Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1902 av 18. oktober 2017 om endring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 for å tilpasse auksjonering av utslippskvoter med europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2015/1814 og om valg av auksjonsplattform for Storbritannia

Commission Regulation (EU) 2017/1902 of 18 October 2017 amending Commission Regulation (EU) No 1031/2010 to align the auctioning of allowances with Decision (EU) 2015/1814 of the European Parliament and of the Council and to list an auction platform to be appointed by the United Kingdom

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 5.12.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.5.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 (auksjonsforordningen) under direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). Med denne rettsakten tilpasses auksjonsforordningen til bestemmelsene i beslutning (EU) 2015/1814 om markedsstabilitetsreserven. I rettsakten gis det i tillegg et begrenset antall tekniske presiseringer og korreksjoner av auksjonsforordningen.

Rettsakten endrer artikkel 30 og 32 i kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 som omhandler andre auksjonsplattformer enn den felleseuropeiske auksjonsplattformen. Norge skal delta i den felleseuropeiske auksjonsplattformen, og i henhold til EØS-komitebeslutning nr 152/2012 skal artikkel 30 og 32 i kommisjonsforordning (EU) nr 1031/2010 ikke gjelde for Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten er gitt med hjemmel i EUs kvotedirektiv (direktiv 2003/87/EF), jfr EF-traktaten art. 175 (nå TEFU art. 192). Rettsakten forventes gjennomført i norsk rett gjennom endringer i klimakvoteforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten innebærer en teknisk gjennomføring av beslutning (EU) 2015/1814 og medfører ingen ytterligere adminstrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettakten er behandlet på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for miljøsaker, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten endrer kommisjonsforordning (EU) nr. 1031/2010 som allerede er innlemmet i EØS avtalen.

Status
Rettsakten har trådt i kraft i EU med gjennomføringsfrist for EU-landene 8. november 2017

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.04.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.10.2017
Anvendelsesdato i EU
08.11.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.10.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.12.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.12.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
22.06.2018