Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2014/689/EU av 29. september 2014 om beskyttelsestiltak mot overføring av munn- og klovsykevirus fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia til territoriet til Unionen

Commission Implementing Decision 2014/689/EU of 29 September 2014 on measures to prevent the introduction into the Union of the foot-and-mouth disease virus from Algeria, Libya, Morocco and Tunisia

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 14.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.1.2015)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter særskilte beskyttelsestiltak for å hindre spredning av munn- og klovsyke fra Algerie, Libya, Marokko og Tunisia gjennom kjøretøyer og fartøyer som brukes, har vært brukt eller skal brukes til frakt av fôr eller levende dyr (heretter: "transportmidler").

Rettsakten oppstiller krav om at transportøren eller føreren av transportmidler ved ankomst til første stat i EØS-området avgir en erklæring om at transportmiddelet er rengjort og desinfisert. Videre oppstilles det en plikt for myndighetene i ankomstlandet til å kontrollere om transportmiddelet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Dersom myndighetene finner at transportmiddelet ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert, skal myndighetene iverksette tiltak for å sikre rengjøring og desinfeksjon, eller nekte transportmiddelet adgang til EØS-området. Når kjøretøyet eller fartøyet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert skal myndighetene attestere dette ved å utstede et sertifikat.

Videre kan myndighetene på visse vilkår pålegge desinfeksjon på kontrollstedet av kjøretøy som har transportert fôr eller dyr av hestefamilien mellom EØS-området og Algerie, Libya, Marokko eller Tunisia.

Det oppstilles også en plikt for myndighetene som skal utstede dyrehelsesertifikat til å kontrollere visuelt at transportmidler som skal frakte dyr til Algerie, Libya, Marokko eller Tunisia er rengjort og desinfisert før dyrene lastes på.

Rettsakten gjelder frem til 1. oktober 2015.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må iverksettes i Norge samtidig som i EU-landene for at den skal kunne oppnå sitt smitteforebyggende formål, jf. EØS-avtalen vedlegg I kapittel I innledende del nr. 8. Dette gjøres ved at det opprettes en egen forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området. Forskriften vedtas uten forutgående høring jf. matloven § 23 tredje ledd.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De fleste reglene rettsakten oppstiller gjelder for det første EØS-landet som transportmiddelet kommer til. Norge er yttergrense både på land mot Russland og mot sjø. Det er trolig lite transport av levende dyr og fôr mellom EØS-området og Nord-Afrika hvor Norge er det første EØS-landet som transportmiddelet kommer til. Rettsakten antas dermed å ha begrenset praktisk betydning i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger EØS-avtalens forenklede prosedyre og behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon. Spesialutvalget mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2014
Anvendelsesdato i EU
21.10.2014
Opphører å gjelde
01.10.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.11.2014
Anvendes fra i Norge
04.11.2014