Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om opprettelse av Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) og om oppheving av forordning (EØF) nr. 337/75

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) and repealing Regulation (EEC) No 337/75

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 14.6.2017

Program eller byrå:
Byrå

Nærmere omtale

Red. anm.: Norge er p.t. medlem av CEDEFOP gjennom en bilateral avtale mellom senteret og Kunnskapsdepartementet.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 13.6.2017)

Sammendrag av innhold
En viktig begrunnelse for en ny forordning er å tilpasse Cedefops virksomhet i tråd med nye mål og oppgaver som følge av store politiske prosesser innen fag- og yrkesopplæring i Europa de seneste årene. Cedefops rolle og oppgave har vært i sterk endring, fra å være et dokumentasjonssenter for fag- og yrkesopplæring til å bistå kommisjonen og medlemslandene i å utvikle verktøy som skal fremme mobilitet både i utdanning og arbeidslivet. Særlig viktige oppgaver for Cedefop de siste årene, som Norge har deltatt aktivt i, har vært å utvikle:

• EUROPASS

• European qualifications framework for life long learning (EQF)

• European credit system for VET (ECVET)

• European quality assurance framework for VET (EQAVET)

• Principles for guidance and counselling

• Prinsiples for validating informal and non formal learning

En annen begrunnelsene for en ny forordning er å harmonisere bestemmelsene for alle EU-sentrene som bygger på 3-partsprinsippet, dvs.samarbeid mellom arbeidstakerorganingsjoner, arbeidsgiverorgansiasjoner og nasjonale myndigheter. Dette gjelder Cedefop, Eurofound (senter for forbedring av leve- og arbeidsvilkår) og EU-OSHA (senter for europeiske arbeidsmiljøsaker). Forslaget til ny forordningen vil bygge videre på 3-partsprinsippet, men det foreslås å endre dagens styreform fra Governing Board (GB) til Managing Board (MB). Flere EU-medlemsland har uttrykt skepsis mot denne endringen. De er bekymret for at et MB vil få mindre innflytelse på Cedefops aktiviter og at dette vil kunne føre til at senteret i større grad enn i dag vil bli styrt av Kommisjonen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring av forordningen vil ikke medføre noen endringer i norsk lovgivning eller annet regelverk.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen vil ikke medføre noen ytterligere økonomiske forpliktelser utover de Norge har i dag etter den bilaterale avtalen som ble inngått med CEDEFOP i 1996.

Sakkyndige instansers merknader
Kunnskapsdepartementet har vurdert rettsakten til å være EØS-relevant og akseptabel, all den tid vi i dag allerede har en bilateral avtale med CEDEFOP fra 1996. Avtalen innebærer at Norge og Island har full tilgang til alle Cedefops aktiviteter mot en årlig kontingent.

Vurdering
Kunnskapsdepartementet mener det er hensiktsmessig å endre forordningen slik at Cedefops mål og oppgaver er i samsvar med de reelle oppgavene senteret har. I ny forordning foreslås det å ytterligere utvide oppgaveporteføljen til også å omfatte kompetanse i arbeidslivet og analyser og prognoser for framtidig arbeidskraftsbehov. Etter departementets mening er en slik utvidelse naturlig, men det er viktig at en slik utvidelse ikke går på bekostning av Cedefops hovedansvar for VET-området.

Andre opplysninger
I 1996 inngikk EØS EFTA landende en bilateral avtale med Cedefop. Avtalen innebærer at Norge og Island har full tilgang til alle Cedefops aktiviteter mot en årlig kontingent. Norge og Island har observatørstatus i styret og Norge er representert med en person fra KD, en fra LO og en fra NHO. Endringen i forordningen vil ikke ha noen konsekvenser for den bilaterale avtalen.

Status
Forordningen er under behandling i Europaparlamentet og Rådet.

EØS/EFTA-statene sendte 7. mars 2017 en felles uttalelse til EU hvor vi støttet forslaget til forordning.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
23.08.2016
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet