EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. En europeisk strategi til økt vekst og sysselsetting innen kyst- og havturisme

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. A European Strategy for more Growth and Jobs in Coastal and Maritime Tourism

Siste nytt

Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 20.02.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsmeddelelsen, dansk utgave)

Kommissionen præsenterer en ny europæisk strategi til fremme af kyst- og havturisme
EU-Kommissionen præsenterede i dag en ny strategi, der skal fremme kyst- og havturisme i Europa. Det er en sektor med potentiale for bæredygtig vækst og jobskabelse, og strategien består derfor af 14 EU-foranstaltninger, der skal hjælpe kystområderne og virksomhederne med at overvinde de udfordringer, de står over for, og styrke sektorens position som en vigtig drivkraft for Europas blå økonomi. Ud over de konkrete foranstaltninger indeholder strategien en udspecificering af de arbejdsopgaver, som medlemsstaterne, regionerne og branchens aktører kan påtage sig som supplement til EU's foranstaltninger.

Bl.a. forslås der, at samarbejdet og dialogen mellem alle kystturismens aktører gøres lettere på EU-plan. Derudover skal offentligt-private partnerskaber, kompetencer, innovation og økoturisme fremmes, og der skal oprettes en onlineguide til de finansieringsmuligheder, som kan fremme investeringer. Medlemsstaterne, de regionale myndigheder og branchen kommer til at spille centrale roller i udarbejdelsen og gennemførelsen af foranstaltningerne.

Maria Damanaki, kommissær for maritime anliggender og fiskeri, udtalte: "I vores strategi for "blå vækst" blev kyst- og havturismen udpeget som en af de vigtigste drivkræfter til at skabe vækst og beskæftigelse, og i særdeleshed i de kystområder, der ofte lider under høj arbejdsløshed. Som den største maritime økonomiske aktivitet og som den økonomiske rygrad i mange kystområder, er det vores ansvar at hjælpe denne sektor med at udvikle sig og trives."

Næstformand i Europa-Kommissionen og EU-kommissær for erhvervspolitik Antonio Tajani tilføjede: "Turismen har en afgørende økonomisk indflydelse på væksten i Europa, og der bør derfor udvikles specifikke, konsekvente og integrerede politikker på dette område. En strategi, der er rettet mod kyst- og havturismen, understreger denne vigtige sektors potentiale og den rolle, sektoren kan spille i kampen mod arbejdsløshed, i særdeleshed blandt de unge."

I strategien tages der hånd om en række udfordringer, som sektoren på trods af sit utvivlsomme potentiale står over for. Udfordringerne består bl.a. af mangel på oplysninger og viden, en svingende efterspørgsel, sektorens sæsonafhængighed, mangel på passende kompetence og innovation og vanskelig adgang til finansiering. I strategiens foranstaltninger fokuseres der på at hjælpe sektoren med at overvinde disse udfordringer og skabe et miljø, der tiltrækker investeringer. Samtidig skal de bidrage til, at sektorens aktiviteter er bæredygtige, at natur- og kulturarven bevares, at der høstes betydelige økonomiske og miljømæssige fordele og at sektoren bliver mere konkurrencedygtig på verdensplan.

Baggrund

Kyst- og havturisme består bl.a. af hav- og strandbaseret turisme, krydstogter og bådsejlads, og sektoren er en vigtig drivkraft for økonomien i mange kystområder og øer i Europa.

Den beskæftiger næsten 3,2 mio. mennesker, bidrager til EU-økonomiens bruttoværditilvækst med i alt 183 mia. EUR og udgør en tredjedel af den maritime økonomis BNP. Turisme er en voksende branche: I 2013 nåede antallet af overnatninger på hoteller i de 28 medlemsstater op på 2,6 mia., hvilket er en stigning på 1,6 % fra 2012 [1].

Frigørelse af kysternes og havenes potentiale ville bidrage til velstand og sundhed i kystområderne og EU's økonomi generelt og sikre en bæredygtig og langtidsholdbar udvikling af alle turistrelaterede aktiviteter.

Den nye strategi vil blive diskuteret på en konference organiseret af det græske formandskab den 10. marts i Athen, hvor myndigheder, virksomheder og andre aktører deltager. De konkrete foranstaltninger gennemføres i løbet af de kommende måneder.

Yderligere oplysninger

Læs mere om kystturisme på webstedet for Generaldirektoratet for Maritime Anliggender: http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_da.htm

MEMO/14/120

[1] http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/documentation/studies/documents/stud....

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
20.02.2014
Annen informasjon