Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet, Rådet, Den europeiske økonomiske og sosiale komite og Regionsutvalget. Forskning og innovasjon som kilde til fornyet vekst

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Research and innovation as sources of renewed growth

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 18.07.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 10.06.2014, dansk utgave)

Kommissionen peger på innovationsreformer for at støtte den økonomiske genopretning
Europa-Kommissionen har i dag fremhævet betydningen af investeringer i forskning og innovation (F&I) og reformer for at sikre det økonomiske opsving i EU og fremsat forslag, der skal hjælpe EU-landene med at give deres budgetter størst mulig gennemslagskraft på et tidspunkt, hvor mange lande stadig kæmper med budgetstramninger. Øgede F&I-investeringer er en sikker drivkraft for vækst. Samtidig er det vigtigt at sikre større effektivitet og kvalitet i de offentlige F&I-udgifter, for at Europa kan indtage eller fastholde en ledende position på en lang række viden- og nøgleteknologiområder. Kommissionen har lovet at hjælpe medlemslandene med at gennemføre de F&I-reformer, der passer bedst til deres behov, bl.a. ved at yde politisk støtte, stille kvalitetsdata til rådighed og give eksempler på bedste praksis.

Olli Rehn, der er næstformand for Kommissionen med ansvar for økonomiske og monetære anliggender og euroen, udtaler: "Den økonomiske genopretning i EU tager fart, samtidig med at tempoet i den finanspolitiske konsolidering er aftagende, hvilket er helt på linje med EU's styrkede finanspolitiske ramme. Ikke desto mindre vil der stadig være budgetmæssige begrænsninger, og derfor er det vigtigere end nogensinde, at medlemslandene målretter deres ressourcer bedst muligt. EU-budgettet er med til at sætte skub i vækstfremmende investeringer i forskning og innovation, og i dag kommer vi med idéer, der kan hjælpe med at sikre størst mulig virkning af hver eneste euro, der gives ud."

Máire Geoghegan-Quinn, EU's kommissær for videnskab og forskning, udtaler: "Der er almen enighed om, at støtte til innovation er nøglen til øget konkurrenceevne og bedre livskvalitet, navnlig i Europa, hvor vi ikke kan konkurrere på omkostninger. Dette er en kraftig påmindelse til regeringer og virksomheder i hele EU. Enten gør vi det rigtigt nu, eller også må vi betale prisen i mange år fremover."

Den meddelelse, der offentliggøres i dag, fremhæver tre vigtige reformområder:

• Kvaliteten i strategiudviklingen og den politiske proces skal forbedres, og forsknings- og innovationsaktiviteter skal samles ved hjælp af et stabilt flerårigt budget, som sikrer strategisk målrettede ressourcer.

• F&I-programmernes kvalitet skal forbedres, bl.a. ved hjælp af mindskede administrative byrder og større konkurrence i ressourceallokeringen.

• De offentlige forsknings- og innovationsinstitutter skal gøres mere effektive, bl.a. ved hjælp af nye partnerskaber med erhvervslivet.

Kommissionen har også opfordret medlemslandene til prioritere forskning og udvikling, i takt med at offentlige myndigheder får større albuerum til at foretage vækstfremmende investeringer. De nuværende udgifter til forskning og innovation i både den offentlige og private sektor udgør kun rundt regnet 2 % af BNP, og dermed ligger EU langt efter sine internationale konkurrenter som f.eks. USA, Japan og Sydkorea, og Kina er nu også tæt på at overhale EU (se diagram). Det er derfor et centralt mål for EU at øge F&I-udgifterne til 3 % af BNP, samtidig med at dagens meddelelse viser, at det også er vigtigt at forbedre kvaliteten i de offentlige udgifter på området for at sikre investeringerne større økonomisk gennemslagskraft. Meddelelsen peger også på, at EU må skabe de rette rammevilkår for at opmuntre de europæiske virksomheder til at satse mere på innovation.

Offentligt og privat F&U-niveau i 2012 i EU og visse tredjelande
[Red. anm.: Bruk lenken til pressemeldingen over for å se den grafiske framstillingen]

Baggrund
Innovation er afgørende for økonomisk vækst og virksomhedernes konkurrenceevne og er omdrejningspunktet i EU's Europa 2020-strategi. Dagens forslag lægger sig i kølvandet på dette års landespecifikke henstillinger, som rådede en række lande til at reformere deres forsknings- og innovationspolitik. Kommissionen offentliggør i dag også en rapport om innovation i EU, som beskriver, hvilke fremskridt der er gjort med at efterleve de 34 tilsagn, der er afgivet. Rapporten understreger, at der er behov for en større indsats.

EU's budget for 2014-2020 markerer et afgørende skifte med større fokus på F&I og andre vækstfremmende poster. Bl.a. forhøjes budgettet for EU's nye program for forskning og innovation, Horisont 2020, reelt med 30 %. Derudover er der afsat yderligere 83 mia. euro til F&I-investeringer og SMV-støtte under de nye europæiske struktur- og investeringsfonde.

Innovation i EU: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm

Horisont 2020: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

MEMO/14/405

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.06.2014
Annen informasjon