Hjem

Ukentlig nyhetsbrev

Ukentlig oversikt over nye og endrede saker på hver enkelt sektor

Påmelding

Tidligere utgaver

Følg oss på Twitter

Europalov på Twitter

Nytt på siden

EUs folkehelseprogram (2008-2013)

Saksområde: Helse (samarbeid): folkehelse (EØS-avtalens protokoll 31.16)

Ansvarlig departement: Helse- og omsorgsdepartementet

Behandlende organ: Ferdigbehandlet

Sakstype: Beslutning


 
 
FULL TITTEL

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1350/2007/EF av 23. oktober 2007 om opprettelse av Fellesskapets andre handlingsprogram på området helse (2008-2013)

SISTE ENDRING

Rådskonklusjoner vedtatt 12.10.2009 om rapport fra EUs revisjonsrett om folkehelseprogrammet

EU
Lagt fram av Kommisjonen: 
05.04.2005
Vedtatt i EU: 
13.10.2007
Anvendes fra i EU: 
01.01.2008
EØS
Vedtatt i EØS-komiteen: 
06.06.2008
EØS-beslutningens ikrafttredelse: 
07.06.2008
Implementeringsfrist (anvendelse) i EØS: 
01.01.2008
NORGE
Lagt fram av regjeringen: 
01.02.2008
Vedtatt i Stortinget: 
08.05.2008
Anvendes fra i Norge: 
01.01.2008

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
EU-programmet for helse (2008-2013) ble formelt vedtatt i EU ved parlaments- og rådsvedtak av 23. oktober 2007. Helse­programmet (2008-2013) er en videreføring av EUs folkehelseprogram (2003-2008). Det totale budsjettet til det nye helse­programmet ligger på 365,6 millioner euro. Deler av budsjettet er allerede brukt i 2007, slik at beløpet som gjenstår nå er 321,5 millioner euro over seks år. Det vil si om lag 53,5 millioner euro per år. Programmet har fokus på tre hovedområder:

1. helseberedskap,
2. helsefremmende arbeid, inkludert reduksjon av sosiale helseforskjeller og
3. helseopplysning.

Under punkt 1 faller å beskytte borgerne mot helsetrusler og bedre borgernes sikkerhet. Under punkt 2 faller å bidra til sunn, aktiv aldring og å fremme en sunnere livsstil ved å bekjempe helsedeterminanter. Under punkt 3 faller utveksling av kunnskap og "best pracitice" og å samle, analysere og spre helseinformasjon.

Programmet skal gi støtte til prosjekter i henhold til kunngjøring (calls for proposals). Det er allerede under dagens program opprettet en programkomité med representanter for de deltakende landene, som skal utarbeide årlige arbeidsprogrammer. Den eksisterende programkomiteen vil videreføres. Norge deltar i programkomiteen som observatør.

Prioriterte mål vil årlig bli identifisert i arbeidsprogrammet for å bidra til at programmet bruker midlene på noen få prioriterte tiltak tilpasset politisk kontekst og behov som måtte oppstå. Den operasjonelle driften av programmet er lagt til et eget byrå; Public Health Executive Agency (PHEA).

Merknader
For deltakelsen i dagens folke­helseprogram (2003-2008) er Norges totale økonomiske forpliktelse på om lag 60 millioner kroner over seks år. Ved deltakelse i EUs nye helse­program (2008-2013) vil de økonomiske utgiftene for Norge utgjøre om lag 65 millioner kroner fordelt på seks år. Dette vil gi en gjennomsnittlig kostnad på om lag 11 millioner kroner per år.

I 2007 var det totalt 63 prosjekter som ble godkjent for programstøtte. Norske organisasjoner og institusjoner deltar i 13 av disse. I 2006 var tallet på norske prosjektdeltakere 17.

Sakkyndige instansers merknader
Saken har vært behandlet i Spesialutvalget for helse, der Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Fornyings- og administrasjonsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Utenriksdepartementet er representert.

Vurdering
Forslaget medfører ikke behov for lov- eller forskriftsendringer.

Forslaget vil ha budsjettmessige konsekvenser. Beslutningen vil derfor måtte forelegges Stortinget før eventuell innlemming i EØS-avtalen.

Rettsakten anses å være relevant og akseptabel for Norge.

Status
Programmet ble innlemmet i EØS-avtalen 6. juni 2008.

 
RELATERTE SAKER PÅ EUROPALOV
 
Lenkene under er blitt plukket ut automatisk baserte på en analyse av alt tekstinnhold på Europalov. Noen lenker vil derfor også kunne vise til ikke-relaterte saker på nettstedet.