Etablering av et felles europeisk jernbaneområde: endringsbestemmelser

Tittel

Delegert kommisjonsbeslutning (EU) 2017/2075 av 4. september 2017 om erstatning av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsdirektiv 2012/34/EU om etablering av et felles europeisk jernbaneområde

Commission Delegated Decision (EU) 2017/2075 of 4 September 2017 replacing Annex VII to Directive 2012/34/EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 14.11.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Procedurerne for tildeling af kapacitet bør gøres gennemsigtige, samtidig med at der tages hensyn til tildelingsprocessens effektivitet samt de operationelle problemer, som gælder for alle de interessenter, der er berørt af anvendelsen og vedligeholdelsen af jernbaneinfrastrukturen.

(2) Ansøgere om tildeling af infrastrukturkapacitet bør kunne indgive ansøgninger om indarbejdelse af kapacitet i den årlige køreplan i perioden mellem fristen for ansøgninger vedrørende udkastet til køreplan og før ænd ringen af køreplanen.

(3) Når kanalerne er tildelt, vil ansøgerens kontraktmæssige rettigheder omfatte en ret til at afvise eller godkende en ansøgning fra infrastrukturforvalteren om omlægning af køreplaner.

(4) Det er nødvendigt med midlertidige restri ktioner af kapacitet for at bevare infrastrukturen og dens udstyr i god stand og muliggøre udvikling af infrastruktur i overensstemmelse med markedets behov.

(5) Ansøgerne bør hurtigt modtage oplysninger om kommende kapacitetsrestriktioner, således at de kan tilpasse deres drift og transportbehov i overensstemmelse med restriktionerne af infrastrukturkapaciteten. Hvis der allerede ved begyndelsen af perioden for indgivelse af ansøgninger om indarbejdelse af kapacitet i den årlige køreplan er offentliggjort oplysninger om kommende kapacitetsrestriktioner, vil der normalt være mindre behov for at omlægge allerede tildelte kanaler.

(6) Infrastrukturforvalterne bør ikke kun tage hensyn til deres egne omkostninger, når der skal vælges mellem forskellige alternativer for restriktioner af kapaciteten, men også til de berørte ansøgeres kommercielle og driftsmæssige begrænsninger og risiciene for, at transporten flyttes til mindre miljøvenlige transportformer.

(7) Infrastrukturforvalterne bør fastlægge, offentliggøre og anvende gennemsigtige kriterier med hensyn til omdirigeringen af tog og tildelingen af begrænset kapacitet til forskellige typer trafik. De kan gøre dette i fællesskab eller hver for sig for deres kapacitetsrestriktioner.

(8) Infrastrukturforvalterne bør tilpasse deres netvejledninger og køreplansprocedurer for at sikre rettidig overholdelse af de nye regler om kapacitetsrestriktioner i henhold til denne afgørelse.

(9) For så vidt angår togtrafik, der går over mere end ét net, bør de berørte infrastrukturforvaltere sørge for koordination for at minimere følgerne af kapacitetsrestriktioner for trafikken og synkronisere arbejder på en given rute eller undgå at begrænse kapaciteten på en alternativ rute.

(10) Af hensyn til den juridiske klarhed og i betragtning af det antal ændringer, der skal foretages i bilag VII til direktiv 2012/34/EU, bør bilaget erstattes i sin helhed. For at forenkle de lovgivningsmæssige rammer er en delegeret afgørelse det mest hensigtsmæssige retlige instrument, da det fastsætter tydelige og detaljerede bestemmelser, som ikke kræver gennemførelse i medlemsstaternes nationale ret, og der således sikres en hurtig ensartet gennemførelse i hele Unionen.

(11) Som følge af tidsplanen for ændringer af køreplanen i overensstemmelse med punkt 2 i bilaget til denne afgørelse og fristerne for samordning, høring og offentliggørelse af kapacitetsrestriktioner, der er fastsat i punkt 8-11 i bilaget til denne afgø relse, vil infrastrukturforvalterne først være i stand til for første gang at overholde kravene i punkt 8-11 med hensyn til den ændring af køreplanen, der træder i kraft i december 2019, for så vidt angår første offentliggørelsesrunde, og december 2020, for så vidt angår anden offentliggørelsesrunder, kravene i punkt 12 med hensyn til ændringen af den køreplan, som skal træde i kraft i december 2018, og kravene i punkt 14-17 med hensyn til ændringen af den køreplan, som skal træde i kraft i december 2018.

(12) Direktiv 2012/34/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.09.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.11.2017
Anvendelsesdato i EU
04.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet