Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Estland, Latvia, Litauen og Polen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/1236 av 27. juli 2016 om endring av vedlegget til gjennomføringsbeslutning 2014/709/EU om dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av afrikansk svinepest i visse medlemsstater når det gjelder opplysningene om Estland, Latvia, Litauen og Polen

Commission Implementing Decision (EU) 2016/1236 of 27 July 2016 amending the Annex to Implementing Decision 2014/709/EU concerning animal health control measures relating to African swine fever in certain Member States, as regards the entries for Estonia, Latvia, Lithuania and Poland

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 27.10.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.10.2016)

Sammendrag av innhold
Afrikansk svinepest (ASF) er en virussykdom hos griser, både tamme og viltlevende. Sykdommen kan spres mellom medlemsland ved handel med levende gris og produkter ifra gris. Utbrudd av afrikansk svinepest i de baltiske landene i 2014 førte til fastsettelse av beslutning 2014/709/EU. I denne beslutningen listeføres landområder som regnes for å ha økt sannsynlighet for afrikansk svinepest og det angis tiltak som skal hindre spredning av afrikansk svinepest ifra de gjeldende områdene.

Landområdene med økt sannsynlighet for sykdommen deles inn og nummeres fra en til fire. Del fire har høyest sannsynlighet for sykdommen, og så fallende sannsynlighet til del en. Vurderingen er basert på funn hos villsvin og domestisert svin, samt avstand til utbrudd. Områder med høyere sannsynlighet for sykdommen er underlagt strengere restriksjoner enn områder med lavere sannsynlighet for sykdom.

Denne rettsakten endrer vedlegget til beslutning 2014/709/EU. Vedlegget lister områdene i de ulike delene en til fire. Alle endringene i beslutningen flytter områder fra en del med lavere sannsynlighet for sykdommen til en del med høyere sannsynlighet for sykdommen.

Endringene er:

• Noen områder flyttes fra del en til del to etter funn av ASF hos villsvin i Latvia, Estland og Polen.

• Noen områder flyttes fra del to til del tre etter funn av ASF hos tamgris i Estland og Litauen

• Del en utvides sørover og noen områder i del en og to flyttes til del tre etter funn av ASF hos tamgris i Polen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Bestemmelsene i beslutning (EU) 2016/1236 er rettet mot land som har afrikansk svinepest og som er listeført i vedlegget. Norge omfattes derfor ikke av disse bestemmelsene. Beslutning (EU) 2016/1236 medfører derfor ingen endring av norsk regelverk. Informasjon om rettsakten legges ut på Mattilsynets nettsider.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.07.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
27.07.2016
Anvendelsesdato i EU
17.08.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet