Avfallseksportforordningen: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 967/2009 av 15. oktober 2009 som endrer forordning (EF) nr. 1418/2007 om eksport for gjenvinning av visse kategorier avfall til visse ikke-OECD-land

Commission Regulation (EC) No 967/2009 of 15 October 2009 amending Regulation (EC) No 1418/2007 concerning the export for recovery of certain waste to certain non-OECD countries

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning (EF) nr. 1418/2007 er gitt med grunnlag i forordning om eksport av avfall (eksport/importforordningen, (EF) nr. 1013/2006), som trådte i kraft i EU 12. juli 2007. Eksport/importforordningen har bl.a. bestemmelser om eksport av avfall til land der OECDs vedtak om kontroll med grensekryssende transport av avfall ikke får anvendelse (heretter kalt "ikke-OECD-land"). Bestemmelsene er i all hovedsak en videreføring av bestemmelsene i den gamle eksportforordningen (EØF) nr. 259/93 som er opphevet. I henhold til art. 37 har Kommisjonen tatt kontakt med alle ikke-OECD-land og bedt om tilbakemelding på om de godtar eksport til gjenvinning av ikke-farlig avfall fra EU til sitt land og hvilke kontrollprosedyre de eventuelt vil at skal benyttes i mottakerlandet. Bakgrunnen for bestemmelsene er ønsket om å respektere ikke-OECD-landenes ønsker på dette feltet. Flere land ønsker av ulike grunner slike begrensninger. For land som ikke har svart, gjelder hovedregelen om skriftlig samtykke før eksport kan skje, jf. hovedforordningen. Forordning (EU) nr. 967/2009 er en endring til forordning (EF) nr.1418/2007 og dets oppdateringer. Bakgrunnen for endringen er at EU-Kommisjonen har mottatt svar fra Montenegro, Nepal, Serbia og Singapore om hvordan avfall oppført i billag III og IIIA i forordning (EF) nr. 1013/2006, kan eksporteres fra EU til overnevnte landene. EU-Kommisjonen har og mottatt ytterligere opplysninger vedrørende eksportprosedyre for overnevnte type avfall til Hongkong, Indonesia og Ukraina.

Merknader
Forordningen er gitt med hjemmel i TEC artikkel 175 (1).

Forordning (EF) nr. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall er gjennomført i norsk rett i avfallsforskriften kapittel 13. Dette kapittelet må endres som ølge av forordningen.

Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Forordningen er ikke ventet å ha økonomiske konsekvenser for private i Norge.

Rettsakten skal grupperes i gruppe 2, rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Rettsakten er gjennomført i avfallsforskriften kapittel 13.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten ble behandlet ved skriftlig prosedyre 24. september 2013 i Spesialutvalget for miljø hvor Fiskeri- og kystdepartementet, Olje- og energidepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Samferdselsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Forordning 1418/2007 er ikke funnet EØS-relevant ettersom den omhandler forholdet til tredjeland. Forordning 967/2011 vurderes derfor heller ikke som EØS-relevant.

Norge har imidlertid tidligere valgt å endre avfallsforskriften i tråd med endringsforordningene til forordning 1418/2007 ettersom det antas at tredjeland ikke vil vurdere import av avfall fra Norge på annen måte enn fra EUs medlemsland. Forordningen anses derfor som akseptabel for innarbeidelse i nasjonal rett gjennom avfallsforskriften kapittel 13.

Vurdering
Unntatt offentligheten ihht. offentlighetsloven § 14 jf.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 14. februar 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
15.10.2009
Anvendelsesdato i EU
04.11.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
30.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.02.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.02.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.02.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0967
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro