CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om testprosedyre

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1840 av 31. oktober 2019 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2017/1153 med hensyn til festsettelse og rapportering av WLTP-CO2-verdier for visse kategorier av nye personbiler og tilpasning av inputdataene til korrelasjonsverktøyet

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1840 of 31 October 2019 amending Implementing Regulation (EU) 2017/1153 as regards the reporting of WLTP CO2 values for certain categories of new passenger cars and adjusting the input data for the correlation tool

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 12.2.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 indeholder bestemmelser om, at de EU-flådedækkende CO2-emissionsmål for 2025 og 2030 for nye personbiler skal beregnes på grundlag af de CO2-emissioner, der i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 måles for nye personbiler, som registreres i 2020 (herefter »målte CO2-emissionsværdier«).

(2) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 fastsætter regler for fabrikanternes beregning og rapportering af de målte CO2-emissionsværdier. Der er dog behov for en nærmere præcisering af, hvordan disse værdier skal bestemmes, navnlig hvad angår hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV) og hybride elkøretøjer med ekstern opladning (OVC-HEV).

(3) Det bør også præciseres, hvordan de målte CO2-emissionsværdier skal bestemmes, når der udføres flere CO2- emissionsprøvninger med henblik på typegodkendelse.

(4) Korrelationen af CO2-emissionerne fra NOVC-HEV'er og OVC-HEV'er bør udføres på grundlag af fysiske køretøjsprøvninger og ikke på grundlag af simulationer udført af korrelationsværktøjet, da det er komplekst at tilpasse korrelationsværktøjet for at tage hensyn til sådanne køretøjsteknologier. For at sikre, at korrelationsresultaterne effektivt kan verificeres, bør de tekniske prøvningsdata for disse køretøjer dog meddeles Kommissionen på samme måde som for konventionelle køretøjer.

(5) Gennemførelsesforordning (EU) 2017/1153 bør derfor ændres.

(6) Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelsen fra Udvalget for Klimaændringer —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.10.2019
Anvendelsesdato i EU
24.11.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.02.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet