Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av utslippskvoter med europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom

Siste nytt

Samtykkeproposisjon fremmet av Utenriksdepartementet 22.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.10.2017)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 (auksjonsforordningen) under direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Med denne rettsakten tilpasses auksjonsforordningen til bestemmelsene i beslutning (EU) 2015/1814 om markedsstabilitetsreserven. I rettsakten gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjonsforordningen.

Rettsakten endrer artikkel 30 og 32 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 som omhandler andre auksjonsplattformer enn den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen, og i henhold til EØS-komitebeslutning nr 152/2012 skal artikkel 30 og 32 i kommisjonsforordning (EU) nr 1031/2010 ikke gjelde for Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i EUs kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF), jfr EF-traktaten art. 175 (nå TEFU art. 192).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer en teknisk gjennomføring av beslutning (EU) 2015/1814 og medfører ingen ytterligere adminstrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering i spesialutvalget for miljø, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering. KLD vurderer rettsakten som foreløpig EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 som allerede er innlemmet i EØS avtalen.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU med gjennomføringsfrist for EU-landene 8. november 2017

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.06.2018