nytt) offentliggjort 25.2.2009

NÆRINGSMIDLER
Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler (konsolidering) - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.2.2009
Aktiv og intelligent matemballasje - EØS-notat (nytt) offentliggjort 27.2.2009
Aromastoffer som anvendes i eller på næringsmidler - Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 27.2.2009

NÆRINGSPOLITIKK
Tiltak for bilindustrien - Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 25.2.2009

SELSKAPSRETT
Årsregnskaper for de minste bedriftene - Forslag lagt fram av Kommisjonen 26.2.2009

TRANSPORT
Anvendelse av konkurranseregler for transport med jernbane og på vei og vannveier (kodifisering) - Rådets 1. gangsbehandling 26.2.2009 (endelig vedtak)
° Avgifter på tunge godskjøretøyer - Komiteinnstilling av 18.2.2009 til Europaparlamentets 1. gangsbehandling
° Ansvaret for passasjerer ved ulykker til sjøs og på innlands vannveier - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009
° Etterforskning av sjøulykker - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009
° Europeisk overvåknings- og informasjonssystem for skipstrafikk - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009
Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip (forordning) - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009
° Regler og standarder for klasseselskap og inspeksjon av skip og relevante aktiviteter i sjøfartsadministrasjonene (direktiv) - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009
° Direktiv om havnestatskontroll - Rådets 3. gangsbehandling 26.2.2009
° Korrekt gjennomføring av flaggstatskrav - Komiteinnstilling av 18.2.2009 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling
° Erstatningsansvar og krav til finansiell sikkerhet for skipseiere - Komiteinnstilling av 17.2.2009 til Europaparlamentets 2. gangsbehandling
Sikkerhetsstandarder for små lufthaver og luftfartøy - EØS-notat (nytt) offentliggjort 24.2.2009

VARER
° Maskindirektivet - Trinn 2 åpnet 25.2.2009 i EFTA overvåkingsorgans sak om manglende norsk gjennomføring

VETERINÆRE FORHOLD
° Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge - Norske forskrifter kunngjort 24.2.2009 (blåtunge i Vest-Agder) og 27.2.2009
° Minimumskrav til programmer for overvåking av blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 27.2.2009
° Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge - Norsk forskrift kunngjort 27.2.2009
° Kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr i forbindelse med bluetongue - Norsk forskrift kunngjort 27.2.2009
° Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge) - Norsk forskrift kunngjort 27.2.2009
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.02.2009
Bekjempelse av visse overførbare spongiforme encephalopatier - Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.2.2009