Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2019/1091 av 26. juni 2019 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til kravene til eksport av produkter som inneholder bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere og ikke-drøvtyggere

Commission Regulation (EU) 2019/1091 of 26 June 2019 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the requirements for export of products containing processed animal protein derived from ruminants and non-ruminants

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af transmissible spongiforme encephalopatier (i det følgende benævnt "TSE") hos dyr. Forordningen gælder for produktion og markedsføring, samt i visse særlige tilfælde for eksport, af levende dyr og animalske produkter.

(2) Forbuddet mod eksport til tredjelande af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere og af produkter indeholdende sådant forarbejdet animalsk protein, herunder organiske gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, blev oprindeligt indført ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003 for at undgå spredningen af bovine spongiforme encephalopatier (BSE) til tredjelande gennem potentielt kontamineret forarbejdet animalsk protein og forebygge risikoen for, at de genindføres i Unionen.

(3) Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (i det følgende benævnt "EFSA") ajourførte den kvantitative risikovurdering af BSE-risikoen fra forarbejdet animalsk protein i juni 2018 . EFSA konkluderede, at den samlede BSE-infektivitet for forarbejdet animalsk protein var fire gange mindre i 2018 end den anslåede værdi i 2011.

(4) I betragtning af EFSA's udtalelse om forarbejdet animalsk protein bør organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, inkluderes i undtagelsen i kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, hvis de ikke indeholder kategori 1-materiale og produkter, der er fremstillet heraf, eller kategori 2-materiale og produkter, der er fremstillet heraf, bortset fra forarbejdet husdyrgødning.

(5) Kapitel V, afsnit E, punkt 2, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001, som forbyder eksport af produkter, der indeholder forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere, bør derfor ændres.

(6) Ved kapitel V, afsnit E, punkt 3, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 fastsættes der betingelser for eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere eller foderblandinger, der indeholder sådant protein. Dog er betingelserne for eksport af organiske gødningsstoffer eller jordforbedringsmidler , der indeholder forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere, ikke blevet fastsat. Der bør derfor indsættes et nyt punkt 5 i kapitel V, afsnit E, i bilag IV til forordning (EF) nr. 999/2001 med henblik på fastsættelsen af sådanne betingelser.

(7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.02.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.06.2019
Anvendelsesdato i EU
17.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet