CO2-utslippsstandarder for personbiler

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 443/2009 av 23. april 2009 om fastsetting av utslippskrav for nye personbiler som en del av Felleskskapets integrerte initiativ for reduksjon av CO2-utslipp fra lette kjøretøyer

Regulation (EC) No 443/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles

Del av:

Siste nytt

Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 2.3.2016

Quinn Kampschroer/Pixaby (CC0 Public Domain)

Forordningen fra 2009 bestemmer at nye personbiler som registreres i EU i gjennomsnitt ikke skal slippe ut mer enn 130 g CO2/km i 2015. Kommisjonen kan ved overtredelse av utslippskravene ilegge produsentene et overtredelsesgebyr. Fra EØS/EFTA-landenes side forutsettes det at EFTAs overvåkingsorgan ESA får denne myndigheten. I tillegg forhandles det om tilpasninger for å fordele inntektene fra gebyrene.

Nærmere omtale

Red. anm.: Klikk på lenken til "Pakke:" (over) for en samlet oversikt over faktaark på nettstedet Europalov knyttet til den lovgivende pakken som denne saken tilhører.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.05.2014)

Forordningens innhold

Forordningen retter seg i første rekke mot personbilprodusenter og gir regler om gjennomsnittlig tillatt Co2-utslipp beregnet ut fra gjennomsnittsvekten for de bilene hver enkelt produsent produserer årlig. Sammenlignet med dagens utslipp må det legges til grunn at bilprodusentene må redusere gjennomsnittsutslippene betydelig som følge av forordningen.

Det er etter forordningen videre mulig for to eller flere produsenter å danne en "pool" slik at gjennomsnittlig tillatt Co2-utslipp beregnes samlet for hele "poolen". Forordningen åpner også for unntak for produsenter som produserer færre enn 10.000 biler i året.

Forordningen forutsetter begrenset overføring av norsk suverenitet til et organ utenfor norske myndigheters kontroll, ved at Kommisjonen ved overtredelse av utslippskravene kan kreve en avgift av produsentene (da. "afgift", eng. "premium"). Med bakgrunn i EØS-avtalens to-pilar-system vil det i utgangspunktet være ESA som tillegges denne rollen overfor EFTA-statene. Vedtak fra Kommisjonen eller ESA om ileggelse av slik avgift vil ikke kunne overprøves av norske domstoler.

Videre skal Kommisjonen etter forordningen utarbeide metoder for innkreving av avgiften. Avgiften skal etter forordningen betraktes som inntekter som inngår i EUs alminnelige budsjett.

I tillegg pålegges nasjonale myndigheter en rapporteringsplikt overfor Kommisjonen (sannsynligvis ESA for EFTA-statene) i tilknytning til nye personbiler som blir registrert. Norsk rapportering etter forordningen håndteres allerede av Vegdirektoratet. Rapporteringsplikten retter seg bare mot nasjonale myndigheter og berører ikke borgernes rettigheter og plikter.

Behov for norsk lovendring
Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever endring i veitrafikkloven. Forordningen hører dermed inn under Gruppe 1 i UDs mal for EØS-notater.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen har ikke administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning for Norge. Vegdirektoratet oppfyller allerede rapporteringsplikten overfor Kommisjonen. Rapporteringsplikten medfører dermed ikke nye kostnader.

Vurdering
Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Forordningen ble vedtatt av Europaparlamentet og Rådet 23. april 2009. Den er ikke tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
19.12.2007
Behandlingen i EU-institusjonene
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
23.04.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2010
EFTA/EØS-flagg

EØS

Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
04.11.2013
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
10.02.2016
Høringsfrist
24.03.2016
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.01.2012
Anvendes fra i Norge
03.01.2012
Annen informasjon