Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: utfyllende bestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 285/2014 av 13. februar 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 648/2012 med hensyn til direkte, vesentlige og overskuelige virkninger av kontrakter i Unionen og for å hindre omgåelse av regler og plikter

Commission Delegated Regulation (EU) No 285/2014 of 13 February 2014 supplementing Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on direct, substantial and foreseeable effect of contracts within the Union and to prevent the evasion of rules and obligations

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 19.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 1.6.2016)

Sammendrag av innhold
Delegert kommisjonsforordning er gitt i medhold av forordning (EU) No 648/2012 (EMIR) art. 4 og fastsetter når en OTC-derivatkontrakt anses å ha en direkte, vesentlig og over­skuelig virkning i EU, og i hvilke tilfeller det er nødvendig eller hensiktsmessig å forhindre omgåelse av regler og plikter som følger av EMIR. I disse tilfellene omfattes de aktuelle OTC-derivatkontraktene av EMIRs bestemmelser om clearingplikt og krav til risikoreduserende tiltak. I fortalen er det angitt at kommisjonsforordningen bør få anvendelse på nærmere definerte OTC-derivatkontrakter inngått av enheter i tredjeland hvor rettslig-, tilsyns- og håndhevingsmessig rammeverk ikke er erklært ekvivalent med EUs regelverk.

En OTC-derivatkontrakt anses å ha en direkte, vesentlig og overskuelig virkning i EU når minst en enhet etablert i tredjeland benytter en garanti som stilles av en finansiell motpart etablert i EU. Det er stilt et minstekrav til størrelsen på garantiens nominelle verdi og til det prosentvise engasjementet for garantisten. Det er videre fastsatt regler om kontraktenes virkning i EU ved forhøyelse eller nedsettelse av garantien eller dersom inngåtte kontrakter på et senere tids­punkt blir omfattet av en garanti. OTC-derivat­kontrakter inngått gjennom EU-filialene av to enheter som er etablert i tredjeland anses også å ha slik virkning i EU, forutsatt at disse enhetene ville vært å betrakte som finansielle motparter dersom de hadde vært etablert i EU.

En OTC-derivatkontrakt anses å være inngått for å omgå en eller flere bestemmelser i EMIR dersom kontrakten som helhet er inngått på en slik måte at det primære formål er å unngå anvendelsen av bestemmelsene i forordningen.

Vurdering
Forordningen antas å være EØS-relevant.

Innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen avhenger av innlemmelse i EØS-avtalen av basisrettsakten (EMIR).

Status
Delegert kommisjonsforordning 285/2014 ble vedtatt i EU 13 februar 2014 og publisert i europeiske rettstidende (OJ) 21. mars 2014. Den trådte i kraft 10. april 2014 med unntak av bestemmelsen som fastsetter når en OTC-derivatkontrakt anses å ha en direkte, vesentlig og overskuelig virkning i EU. Sistnevnte bestemmelse har utsatt ikrafttredelse til 10 oktober 2014.

Forordningen kan ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedforordningen, EMIR, er tatt inn.

Regjeringen fremmet 15. april 2016 Prop.100 S 2015-2016 hvor det tilrås at Stortinget gir samtykke til 1) deltakelse i åtte beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av rettsaktene som etablerer EUs finanstilsynssystem og enkelte andre rettsakter, 2) overføring av myndighet til å utøve beføyelser med direkte virkning i Norge til EFTAs overvåkingsorgan og EFTA-domstolen ved fremtidig innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 600/2014, forordning (EU) nr. 1286/2014 og forordning (EU) nr. 2015/2365.

Regjeringen fremmet 11. mai Prop. 127 L (2015-2016) med forslag til lovregler som gjennomfører de forventede nye EØS-reglene som svarer til de nevnte forordningene, ved inkorporasjon. Departementet tar sikte på at reglene som gjennomfører EMIR og shortsalgforordningen ikke trer i kraft før øvrig gjennomføringslovgivning er vedtatt og kan settes i kraft.Lovforslagene ble lagt frem mai 2016 for å gjøre det mulig for Stortinget å treffe vedtak om gjennomføring av forordningene samtidig med eventuelle vedtak om samtykke til EØS-komitébeslutninger som foreslått i Prop. 100 S (2015-2016). Dette vil muliggjøre rask gjennomføring og ikrafttredelse av EØS-komitébeslutningene for Norges del dersom Stortinget samtykker til norsk deltakelse i disse beslutningene.

Finansdepartementet sendte 10. mai 2016 på høring et utkast til gjennomføringslovgivning for de nevnte rettsaktene, altså øvrige endringer i norsk rett enn selve inkorporasjonsbestemmelsene.

Tilhørende rettsakter til EMIR vil bli fulgt opp etter Stortinget har behandlet Prop.100 S (2015-2016)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
13.02.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.02.2014
Anvendelsesdato i EU
10.04.2014
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.04.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet