Beskyttelsestiltak ved import av muslinger fra Peru

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/862/EF av 30. november 2009 som endrer vedtak 2008/866/EF med hensyn til dets anvendelsesperiode

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende og norsk forskrift publisert 1.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved forenklet hasteprosedyre (uten EØS-komitevedtak)

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2008/866/EF af 12. november 2008 om beredskabsforanstaltninger, som suspenderer importen fra Peru af visse toskallede bløddyr bestemt til konsum, blev vedtaget som følge af kontaminering med hepatitis A-virus (HAV) af visse toskallede bløddyr importeret fra Peru, som blev fundet at være skyld i et udbrud af hepatitis A hos mennesker. Anvendelsesperioden for beslutningen udløb oprindeligt den 31. marts 2009, men blev forlænget til den
30. november 2009 ved Kommissionens beslutning 2009/297/EF af 26. marts 2009 om ændring af beslutning 2008/866/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode.

(2) De peruvianske myndigheder har givet oplysninger om de korrigerende foranstaltninger, der er truffet for at forbedre kontrollen med produktionen af toskallede bløddyr bestemt til eksport til Fællesskabet.

(3) Kommissionen gennemførte en inspektion i perioden fra den 7. til den 18. september 2009 for at evaluere de eksisterende systemer til kontrol med produktionen af toskallede bløddyr og fiskevarer bestemt til eksport til Den Europæiske Union.

(4) Under inspektionen blev det fastslået, at de peruvianske myndigheder er i gang med at indføre de korrigerende foranstaltninger, de havde bebudet i de oplysninger, de gav efter udbruddet af hepatitis A. De foretager bl.a. en fuldstændig revision af klassifikationen af produktionsområder, ligesom de også vil nyoverveje overvågningen af prøveudtagningsproceduren i produktionsområderne og dennes hyppighed. Dette arbejde pågår i øjeblikket.

(5) Af hensyn til forbrugernes sundhed er det nødvendigt at opretholde de beskyttelsesforanstaltninger, der blev truffet ved beslutning 2008/866/EF, indtil de peruvianske myndigheder har gennemført de korrigerende foranstaltninger fuldt ud, og Kommissionen har foretaget en yderligere inspektion på stedet. Anvendelsen af beslutning 2008/866/EF bør derfor forlænges til den 30. november 2010, uden at dette dog tilsidesætter Kommissionens beføjelser til at ændre, ophæve eller forlænge de pågældende foranstaltninger på grundlag af eventuelle nye oplysninger om situationens udvikling i Peru eller resultatet af Kommissionens inspektioner.

(6) Beslutning 2008/866/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.11.2009
Anvendelsesdato i EU
01.12.2009
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.11.2009
Anvendes fra i Norge
30.11.2009