Benzosyre som tilsetningsstoff til fôr: endringsbestemmelser om godkjenningens innehaver

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 1190/2011 av 18. november 2011 som endrer kommisjonsforordning (EF) nr. 1730/2006 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1138/2007 om innehaveren av godkjenning av fôrtilsetningsstoffet benzosyre (VevoVitall)

Commission Implementing Regulation (EU) No 1190/2011 of 18 November 2011 amending Regulations (EC) No 1730/2006 and (EC) No 1138/2007 as regards the name of the holder of the authorisation of the feed additive benzoic acid

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2012)

Sammendrag av innhold
Benzosyre, med handelsnavn VevoVitall, er godkjent som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris ved forordning (EF) nr. 1730/2006 og til slaktegris ved forordning (EF) nr. 1138/2007. Innehaver av godkjenningen var DSM Special Products BV. Fra 26. mai 2011 er dette firmaet overtatt av Emerald Kalama Chemical BV, og sistnevnte søker om å kunne overta godkjenningen for dette produktet. Det er ikke søkt om noen andre endringer enn firmanavn i godkjenningene av preparatet, verken i fôr til avvent smågris eller til slaktegris.

Søknaden er imøtekommet, og innehaver av godkjenningen er endret til Emerald Kalama Chemical BV. Produktet, som er merket med tildigere godkjenningsinnehavers navn, kan omsettes fram til 9. juni 2012 eller til lagervaren er brukt opp.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetnigsstoff-forskriften, der bare navn på godkjenningsinnehaver endres. Rettsakten medfører ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for noen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.11.2011
Anvendelsesdato i EU
09.12.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 4, 19.1.2017, p. 129-130
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.04.2012
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.05.2012
Anvendes fra i Norge
03.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R1190
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro