Biocider: godkjenning av tolylfluanid som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkttype 7

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1087 av 5. juli 2016 om godkjenning av tolylfluanid som eksisterende aktivt stoff til bruk i biocidprodukter av type 7

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1087 of 5 July 2016 approving tolylfluanid as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 7

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 5.10.2016)

Sammendrag av innhold
Biocidforordningen – forordning (EU) nr. 528/2012 – har en godkjenningsprosess hvor det aktive stoffet godkjennes på fellesskapsnivå og deretter godkjenning av biocidprodukter nasjonalt. Forordning (EU) nr. 1062/2014 etablerte en liste over aktive stoffer som skal vurderes med sikte på at de kan godkjennes til bruk i biocidprodukter. Tolylfluanid omfattes av denne listen. Forordning (EU) 2016/1087 godkjenner tolylfluanid som et aktivt stoff til bruk i biocidprodukter i produkttype 7. Produkttype 7 omfatter konserveringsmidler for film.

Ved produktvurderingen skal det tas særlig hensyn til eksponering, risiko og effektivitet som har sammenheng med de bruksområder som inngår i en søknad om godkjenning, men som ikke inngikk i risikovurderingen på fellesskapsnivå. Det skal tas særlig hensyn til a) profesjonell/industrielle brukere, b) ikke-profesjonelle brukere av behandlet maling som inneholder tolylfluanid som konserveringsmiddel for film og c) overflatevann, jordsmonn og grunnvann, inkludert risiko fra nedbrutte produkter. Videre skal den personen som er ansvarlig for å bringe et behandlet produkt, behandlet med eller som inneholder tolylfluanid, i omsetning sikre at merking inneholder opplysninger spesifisert i artikkel 58 punkt 3 i biocidforordningen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Biocidforordning (EU) nr. 528/2012 ble innlemmet i EØS-avtalen 13. desember 2013. Biocidforordningen er gjennomført i norsk rett ved forskrift av 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften). Gjennomføring av nye rettsakter skjer ved endring i biocidforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser ut over å foreta tilsvarende endring i biocidforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesiden til Miljødirektoratet.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
Status
Utkast til rettsakt ble publisert i EU-register 1. juni 2016. Rettsakten ble vedtatt 5.7.2016 og publisert i OJ 6.7.2016. Norge ved Miljødirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket, blant annet ved deltakelse på Competent Authority møter og Standing Committe on Biocidal Products. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.07.2016
Anvendelsesdato i EU
26.07.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 15.6.2017, p. 154-156
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
29.07.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
24.09.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
24.09.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2016
Anvendes fra i Norge
24.09.2016