Beredskap i elektrisitetssektoren

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om beredskap i elektrisitetssektoren og om oppheving av direktiv 2005/89/EF

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on risk preparedness in the electricity sector and repealing Directive 2005/89/EC

Del av:

Siste nytt

Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 4.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.1.2018)

Sammendrag av innhold
Forslag til ny forordning om beredskap i elektrisitetssektoren erstatter forsyningssikkerhetsdirektivet fra 2005, og er hjemlet i TFEU artikkel 194.

Formålet med forordningen er å sørge for at alle medlemslandene iverksetter tiltak for å forebygge og håndtere kriser i elektrisitetssektoren.

Forordningen pålegger medlemslandene å utarbeide beredskapsplaner for å være forberedt på, og kunne håndtere, nasjonale og grensekryssende kriser. Beredskapsplanene skal utarbeides med utgangspunkt i krisescenarioer som identifiseres etter en metode som skal utvikles av ENTSO-E. Planene skal inneholde både nasjonale og regionale, koordinerte tiltak.

Virkemidlene i planene skal følge reglene for det indre elektrisitetsmarkedet og om systemdrift. Virkemidler som ikke er markedsbaserte skal begrenses. Myndighetene i regionen skal bli enige om ulike regionale virkemidler for å sikre at krisesituasjoner med grensekryssende virkninger håndteres på en god måte.

Det er også bestemmelser om tidlig varsling og informasjonsdeling i forbindelse med en mulig elektrisitetskrise. I en krise skal medlemslandene samarbeide for å håndtere krisen, med et mål om å sørge for at elektrisiteten leveres der behovet er størst.

Hovedinnhold i bestemmelsene

Del 1: Generelle bestemmelser (artikkel 1-3)

Forordningen inneholder regler om samarbeid mellom medlemsland om forebygging og håndtering av kriser, og hvert medlemsland skal utpeke en kompetent myndighet som skal utføre oppgavene i forordningen.

Del 2: Risikovurdering (artikkel 4-9)

Artikkel 4 pålegger medlemslandene å sørge for at all risiko knyttet til forsyningssikkerhet analyseres i tråd med reglene i forordningen og artikkel 18 i forslaget til ny grensehandelsforordning.

Etter artikkel 5 skal ENTSO-E utarbeide et forslag til metode for å identifisere de mest relevante scenarioene for kriser på regionalt nivå. Metoden skal godkjennes av ACER. Artikkel 6 gir ENTSO-E i oppgave å identifisere konkrete regionale krisescenarioer ved bruk av metoden. ENTSO-E kan delegere oppgaver tilknyttet dette til de regionale driftssentralene (ROC). Medlemsstatene skal selv identifisere de mest relevante nasjonale scenarioene i henhold til artikkel 7, men de må være konsistente med de regionale scenarioene.

I henhold til artikkel 8 skal ENTSO-E utarbeide et forslag til metode for å vurdere hvorvidt ressursdekningen er tilstrekkelig på kort sikt. Metoden skal godkjennes av ACER. Artikkel 9 sier at alle vurderinger av om kapasiteten er tilstrekkelig på kort sikt, skal gjøres ved bruk av denne metoden.

Del 3: Beredskapsplaner (artikkel 10 – 12)

Basert på de identifiserte regionale og nasjonale krisescenarioene skal de kompetente myndighetene i henhold til artikkel 10 etablere en beredskapsplan etter en mal utarbeidet av Kommisjonen. Den kompetente myndigheten skal konsultere de andre landene i regionen og Electricity Coordination Group (ECG) før planen vedtas. Planen skal være offentlig, men sensitiv informasjon skal beskyttes.

Planen skal inneholde alle tiltak som planlegges eller iverksettes for å forebygge forberede og minimere en elektrisitetskrise. De nasjonale tiltakene etter artikkel 11 skal ta hensyn til de regionale tiltakene som følger av artikkel 12.

Etter artikkel 12 skal planen inneholde regionale tiltak som sikrer at krisesituasjoner med grensekryssende virkninger håndteres på en god måte. De kompetente myndighetene i regionen skal bli enige om slike tiltak. Hvis de ikke blir enige, kan Kommisjonen be ACER om å få til en enighet, i konsultasjon med ENTSO-E. I samarbeid med de regionale driftssentralene skal de kompetente myndighetene gjennomføre årlige krisesimuleringer.

Del 4: Håndtering av kriser (artikkel 13-15)

Hvis den kompetente myndigheten får kjennskap til at en elektrisitetskrise kan komme til å skje, skal det i henhold til artikkel 13 sendes et tidlig varsel til Kommisjonen og ECG. Dersom krisen finner sted, skal den kompetente myndigheten erklære og informere om dette. Artikkel 14 sier at medlemslandene i en krise skal samarbeide for å håndtere krisen, med et mål om at elektrisiteten leveres der behovet er størst. Tiltak for å forhindre og begrense kriser skal i henhold til artikkel 15 følge reglene om det indre elektrisitetsmarkedet og om driften av kraftsystemet.

Del 5: Evaluering og kontroll (artikkel 16-17)

Artikkel 16 pålegger den kompetente myndigheten å utarbeide en evalueringsrapport til ECG og Kommisjonen etter en krise. Etter artikkel 17 tildeles ECG oppgaven med å diskutere og gjennomgå flere temaer, blant annet resultatene av ENTSO-Es 10-årige nettutviklingsplan og sammenhengen i beredskapsplanene til medlemslandene. ECG kan komme med anbefalinger på disse områdene, som medlemslandene må ta i betraktning.

Del 6: Avsluttende bemerkninger (artikkel 18-21)

Artikkel 18 oppfordrer medlemslandene og Energy Community-landene til samarbeid om scenarioer og planer. Artikkel 19 gir Kommisjonen rett til å vedta delegerte rettsakter relatert til malen for beredskapsplanene. Artikkel 20 opphever forsyningssikkerhetsdirektivet fra 2005, og artikkel 21 gir bestemmelser om når forordningen trer i kraft.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er flere EØS-rettslige problemstillinger som gjør seg gjeldende for forordningsutkastet. Disse problemstillingene vurderes.

Status
Den 4. desember 2017 ble Rådet (medlemslandene i EU) enige om felles politiske konklusjoner om forordningen. Det neste steget er at Parlamentet fatter et vedtak om sin posisjon til forordningen. Etter dette er både Parlamentet og Rådet klare til å gå videre til neste trinn i behandlingen av forordningen, som er trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen. I trilogforhandlingene skal partene bli enige om en felles forordningstekst.

Nøkkelinformasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet