Biocider: avslag på godkjenning av empentrin som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 18

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om (EU) 2018/1251 av 18. september 2018 avslag på godkjenning av empentrin som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 18

Commission Implementing Decision (EU) 2018/1251 of 18 September 2018 not approving empenthrin as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 18

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 19.9.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter empenthrin (EF-nr.: foreligger ikke. CAS-nr.: 54406-48-3).

(2) Empenthrin er blevet vurderet til anvendelse i produkttype 18, insekticider, acaricider og produkter til bekæmpelse af andre leddyr, jf. bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3) Belgien blev udpeget som kompetent vurderingsmyndighed og fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine anbefalinger den 24. juni 2016.

(4) I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 fremsatte Udvalget for Biocidholdige Produkter den 13. december 2017 Det Europæiske Kemikalieagenturs udtalelse, hvori der var taget hensyn til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5) Det fremgår af denne udtalelse, at biocidholdige produkter, som anvendes til produkttype 18, og som indeholder empenthrin, ikke kan forventes at opfylde de krav, der er fastlagt i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(6) Navnlig skal ansøgeren i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i forordning (EU) nr. 528/2012 fremlægge tilstrækkelige data til at gøre det muligt at kunne fastslå, om et aktivstof opfylder kriterierne i samme forordnings artikel 5, stk. 1. Den kompetente vurderingsmyndighed har ved flere lejligheder anmodet ansøgeren om at fremlægge data vedrørende carcinogenicitet for at kunne foretage denne vurdering, og ansøgeren har ikke fremlagt tilstrækkelige data rettidigt, hvilket gør det umuligt at vurdere de i forordningens artikel 5, stk. 1, litra a), fastsatte udelukkelseskriterier.

(7) Desuden blev der i de scenarier, hvor der blev foretaget en vurdering af risikoen for menneskers sundhed og for miljøet, identificeret uacceptable risici, og der kunne ikke identificeres nogen sikker anvendelse.

(8) Empenthrin bør derfor ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 18.

(9) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.09.2018
Anvendelsesdato i EU
09.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet