Adgang til naturgasstransmisjonsnett: gjennomføringsbestemmelser om mekanismer for kapasitetstildeling

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/459 av 16. mars 2017 om fastsettelse av nettregler om mekanismer for kapasitetstildeling i gasstransmissionssystemer og oppheving av kommisjonsforordning (EU) nr. 984/2013

Commission Regulation (EU) 2017/459 of 16 March 2017 establishing a Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems and repealing Commission Regulation (EU) No 984/2013

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 715/2009 fastsættes der ikke-diskriminerende regler om betingelserne for adgang til naturgastransmissionssystemer med det formål at sikre et velfungerende indre marked for gas.

(2) I de fleste tilfælde er det hverken økonomisk rationelt eller effektivt at dublere gastransmissionssystemer. Konkurrence på naturgasmarkedet kræver derfor, at der er gennemsigtig og ikke-diskriminerende adgang til gasinfrastruktur for alle netbrugere. I store dele af EU er manglen på lige og gennemsigtig adgang til transmissionskapacitet imidlertid fortsat en væsentlig hindring for at opnå effektiv konkurrence på engrosmarkedet. Endvidere hæmmer det etableringen af et velfungerende indre marked for gas, når de nationale regler er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat.

(3) Ineffektiv anvendelse af og begrænset adgang til EU's højtryksgasrørledninger medfører suboptimale markedsbetingelser. Der må for EU's gastransmissionssystemer gennemføres et mere gennemsigtigt, effektivt og ikke-diskriminerende tildelingssystem for den knappe transmissionskapacitet, således at konkurrencen på tværs af landegrænserne kan øges yderligere, og markedsintegrationen kan intensiveres. Interesseparterne har konsekvent støttet udarbejdelsen af sådanne regler.

(4) Hvis der skal være effektiv konkurrence mellem leverandører fra lande både i og uden for EU, kræver det, at de på fleksibel vis er i stand til at anvende de eksisterende transmissionssystemer til at transportere deres gas i henhold til prissignalerne. Kun et velfungerende netværk af sammenkoblede transmissionsnet, der giver lige adgangsbetingelser for alle, giver mulighed for, at gassen kan flyde frit i hele EU. Det vil efterfølgende tiltrække flere leverandører, hvilket øger likviditeten på handelspladserne og bidrager til effektiv prisgennemsigtighed og deraf følgende rimelige gaspriser ud fra princippet om udbud og efterspørgsel.

(5) Kommissionens forordning (EU) nr. 984/2013 om fastsættelse af netregler for mekanismer for kapacitetstildeling i gastransmissionssystemer søgte at nå den nødvendige grad af harmonisering i Europa. Effektiv gennemførelse af forordningen afhang desuden af indførelsen af tarifsystemer, som er i overensstemmelse med de kapacitetstildelingsmekanismer, der foreslås i denne forordning, for at sikre, at gennemførelsen kan ske uden unødig negativ indvirkning på transmissionssystemoperatørernes indtægter og likviditet.

(6) Denne forordning har videre rammer end forordning (EU) nr. 984/2013, primært hvad angår reglerne for udbud af ny kapacitet, og den præciserer visse forpligtelser forbundet med definition og udbud af uafbrydelig og afbrydelig kapacitet og med forbedring af tilpasningen af kontraktlige betingelser og vilkår for de respektive transmissionssystemoperatører for udbuddet af bundtet kapacitet. Bestemmelser i denne forordning om koordineringen af vedligehold og standardisering af kommunikation bør fortolkes i sammenhæng med Kommissionens forordning (EU) 2015/703 .

(7) For at netbrugere kan nyde godt af, at kapacitetstildelingsmekanismer harmoniseres mest muligt på et integreret marked, bør denne forordning finde anvendelse på ikke-undtaget kapacitet i større nye infrastrukturer, som der er indrømmet undtagelse for i henhold til artikel 32 i direktiv 2009/73/EF, for så vidt som anvendelsen af nærværende forordning ikke undergraver en sådan undtagelse og under hensyntagen til den enkelte sammenkoblingslinjes særlige karakter, når kapacitet bundtes.

(8) Denne forordning indskrænker ikke anvendelsen af EU's konkurrenceregler eller nationale konkurrenceregler, især forbuddene mod restriktive aftaler (artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde) og mod misbrug af dominerende stilling (artikel 102 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde). De kapacitetstildelingsmekanismer, der indføres, bør udformes således, at man undgår afskærmning af afledte forsyningsmarkeder.

(9) For at sikre, at transmissionssystemoperatørerne maksimerer udbuddet af uafbrydelig kapacitet bør et rangsystem af produkter overholdes, hvorved årlig, kvartalsvis og månedlig afbrydelig kapacitet kun udbydes, når uafbrydelig kapacitet ikke er disponibel.

(10) Der, hvor de respektive betingelser og vilkår, der gælder for udbuddet af bundtede kapacitetsprodukter for transmissionssystemoperatører på to sider af et sammenkoblingspunkt er markant forskellige, kan værdien og nytten af reservation af bundtet kapacitet være begrænset for netbrugerne. Derfor bør der igangsættes en proces, ledet af Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (Agenturet) og European Network of Transmission System Operators for Gas (ENTSO-G), hvor betingelser og vilkår for transmissionssystemoperatører af bundtede kapacitetsprodukter i hele EU vurderes og tilpasses i den udstrækning, det er muligt, med henblik på at skabe en fælles skabelon for betingelser og vilkår.

(11) En strømlinet og harmoniseret EU-dækkende proces for udbud af ny kapacitet er nødvendig for at kunne reagere på mulig markedsefterspørgsel efter en sådan kapacitet. Processen bør bestå af regelmæssige efterspørgselsvurderinger efterfulgt af en struktureret design- og tildelingsfase baseret på effektivt samarbejde mellem transmissionssystemoperatører og de nationale reguleringsmyndigheder på tværs af Europas grænser. Enhver investeringsbeslutning, der tages i forlængelse af en vurdering af markedsefterspørgslen efter kapacitet, bør underkastes en økonomisk test for at fastslå den økonomiske levedygtighed. Den økonomiske test bør på sin side sikre, at netbrugere, der efterspørger kapacitet, overtager de til deres efterspørgsel hørende risici for at undgå, at tvungne kunder udsættes for sådanne risikofyldte investeringer.

(12) Kapacitetstildeling i forbindelse med standardprojekter for ny kapacitet skal gennemføres i form af en tildelingsproces på en standardauktion for at garantere det højeste niveau af gennemsigtighed og ligebehandling. I tilfælde af store, komplekse projekter, der berører flere medlemsstater, bør transmissionssystemoperatører dog have tilladelse til at bruge alternative tildelingsmekanismer. Disse mekanismer burde tilvejebringe den nødvendige fleksibilitet, der muliggør investeringen, hvis der er en reel markedsefterspørgsel, men de bør stadig tilpasses på tværs af landegrænser. Hvis en alternativ tildelingsmekanisme er tilladt, skal markedsafskærmning forhindres ved at kræve, at en større kapacitetskvote reserveres til kortfristede reservationer.

(13) Ved at indføre komplekse entry- og exitordninger, særligt hvad angår fysiske gasstrømme - bestemt for andre markeder - på tværs af disse zoner, har transmissionssystemoperatører iværksat og de nationale reguleringsmyndigheder godkendt forskellige kontraktuelle metoder for uafbrydelige kapacitetsprodukter, hvis effekt bør vurderes i en samlet EU-kontekst.

(14) De nationale reguleringsmyndigheder og transmissionssystemoperatørerne bør tage hensyn til bedste praksis og bestræbelser på at harmonisere procedurer til gennemførelsen af denne forordning. På grundlag af artikel 7 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 713/2009 bør Agenturet og de nationale reguleringsmyndigheder sikre, at der på den mest effektive måde gennemføres kapacitetstildelingsmekanismer i de relevante sammenkoblingspunkter i hele EU.

(15) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 51 i direktiv 2009/73/EF —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.06.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
16.03.2017
Anvendelsesdato i EU
06.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet