Revisjon av direktiv om finanskonsern

Tittel

Supervision of large complex financial groups: European fundamental review in the first half of 2012

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 26.11.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.11.2015)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen ba i februar 2012 interesserte parter fremme sine synspunkter på et eventuelt behov for en fundamental gjennomgang av konglomeratdirektivet (2002/87/EC) som sist ble endret ved endringsdirektiv 16. november 2011. Initiativet begrunnes delvis i å vurdere behov for justeringer for å etterkomme internasjonale standarder (fra Joint Forum og FSB), delvis en vurdering av hensiktsmessigheten av dagens konglomeratdirektiv, bl.a. hensyntatt den vesentlige omlegging av sektorregelverkene (CRR/CRDIV og Solvens II). Av hovedtemaer i konsultasjonen nevnes følgende

• Bør direktivets virkeområde gjøres mer fleksibelt enn etter gjeldende regler, slik at det overlates mer til tilsynsmessig skjønn hvorvidt en finansiell gruppe skal underkastes konglomeratdirektivet, eller kun omfattes av sektordirektivene.

• Bør SPV-strukturer og lignende virksomheter som grenser opp mot det konsesjonspliktige omfattes?

• Hvorvidt og i hvilken grad reguleringen skal gjøres gjeldende på holdingselskaper og andre eiere samt ikke-finansiell virksomhet som inngår i konglomeratene.

• Hvilke tilsyns"verktøy" som bør være tilgjengelige på konglomeratnivå og fordeling av tilsynsansvar mellom involverte myndigheter i grensekryssende grupper.

• Hvorledes kapital- og likviditetskrav og -styring skal gjøres gjeldende på konglomerater.

• Prinsipper for god virksomhetsstyring og risikostyring på konglomeratnivå.

Norske myndigheter ga ikke merknader til konsultasjonsdokumentet. Høringsmerknadene som kom inn i konsultasjonsrunden kan finnes på Kommisjonens nettsider.

På bakgrunn av høringen vedtok Kommisjonen 20. desember 2012 en rapport om konglomeratdirektivet. Kommisjonen peker i rapporten at kriteriene for definisjon og identifikasjon av et konglomerat, samt spørsmål om identifikasjon av, og styrking av krav til, det øverste holdingforetaket i gruppen er de mest relevante temaene for en revisjon av konglomeratdirektivet. Kommisjonen viste imidlertid i rapporten til at det regulatoriske og tilsynsmessige rammeverket for kredittinstitusjoner, forsikringsforetak og verdipapirforetak er under utvikling. I tillegg blir det tilsynsmessige rammeverket endret ved innføringen av bankunionen. På den bakgrunn kom Kommisjonen til at den ikke ville fremme forslag til direktivendringer i 2013. Kommisjonen ville holde situasjonen under "constant review" og vil senere fastsette en "appropriate timing" for revisjon av direktivet.

Vurdering
Gjeldende konglomeratdirektiv er gjennomført i norsk rett hovedsakelig gjennom bestemmelser i finansieringsvirksomhetsloven (finansforetaksloven f.o.m. 1. januar 2016) med tilhørende forskrift.

Det legges til grunn at et eventuelt nytt konglomeratdirektiv vil være EØS-relevant og at det kan medføre behov for endringer i norsk regelverk.

Mulighetsrommet for utfallet av den pågående vurdering i EU-kommisjonen er relativt vidt, herunder om det i det hele tatt kan ventes noe direktivutkast de nærmeste årene.

Andre opplysninger
Kommisjonen vedtok 21. januar 2014 en kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser til konglomeratdirektivet. Se eget EØS-notat om denne forordningen her: https://eosnotat.no/notat/details?notatId=16444

Status
Det foreligger så langt ingen konkrete forslag til direktivendring, og kommisjonen har ikke kommet med noen oppfølging etter rapporten 20. desember 2012.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Informasjon fra departementet