Data i det nasjonale elektroniske register over veitransportvirksomheter

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2009/992/EU av 17. desember 2009 om minimumskrav til data som skal innføres i det nasjonale elektroniske registeret over vegtransportvirksomheter

Commission Decision 2009/992/EU of 17 December 2009 on minimum requirements for the data to be entered in the national electronic register of road transport undertakings

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.11.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsvedtaket om minimumskrav til data som skal innføres i det nasjonale elektroniske registeret over vegtransportører er hjemlet i forordning (EU) nr.1071/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for utøvelse av yrket som transportør på vei. Forordning 1071/2009 er en del av Vegpakken som ble fremlagt av Kommisjonen 23. mai 2007. Vegpakken skal konsolidere reglene om yrkes- og markedsadgang for vegtransport, samt harmonisere regelverket på områder hvor det har dannet seg ulik praksis i de ulike EØS-statene. Det vises til EØS-notat "Vegpakkeforslaget - adgang til yrket", " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for godstransport" og " Vegpakkeforslaget - markedsadgang for persontransport".

For å sikre at regelverket gjennomføres på en effektiv måte og for å redusere administrative kostnader, er hver medlemsstats myndigheter forpliktet til å opprette og bruke et nasjonalt elektronisk register, der visse opplysninger om transportforetakene og transportansvarlig skal føres, jf. forordning 1071/2009 art.16. I tillegg skal det også være et system for sammenkobling og utveksling av opplysninger mellom de nasjonale elektroniske registrene på tvers av landegrensene, ERRU (European Register of Road Transport Undertakings).

Det nasjonale elektroniske registeret skal inneholde nøytrale opplysninger om foretaket, navn på transportleder og type løyve med mer, jfr art 16, 2 litra a-d. Disse opplysningene anses uproblematiske å innhente og registrere, og ligger allerede i stor grad i dagens eksisterende systemer. I tillegg skal registeret inneholde sensitive opplysninger om (i) antall alvorlige brudd som har ført til dom eller sanksjon de siste to årene og (ii) navn på alle personer som er erklært uegnet til å drive transportvirksomhet, jfr art-16, 2 litra e-f. Dette er opplysninger som i dag i stor grad ligger i politiets systemer.

Vegdirektoratet er pålagt av Samferdselsdepartementet å opprette og drifte det nasjonale elektroniske registeret, samt lage system for utveksling av opplysninger med andre EØS-land i tråd med reglene i forordningen.

Forordning 1071/2009 stiller overordnede krav til opprettelse og drift av det nasjonale elektroniske registeret, mens kommisjonsvedtaket inneholder minimumskrav til hvilke opplysninger som skal ligge i registereret. I vedlegget til Kommisjonsvedtaket går det nærmere fram i hvilke opplysninger som skal ligge i det nasjonale elektroniske registeret. I tillegg har Kommisjonen utstedt Kommisjonsforordning nr. 1213/2012 av 16 desember 2010 som inneholder tekniske krav til hvordan opplysninger skal utveksles på tvers av landegrensene, samt konkretisering av de meldinger/skjemaer som skal utveksles.

Merknader
Stortinget fattet 3. juni 2013 vedtak om endringer i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy som ble sanksjonert 21. juni 2013. I denne loven er det gitt hjemmel til å opprette et nasjonalt elektronisk register over de som har eller skal søke om løyve til transport, samt hjemmel til å utveksle opplysninger i registeret med andre EØS-land. Lovhjemmelen er ennå ikke trådt i kraft. Datatilsynet har gitt midlertidig konsesjon for opprettelse og drift av registeret i påvente av lovhjemmel. Kommisjonsvedtak 2009/992 kan gjennomføres i norsk rett ved forskrift.

EFTA-sekretariatet opplyser at dette Kommisjonsvedtaket er blitt oversett, noe som har medført at Kommisjonsvedtaket først ble sendt til EFTA-landene i EØS 16. oktober 2013. I mellomtiden er det nasjonale elektroniske registeret allerede ferdig utviklet. Innføringen av Kommisjonsvedtaket vil dermed medføre noen ekstra kostnader fordi eksisterende datasystem må endres og tilpasses de kravene som fremgår av Kommisjonsvedtaket. De ekstra kostnadene vil dekkes over Vegdirektoratets gjeldende budsjettrammer.

Sakkyndige instansers merknader
Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring i Norge om rettsakten, ettersom rettsakten er av teknisk art og i seg selv ikke innebærer vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge. Vegdirektoratet er allerede informert om Kommisjonsvedtaket, og er i gang med å gjøre nødvendige tilpasninger i registeret.

Vurdering
Gjennomføring av Kommisjonsvedtak (2009/992/EU) forutsetter at 1071/2009 blir tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er nærmere redegjort for det nasjonale elektroniske registeret i notat " Vegpakkeforslaget - adgang til yrket" som er tidligere behandlet i SU. Det forutsettes i både forordning 1071/2009 og dette Kommisjonsvedtaket at de opplysningene som skal registreres i registeret er i tråd med bestemmelsene om beskyttelse av personvern fastlagt i Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av fysiske personer i forbindelse med behandling av personopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger. Dette direktivet er implementert i lov 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger. Kommisjonsvedtak (2009/992/EU) innebærer ikke materielle endringer av betydning.

Kommisjonsvedtaket er relevant og akseptabelt for Norge.

Status
Kommisjonsvedtak 2009/992/EU trådte i kraft i EU den 4. desember 2011. Kommisjonsforordningen er en forordning som presiserer innholdet i det nasjonale elektroniske registeret som er hjemlet i forordning 1071/2009. Den sistnevnte rettsakten er ennå ikke en del av EØS-avtalen og det er ikke avklart når dette vil bli tatt inn. Kommisjonsvedtak 2009/992/EU kan derfor ikke tas inn i EØS-avtalen før forordning 1071/2009 er tatt inn i avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.12.2009
Anvendelsesdato i EU
11.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 7.3.2019, p. 284-287
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.02.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
16.05.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av EØS-komitebeslutning nr. 88/2014) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.08.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.08.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.11.2014
Anvendes fra i Norge
01.01.2015

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0992
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro