Europeisk næringslivsstatistikk

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om europeisk næringslivsstatistikk som endrer forordning (EF) nr. 184/2005 og opphever ti rettsakter på feltet næringslivsstatistikk

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council on European business statistics amending Regulation (EC) No 184/2005 and repealing 10 legal acts in the field of business statistics

Siste nytt

Svensk departementsnotat offentliggjort 12.4.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Forslagets begrundelse og formål
Der er et stigende behov for statistiske oplysninger om virksomheder til beslutningstagning og andre formål. Det Europæiske Statistiske System (ESS) forventes at levere statistiske data af en høj kvalitet på dette område, rettidigt og sammenlignelige på tværs af medlemsstaterne. Den formidlede ESS-erhvervsstatistik bør danne grundlag for beslutninger om markedsøkonomien baseret på viden og innovation, for forbedring af adgangen til det indre marked for små og mellemstore virksomheder og for fremme af iværksætteri og konkurrenceevne.

Udkastet til forordning om europæisk erhvervsstatistik, om ændring af forordning (EF) nr. 184/2005 og om ophævelse af 10 retsakter på erhvervsstatistikområdet (FRIBS) er en del af Europa-Kommissionens program for målrettet og effektiv regulering (Refit), der har til formål at forenkle EU-lovgivningen og mindske unødvendige reguleringsomkostninger, og som har udpeget erhvervsstatik som et af sine prioriterede områder. I henhold til udkastet til forordning skal der ske en integration af statistiske krav og retsakter vedrørende erhvervsstatistik ved at strømline og forenkle dem og reducere den byrde, der pålægges virksomhederne.

Det nuværende system til udarbejdelse af europæisk erhvervsstatistik er opsplittet i adskilte områdespecifikke forordninger. Dette fører til uoverensstemmelser i de indsamlede data og ineffektivitet i udarbejdelsen heraf. FRIBS vil skabe en fælles retlig ramme for udarbejdelse og sammenstilling af ESS-erhvervsstatistik. Det forventes, at FRIBS vil føre til: ESS-virksomhedsregistre af en bedre kvalitet, fælles definitioner, der skal anvendes på alle de statistiske områder, der er omfattet af forordningen, udveksling af identificerbare mikrodata og en integreret datastruktur. Dette bør føre til en rationalisering af produktionsprocesserne for nationale statistikker, bedre anvendelse af eksisterende datakilder og en reduktion af den statistiske byrde, der pålægges respondenterne i forbindelse med sammenstillingen af ESS-erhvervsstatistik. Desuden vil FRIBS skabe harmoniserede datastrukturer og fælles standarder for datakvalitet, som gør det muligt at forbinde forskellige erhvervsstatistikker, hvilket vil gøre de indsamlede oplysninger endnu mere værdifulde.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
06.03.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet