Dyreshelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Latvia

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/90/EU av 18. februar 2013 om godkjenning av en plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin i Latvia og nødvaksinering av slike svin i visse områder av Latvia

Commission Implementing Decision 2013/90/EU of 18 February 2013approving the plan for the eradication of classical swine fever in feral pigs and the emergency vaccination of such pigs in certain areas of Latvia

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 20.2.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Ved Kommissionens beslutning 2008/855/EF af 3. november 2008 om dyresundhedsmassige foranstaltninger til bekampelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater er der fastsat visse foranstaltninger til bekampelse af klassisk svinepest i medlemsstater eller regioner i medlemsstater opfort i bilaget til samme beslutning. Der er registreret forskellige epidemiologiske situationer med hensyn til klassisk svinepest i medlemsstaterne og omrader deraf. Bilaget til beslutning 2008/855/EF bestar derfor af tre dele, som hver indeholder en liste over omrader i medlemsstaterne, der er omfattet af forskellige foranstaltninger afhangigt af den epidemiologiske situation.

(2) De berorte medlemsstater med omrader opfort i del II i bilaget til beslutning 2008/855/EF skal sorge for, at sendinger af fersk svinekod fra bedrifter, der ligger i de pagaldende omrader, samt tilberedt kod og kodprodukter bestaende af eller indeholdende kod fra de pagaldende svin kun afsendes til andre medlemsstater, hvis de opfylder visse krav.

(3) Den 20. november 2012 indberettede Letland tilfalde af klassisk svinepest hos vildsvin i Dagdas og Zilupes novadi langs gransen til Rusland og Belarus. Vildsvinene blev undersogt inden for rammerne af et nationalt overvagningsprogram. Den 27. november rapporterede Letland desuden om udbrud af klassisk svinepest pa hobbybedrifter i det samme omrade.

(4) Letland har truffet foranstaltninger inden for rammerne af Radets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekampelse af klassisk svinepest, og der er afgranset et inficeret omrade i en del af Aluksnes, Rezeknes, Daugavpils, Balvu, Rugaju, Vilakas, Baltinavas, Karsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas og Kraslavas novadi. Derudover har Letland forelagt Kommissionen en plan for udryddelse af klassisk svinepest i det pagaldende omrade i denne medlemsstat. Planen blev godkendt af Kommissionen ved gennemforelsesafgorelse 2013/90/EU af 18. februar 2013 om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nodvaccination af sadanne svin i visse dele af Letland.

(5) Pa grundlag af oplysningerne fra Letland bor de relevante dele af Aluksnes, Rezeknes, Daugavpils, Balvu, Rugaju, Vilakas, Baltinavas, Karsavas, Ciblas, Ludzas, Zilupes, Dagdas, Aglonas og Kraslavas novadi opfores i del II i bilaget til beslutning 2008/855/EF.

(6) Beslutning 2008/855/EF bor derfor andres i overensstemmelse hermed.

(7) Foranstaltningerne i denne afgorelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staende Komité for Fodevarekaden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
09.01.2013
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
18.02.2013
Anvendelsesdato i EU
08.03.2013
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet