Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2012

Tittel

Rapport fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Årsrapport om Den europeiske Unions innsats innenfor forskning og teknologisk utvikling i 2011

Report from the Commission to the European Union and the Council. Annual Report on Research and Technological Development Activities of the European Union in 2012

Siste nytt

Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrapporten, dansk utgave)

Årsrapporten om forskning og teknologisk udvikling i Den Europæiske Union er udarbejdet i medfør af artikel 190 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF). Formålet med rapporten er at give et nøjagtigt overblik over de vigtigste foranstaltninger i rapporteringsåret, uden at rapporten dog er udtømmende. Selv om det formelt ikke hører ind under denne rapports emneområde, er der medtaget visse oplysninger vedrørende Euratomtraktaten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.10.2013