Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2015/1739 av 28. september 2015 om endring av vedlegg II europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 og vedlegget til kommisjonsforordning (EU) nr. 231/2012 når det gjelder bruk av jerntartrat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger

Commission Regulation (EU) 2015/1739 of 28 September 2015 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council and the Annex to Commission Regulation (EU) No 231/2012 as regards the use of the iron tartrate as an anti-caking agent in salt and its substitutes

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.4.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2016)

Sammendrag av innhold
Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren.

Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 om tilsetningsstoffer i næringsmidler og forordning (EU) nr. 231/2012 om spesifikasjoner for tilsetningsstoffer i næringsmidler hva gjelder bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger.

European Food Safety Authority (EFSA) har evaluert sikkerheten av jerntartarat (et kompleksprodukt av natriumtartarat og jern (III) klorid) som tilsetningsstoff. I sin uttalelse av 9. desember 2014 konkluderte EFSA med at det er ingen sikkerhetsbekymring for bruk av jerntartarat som et antiklumpemiddel i salt og salterstatninger i de mengder som er foreslått i søknaden. Bruk av antiklumpmiddel til salt og salterstatninger anses som nødvendig for å få bedre flyteegenskaper, og for å unngå dannelse av klumper når det utsettes for fuktighet og under lagring. Bruken av jerntartarat kan tjene som et alternativ til andre godkjente tilsetningsstoffer som jerncyanider (E 535 - 538) og silisiumdioksid silikater (E 551 - 553).

Kommisjonen har i henhold til EFSAs konklusjon foreslått at jerntartarat blir tillatt i matvarekategori 12.1.1. «Salt» og kategori 12.1.2 «Salterstatninger» i vedlegg II til forordning (EU) nr. 1333/2008 og får nummeret E 534. Spesifikasjoner for E 534 blir innført i vedlegg til forordning (EU) nr. 231/2012.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Endringene fører verken til økonomiske eller administrative konsekvenser for næringsmiddelbransjen. Godkjenningen gir næringsmiddelindustrien mulighet til å tilby kvalitetsmessig bedre produkter. Mattilsynet kan heller ikke se at endringen vil kunne ha øvrige økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for forbrukerne og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljøverndepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten omhandler endring av forordning (EU) nr. 1333/2008 og forordning (EU) nr. 231/2012 hva gjelder bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger. Stoffet er vurdert av EFSA og anses som sikkert i bruk i de mengder som foreslåes. Mattilsynet anser det som et alternativ til de antiklumpmidlene som er tillatt i salt og bedømmer rettsakten som EØS relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.09.2015
Anvendelsesdato i EU
20.09.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 39, 21.6.2018, p. 127-130
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.03.2016
Anvendes fra i Norge
30.03.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1739
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro