EU-programmet Kreativt Europa (2021-2027)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om programmet 'Kreativt Europa' (2021-2027) og om oppheving av forordning (EU) nr. 1295/2013

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Creative Europe programme (2021 to 2027) and repealing Regulation (EU) No 1295/2013

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 9.7.2018

Program eller byrå:
Program

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 30.5.2018)

EU-budgettet: En styrkelse af Europas kulturelle og kreative sektorer

I det næste langsigtede EU-budget for perioden 2021-2027 foreslår Europa-Kommissionen at forhøje finansieringen af Et Kreativt Europa (det program, der støtter europæiske kulturelle og kreative sektorer og audiovisuelle værker) med 1,85 mia. EUR.

Andrus Ansip, næstformand med ansvar for det digitale indre marked, udtaler: "Det digitale miljø har ændret kulturlandskabet, og det giver nye udfordringer og muligheder for Europas kulturelle og kreative sektorer. Vi vil sikre, at EU's forfattere, skabende kunstnere og producenter kan få mest muligt ud af de nye digitale muligheder."

Tibor Navracsics, kommissær for uddannelse, kultur, unge og sport, udtaler: "Kultur har altid været en central del af det europæiske projekt. Det er noget, der bringer folk sammen. De kulturelle og kreative sektorer er også en væsentlig drivkraft for økonomisk og social udvikling, og de giver os mulighed for at opbygge stærke internationale forbindelser. Vi har store ambitioner for kulturområdet og med en styrkelse af programmet Et Kreativt Europa kan vi gøre de ambitioner til virkelighed. Jeg opfordrer derfor alle medlemsstater og Europa-Parlamentet til at bakke op om denne tilgang."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, udtaler: "Vores støtte til de kulturelle sektorer er afgørende for at hjælpe Europas erhvervsliv med at fremme konkurrenceevnen. En stærk audiovisuel sektor – som vi kan skabe med Et Kreativt Europas Media-programområde – vil styrke den europæiske kultur, identitet og mangfoldighed og vil samtidig bidrage til at forstærke vores fælles værdier: mediefrihed og -pluralisme."

Kommissionens forslag om at styrke EU's kulturelle og kreative sektorer er delt op i tre områder: Media – programområdet under Et Kreativt Europa der støttet EU's filmbranche og andre audiovisuelle industrier – Kultur, og tværsektorielle tiltag:

1. MEDIA: 1 081 mia. EUR vil finansiere audiovisuelle projekter og forbedre konkurrenceevnen i den audiovisuelle sektor i Europa. Media-programområdet vil fortsætte med at støtte udvikling, distribution og markedsføring af europæiske film, TV-programmer og videospil. I de kommende år vil der blive investeret flere penge i international markedsføring og distribution af europæiske værker og innovativ fortællekunst, herunder virtual reality. Der vil blive oprettet en onlinedatabase over film fra EU for at gøre adgangen til europæiske værker nemmere og øge synligheden af dem.

2. KULTUR: Der vil blive afsat 609 mio. EUR i det nye budget til at fremme Europas kulturelle og kreative sektorer. Gennem samarbejdsprojekter, netværk og platforme vil talentfulde kunstnere i hele Europa blive forbundet, hvilket vil gøre det lettere for skabende kunstnere at samarbejde på tværs af landegrænserne.

3. PÅ TVÆRS AF KULTUR- OG MEDIESEKTORERNE 160 mio. EUR vil finansiere SMV'er og andre organisationer, der arbejder inden for de kulturelle og kreative sektorer. Finansieringen vil også blive brugt til at fremme kulturmæssigt politiksamarbejde på tværs af EU, til at styrke et frit, forskelligartet og pluralistisk medielandskab, og til at støtte kvalitetsjournalistik og mediekundskab.

Kultur spiller en positiv rolle i at styrke modstandsdygtigheden i de europæiske samfund og økonomier. På grund af digitalisering og den globale konkurrence er der behov for mere støtte til de kulturelle og kreative sektorer i Europa. Der kan gøres mere for at fremme tværnationale produktioner, for at sikre at europæiske værker når bredere ud, og for at vi får mest muligt ud af den digitale teknologi, samtidig med at vi bevarer Europas kulturelle og sproglige mangfoldighed. Ved at styrke kultur og kreativitet i EU kan vi desuden bedre støtte mediefrihed og -pluralisme, som begge er afgørende for at bevare åbne, inkluderende og kreative samfund. Derfor foreslår Kommissionen at forhøje finansieringen af programmet Et Kreativt Europa.

De næste skridt

En hurtig aftale om det overordnede langsigtede EU-budget og dets sektorspecifikke forslag er afgørende for at sikre, at EU's midler hurtigst muligt bruges til at opnå resultater.

Forsinkelser vil betyde, at tusindvis af kulturelle og kreative organisationer, netværk og virksomheder ikke vil kunne starte deres projekter til tiden. Festivaler med europæiske film eller europæisk musik kan ligeledes få finansielle problemer, og tusindvis af fagfolk inden for det audiovisuelle område vil ikke kunne deltage i projekter, der er finansieret af Et Kreativt Europa.

En vedtagelse af det næste langsigtede budget i 2019 vil sikre såvel en gnidningsløs overgang mellem det nuværende langsigtede budget for 2014-2020 og det nye budget, hvilket vil sikre forudsigelighed og kontinuitet i finansieringen – til gavn for alle.

Baggrund

Det nuværende program "Et Kreativt Europa" dækker perioden 2014-2020. Forslaget til det nye program Et Kreativt Europa er en del af kapitlet "Investering i mennesker" i EU's langsigtede budgetforslag. Hovedformålet er at fremme europæisk kultur, der bidrager til en europæisk identitet. Det nye program vil også styrke borgerindflydelsen ved at fremme og beskytte grundlæggende rettigheder og værdier og ved at skabe muligheder for engagement og aktiv deltagelse i det politiske og civile liv.

Europæisk støtte til kultur og den audiovisuelle sektor er i mange år blevet ydet gennem forskellige finansieringsprogrammer. Programmet Et Kreativt Europa 2014-2020 udgør en unik platform for koordineret og konstruktiv støtte til de kulturelle og kreative sektorer på tværs af kontinentet. Forslaget til det nye program bygger på de allerede opnåede erfaringer og har til formål at videreføre og styrke de velfungerende elementer. Det bygger også på det europæiske år for kulturarv 2018, der har til formål at øge kendskabet til Europas fælles, men forskelligartede, kulturarv og at styrke europæisk identitet.

For yderligere information

Forslag og faktablad

Hjemmeside for Et Kreativt Europa

Media-programmet (video)

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.05.2018
Annen informasjon
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Kulturdepartementet