Drivhusgasser i luftfartssektoren: referanseverdi basert på utslipp i 2004-2006

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/149/EU av 7. mars 2011 om historiske luftfartsutslipp i henhold til artikkel 3c, stk. 4, i europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/87/EF om en ordning for handel med kvoter for drivhusgassutslipp i Fellesskapet

Commission Decision 2011/149/EU of 7 March 2011 on historical aviation emissions pursuant to Article 3c(4) of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council establishing a scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 8.7.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til kvotedirektivets artikkel 3c nr. 4 skal Kommisjonen innen 2. august 2009 fastsette et tall for de historiske utslippene fra luftfartssektoren, dvs. utslippene i perioden 2004-2006 fra de aktivitetene som ville ha vært omfattet av kvotesystemet dersom systemet fantes den gangen. Beslutningen har blitt vesentlig forsinket som følge av usikkerhet om metodikken. Beslutningen fastsetter de historiske utslippene i EU 27 til 219 476 343 tonn CO2.

De gjennomsnittlige årlige historiske utslippene i 2004-2006 danner grunnlaget for beregningen av det samlede antall kvoter i kvotesystemet. Samlet kvotemengde avgjør miljøeffekten av kvotesystemet. Samlet kvotemengde i 2012 skal være 97 % av de gjennomsnittlige årlige utslippene i perioden 2004-2006, mens den årlige samlete kvotemengden i perioden 2013-2020 skal være 95 % av det samme historiske grunnlaget. Samlet kvotemengde for EU 27 vil bli formelt fastsatt i en egen beslutning senere i 2011.

I henhold til EØS-komitébeslutningen som innlemmer direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) i EØS-avtalen, skal det fastsettes ett samlet tall for de historiske utslippene i hele EØS-området. Dette er nødvendig for at det skal være mulig å fastsette ett samlet kvotesystem i hele EØS, hvor hver operatør bare trenger å forholde seg til én administrerende stat. Historiske utslippstall for EØS/EFTA-statene må derfor legges til denne kommisjonsbeslutningen (som bare omfatter EU 27). I henhold til EØS-komitébeslutningen skal EFTAs overvåkingsorgan skaffe et tall for de historiske utslippene i EFTA-statene. Dette tallet for EFTA 3 skal legges til det historiske utslippstallet for EU 27 i det denne kommisjonsbeslutningen innlemmes i EØS-avtalen. På denne måten blir det EØS-komiteen som fastsetter det endelige tallet for de historiske utslippene fra luftfartssektoren i hele EØS i perioden 2004-2006. For at det samlede utslippstallet skal kunne gjøres tilgjengelig så fort som mulig, er det viktig med rask avklaring av denne rettsakten.

Merknader
Rettsakten er hjemlet i kvotedirektivets artikkel 3c nr. 4.

Ved innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet er det for alle praktiske formål allerede tatt stilling til innlemmelsen av fire rettsakter som utdyper direktivet, blant annet denne kommisjonsbeslutningen om historiske luftfartsutslipp i EU 27. Ytterligere tre kommisjonsbeslutninger (om samlet kvotemengde i EU 27, om hvilke luftfartøysoperatører som administreres av hvilken stat og om fastsettelse av referanseverdi (benchmark) for tildeling av vederlagsfrie kvoter) vil bli fastsatt i løpet av 2011. Alle disse fire rettsaktene stadfester det som allerede følger av direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet), og har dermed ikke økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som følger av luftfartskvotedirektivet - som det allerede har tatt stilling til.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten påvirker ikke norske interesser utover det som følger av luftfartskvotedirektivet, og er i samsvar med norsk politikk.

Beslutningen anses relevant og akseptabel. Spesialutvalget har fått seg forelagt rettsakten på skriftlig prosedyre, og standardskjema ble returnert 24. mars 2011.

Det er ikke behov for tilpasninger utover de som allerede er fremforhandlet i forbindelse med innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen.

Status
Kommisjonsbeslutningen ble fastsatt 7. mars 2011.

Rettsakten har i praksis vært behandlet i forbindelse med behandlingen av direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet). I forbindelse med behandlingen av luftfartskvotedirektivet ble det akseptert at luftfartsutslippene i perioden 2004-2006 skulle danne grunnlaget for fastsettelsen av det samlede antall kvoter i EUs kvotesystem for luftfart. Gjennom denne rettsakten fastsetter Kommisjonen det nøyaktige tallet for EU 27 til 219 476 343 tonn CO2. Standardskjema ble returnert 24. mars 2011.

Rettsakten vil måtte suppleres med et tilsvarende tall for EFTA-statene. Dette skal gjøres ved at EØS-komiteen, i forbindelse med innlemmelsen av rettsakten i EØS-avtalen, legger til historiske utslippstall for EFTA-statene. Disse historiske utslippstallene skal skaffes av EFTAs overvåkingsorgan.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
07.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 974-975
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0149
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro