Det europeiske jernbaneår 2021

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2020/2228 av 23. desember 2020 om et europeisk jernbaneår (2021)

Decision (EU) 2020/2228 of the European Parliament and of the Council of 23 December 2020 on a European Year of Rail (2021)

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 28.12.2020 med pressemelding 30.12.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 25.11.2020)

Sammendrag av innhold
Forslaget går ut på at 2021 skal være jernbanens år i EU. Det vil vedtas med hjemmel i artikkel 91 TFEU.

Formålet er å løfte frem jernbanen som et transportmiddel som er velegnet til å bidra til å realisere målene i the European Green Deal. Jernbanen er også gitt en sentral rolle for at EU skal nå målsetningen om å være klimanøytrale innen 2050. Jernbanen vil gjennom 2021 fremheves som en bærekraftig, innovativ og sikker transportform som er i stand til å levere samfunnskritiske tjenester i uventede kriser, slik vi nå har sett gjennom pandemien. Det er en transportform som svarer på mange kritiske forhold innenfor mobilitet, slik som klimanøytralitet, energieffektivitet, sikkerhet og motstandsdyktighet i kriser. Det fremheves i forslaget at jernbanen ikke har hatt en vekst som forventet siden 2007: Andelen reisende har gått noe opp, mens andelen for godstransporten har sunket noe. Det er derfor ønskelig å stimulere til økt bruk av jernbanen for turister/fritidsreisende, forretningsreisende og godstransportkjøpere. Man ønsker også å fremheve jernbanens betydning for EUs økonomi, industri og samfunn. Et ytterligere formål som er omtalt, er å fremheve jernbanen som et viktig element i EUs relasjon til sine nabostater.

Tysklands transportminister Andreas Scheuer har uttalt at "The Year of Rail will promote railways as a sustainable, innovative and safe mode of transport, which is capable of guaranteeing essential services even during unexpected crises. This has been shown by the strategic role played by rail in maintaining crucial connections during the COVID-19 pandemic, for the transport both of people and of essential goods."

Kommisjonen vil innen mars 2021 vurdere å lansere to egnethetsstudier: En som går ut på å etablere et europeisk merke for å promotere jernbanegodstransport, en annen som omhandler en rail connectivity index, tilsvarende det som finnes for luftfarten.

2021 er valgt fordi det er det første året med full anvendelse av EUs fjerde jernbanepakke, som skal åpne de nasjonale jernbanemarkedene og redusere kostnader og administrative byrder for jernbaneforetakene. Det er en økende bevissthet blant Europas befolkning om bruk av toget som et foretrukket transportmiddel, særlig med tanke på nattog. I tillegg skal den internasjonal kunstfestivalen Europalia dedikere 2021 til jernbanen som inspirator for ulike kunstformer og fremheve jernbanen som en kraftfull motor for sosiale, økonomiske og industrielle endringer.

Artikkel 4 i forslaget til beslutning forutsetter at det utpekes nasjonale kontaktpunkter for å koordinere det europeiske året på nasjonalt nivå.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det er ikke avklart om en eventuell beslutning vil tas inn i EØS-avtalen, og dermed få rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det legges til grunn at eventuell norsk deltagelse i aktiviteter, prosjekter og lignende som inngår i 2021 - Year of rail kan dekkes innenfor gjeldende budsjettrammer. Det er ikke lagt til grunn noen økonomiske bidrag fra EFTA-stater i forslaget til beslutning.

Det er foreslått en budsjettramme på 8 mill. euro i beslutningen, men det er også mulig å finansiere flere av aktivitetene under eksisterende programmer som Horizon Europe, Connecting Europe Facility, the Union structural and investment funds, Creative Europe, Erasmus+, DiscoverEU og Europe for Citizens.

For nærmere koordinering av aktivitetene, vil Jernbanedirektoratet være nasjonalt kontaktpunkt for Norge. Dette kan medføre en del administrasjon, avhengig av omfanget og arten av de ulike aktivitetene som involverer norske aktører eller vil foregå i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Jernbanedirektoratet har uttalt seg positivt til å være nasjonalt kontaktpunkt.

Vurdering
Forslaget til en beslutning om at 2021 skal bli jernbanens år er ikke markert som EØS-relevant. Dette er likevel ikke avgjørende for vurderingen av EØS-relevans. Forslaget er på et område som omfattes av EØS-avtalen, og Norge er gjennom EØS-avtalen tett knyttet til den europeiske jernbanepolitikken. Norge støtter opp om EUs målsettinger i Green Deal, og det er aktuelt for norske aktører å engasjere seg i aktivitetene som planlegges. Innholdet i forslaget er derfor EØS-relevant, og det bør vurderes nærmere om og hvordan beslutningen kan tas inn i EØS-avtalen. Det vil trolig være mulig for norske aktører delta i aktivitetene selv om beslutningen ikke tas inn i EØS-avtalen og gjøres til norsk rett, siden Norge allerede deltar i arbeidet til flere av EU-institusjonene som vil ha aktiviteter knyttet til Year of rail.

Forslaget er akseptabelt for Norge.

Andre opplysninger
Les mer om markeringer av europeiske år her: https://europa.eu/european-union/about-eu/european-years_en

Status
Rettsakten ble lagt frem av Kommisjonen 4. mars 2020, og det ble 12. november oppnådd uformell enighet mellom Rådet og Parlamentet om beslutningen. Det er ikke klart hvor mange ressurser som blir satt av til markeringen.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet