Betingelser for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordningom (EU) 2018/291 av 26. februar 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til vilkårene for godkjenning av det aktive stoffet bifentrin

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/291 of 26 February 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance bifenthrin

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.9.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.9.2018)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet bifentrin er fra tidligere godkjent til bruk som insektmiddel, og står oppført på liste B i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011. Den tidligere godkjenningen har ikke satt noen begrensning i forhold til utendørs-/frilandsbruk. Etter ny vurdering av stoffets mulige uheldige effekter er det blant annet avklart et potensiale for bioakkumulering mv. i både akvatiske og landlevende organismer. Videre en betydelig risiko for at også ikke-målorganismer (av leddyr) vil bli negativt påvirket. Det er derfor fastsatt strengere vilkår ved at stoffet nå kun er tillatt brukt i veksthus av faste konstruksjoner.

Det aktive stoffet bifentrin er vurdert etter kriteriene i 1107/2009.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Hvis et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bifentrin inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
26.01.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.02.2018
Anvendelsesdato i EU
19.03.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
21.09.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
22.09.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
22.09.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2018
Anvendes fra i Norge
24.09.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0291
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro