Biocider: forlengelse av godkjenningen av flokumafen, brodifakum og warfarin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 av 29. januar 2016 om forlengelse av godkjenning av flokumafen, brodifakum og warfarin til bruk i biocidprodukter i produkttype 14

Commission Implementing Decision (EU) 2016/135 of 29 January 2016 postponing the expiry date of approval of flocoumafen, brodifacoum and warfarin for use in biocidal products for product-type 14

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 3.5.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.5.2016)

Sammendrag av innhold
De tre aktive stoffene flokumafen, brodifakum og warfarin er tidligere godkjent til bruk i biocidprodukter i produkttype 14. Produkttype 14 omfatter produkter som benyttes til å bekjempe mus, rotter eller andre gnagere. Godkjenningene utløper hhv 30. september 2016 for flokumafen og 31. januar 2017 for brodifakum og warfarin. I samsvar med bestemmelser i forordning (EU) nr. 528/2012 (biocidforordningen) er det søkt om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene.

På grunn av identifisert risiko ved bruk av stoffene forutsetter fornyelse av godkjenningene at det vurderes om det finnes alternativer, og hvis ikke, at bruken er viktig. Kommisjonen har startet en vurdering for å avklare hvilke risikobegrensende tiltak som kan iverksettes for denne typen aktive stoffer. Vurderingen er ikke avsluttet. De som søker om fornyelse av godkjenning av disse aktive stoffene bør gis mulighet til å vise til resultatene av denne vurderingen i sine søknader. De gjeldende godkjenningene av disse aktive stoffene bør derfor kunne være gyldige i den tid søknaden er under behandling. Gjennom Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/135 forlenges godkjenningene av de aktuelle stoffene til bruk i biocidprodukter i produkttype 14 til 30. juni 2018.

Merknader
Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over arbeidet med å gjennomføre tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU register 11. januar 2016. Rettsakten ble vedtatt 29. januar 2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committee on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.02.2016
Anvendelsesdato i EU
22.02.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 84, 13.12.2018, p. 343-344
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.03.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2016
Anvendes fra i Norge
30.04.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0135
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro