Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/640/EU av 21. oktober 2010 som endrer vedtak 2006/920/EF og 2008/231/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet for delsystemet »Drift og trafikkstyring« i de transeuropeiske jernbanesystemer for henholdsvis konvensjonelle tog og høyhastighetstog

Commission Decision 2010/640/EU of 21 October 2010 amending Decisions 2006/920/EC and 2008/231/EC concerning the technical specifications of interoperability relating to the subsystem ‘Traffic Operation and Management’ of the trans-European conventional and high-speed rail systems

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.9.2011)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsbeslutning 2010/640/EU omfatter endringer av tidligere beslutninger 2006/920/EF og 2008/231/EF om tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet vedrørende delsystemet drift og trafikkstyring på de transeuropeiske jernbanenett for konvensjonell og høyhastighets jernbane (heretter bare Beslutningen). Beslutningen ble vedtatt 21. oktober 2010, publisert i EU-tidende 26. oktober 2010 og trådte i kraft 25. oktober 2010 for medlemsstatene.

Beslutningen omfatter tekniske endringer i TSIene for delsystemet drift og trafikkstyring både for høyhastighets- og konvensjonell jernbane (heretter omtalt som TSI OPE), og omfatter retting av feil i de opprinnelige TSIene, oppdatering iht. den tekniske utviklingen, behov for å harmonisere de operasjonelle reglene for ERTMS, reglene for identifisering av jernbanemateriell, harmonisering med det såkalte lokførerdirektivet (direktiv 2007/59/EF) samt lukking av enkelte åpne punkter.

Beslutningen inneholder tre artikler og to vedlegg. Artikkel 1 og 2 gjør visse identiske endringer i henholdsvis vedtak 2006/920/EF og 2008/231/EF ved at det skal settes inn to nye artikler 1a og 1b i disse vedtakene.

- Nye artikler 1a gir Det europeiske jernbanebyrået (ERA) myndighet til å publisere listen over tekniske koder for nummerering og identitetsmerking av kjøretøy, jf. vedlegg P til TSI OPE. Kommisjonen skal informere medlemsstatene om utviklingen av disse kodene gjennom RISC-komiteen, der Norge deltar som observatør.

- Nye artikler 1b inneholder en overgangsbestemmelse om at kjøretøy som selges eller langtidsutleies innen 31. desember 2013 kan få endret sitt Europeiske kjøretøynummer (EVN) ved å bli registrert på nytt. Dette har ikke konsekvenser for tillatelser som er gitt for å bruke kjøretøyene. Årsaken til denne overgangsbestemmelsen er at vedlegg I og II til vedtaket innfører nye regler for tildeling av EVN som ifølge artikkel 3 får anvendelse fra 1. januar 2014.

Vedlegg I til beslutningen angir endringene i vedlegget til 2006/920/EF (som utgjør TSI OPE for konvensjonell jernbane), med følgende oppsummerte endringer:

1. Teksten i hoveddelen av TSIen endres på enkelte punkter for å unngå dobbeltregulering av kvalifikasjonskrav og helsekrav for førere. Disse fremgår av direktiv 2007/59/EF som er gjennomført i Norge ved førerforskriften. Videre endres enkelte operasjonelle krav vedrørende bremseevne, sanding og togsammensetting.
2. Vedlegg A1 og A2 erstattes av en henvisning til at de operasjonelle reglene for ERTMS skal fastsettes og publiseres av ERA på deres nettsider. ERA har utarbeidet et utkast til et slikt dokument, og det er planlagt at det skal publiseres første kvartal 2011.
3. Vedlegg G endres for å unngå overlapp med kravene i direktiv 2007/59/EF.
4. Vedlegg H slettes.
5. Vedlegg N endres for å unngå overlapp med kravene i direktiv 2007/59/EF.
6. Vedlegg P erstattes av et nytt vedlegg P med nye regler om tildeling av EVN og merking av kjøretøy.
7. Vedlegg P14 oppheves.
8. Vedlegg T erstattes for å gi nye regler om bremseevne.
9. Vedlegg U erstattes for å angi en ny og redusert liste over åpne punkter.

Vedlegg II til beslutningen gjelder endringene i vedlegget til 2008/231/EF (som utgjør TSI OPE for høyhastighets jernbane). De fleste av disse endringene tilsvarer de som er listet opp ovenfor. Øvrige endringer har ingen praktisk betydning for Norge, siden Norge ikke har høyhastighetsjernbane iht. definisjonen i TSIen.

Sakkyndige instansers merknader
Statens jernbanetilsyn deltar i arbeidsgruppen i ERA som har utarbeidet beslutningen. Det har i det arbeidet ikke blitt identifisert noen særnorske interesser eller behov for tilpassingstekster. De største norske jernbanevirksomhetene har gjennom deltagelse i internasjonale interesseorganisasjoner hatt mulighet til å fremme sine synspunkter. De har også blitt informert fortløpende av Statens jernbanetilsyn om fremdriften i endringsarbeidet. Statens jernbanetilsyn sendte beslutningen til berørte parter til informasjon med anmodning om å fremme eventuelle synspunkter innen 1. desember 2010. Tilsynet mottok ingen merknader til beslutningen.

Vurdering

Konklusjon
Beslutningen er tidligere ansett EØS-relevant og akseptabel for Norge. Den er nå tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett.

Status
Beslutningen trådte i kraft for EUs medlemsstater 25. oktober i år. Den ble tatt inn i EØS-avtalen 1. juli 2011 ved EØS-komiteens beslutning 80/2011. Den ble gjennomført i norsk rett 5. juli 2011 i form av to endringsforskrifter til de forskriftene som gjennomfører TSI OPE for det konvensjonelle jernbanesystemet og for høyhastighetsnettet. Disse endringsforskriftene trådte i kraft samme dag.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
21.10.2010
Anvendelsesdato i EU
25.10.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 870-887
EØS-prosessen
Saksområde
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.07.2011
Anvendes fra i Norge
05.07.2011