EUs matsikkerhetsbyrå (EFSA): endringsbestemmelser om ekspertpanelenes navn og kompetanseområder

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/228 av 9. februar 2017 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 178/2002 hva gjelder navnene og kompetanseområdene til ekspertpanelene til Det europeiske matsikkerhetsbyrået

Commission Regulation (EU) 2017/228 of 9 February 2017 amending Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council as regards the names and the areas of competence of the scientific panels of the European Food Safety Authority

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 10.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I artikel 28 i forordning (EF) nr. 178/2002 er der oplistet ti ekspertpaneler, der, inden for deres respektive kompetenceområder, er ansvarlige for at afgive ekspertudtalelser på Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets (i det følgende benævnt »autoriteten«) vegne. Disse paneler omfatter blandt andre: Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Næringsstoffer Tilsat til Fødevarer (i det følgende benævnt »ANS-panelet«), Ekspertpanelet for Diætetiske Produkter, Ernæring og Allergier (i det følgende benævnt »NDA-panelet«) og Ekspertpanelet for Materialer, der Kommer i Berøring med Fødevarer, Enzymer, Smagsstoffer og Hjælpestoffer, der Anvendes i Fødevarer (i det følgende benævnt »CEF-panelet«).

(2) Den 3. februar 2016 indgav autoriteten en anmodning til Kommissionen om at ændre navnene på ANS-, NDA- og CEF-panelet for at tage hensyn til forventede ændringer i den tekniske og videnskabelige udvikling.

(3) De tekniske og videnskabelige ændringer berører primært panelernes arbejdsbyrde. Navnlig vil CEF-panelets arbejdsbyrde øges i de kommende år på grund af behovet for evaluering af ikke-færdigbehandlede ansøgninger om optagelse af fødevareenzymer på EU-listen, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1332/2008. Derfor bør evalueringen af smagsstoffer, der på nuværende tidspunkt varetages af CEF-panelet, overgå til ANS-panelet.

(4) For at undgå at overbebyrde det nuværende ANS-panel bør evalueringen af næringsstoffer og andre stoffer med fysiologisk virkning, der tilsættes til fødevarer, imidlertid overgå til NDA-panelet, da arbejdsbyrden for dette panel sandsynligvis vil mindskes på grund af færdiggørelsen af referenceværdier for kost og det faldende antal ansøgninger om optagelse på listen over tilladte sundhedsanprisninger, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006. En sådan omfordeling er også i overensstemmelse med ekspertisen i NDA-panelet, da nogle stoffer, der anvendes som næringsstoffer, henhører under kategorien nye fødevarer, der på nuværende tidspunkt vurderes af NDA-panelet.

(5) Navnene på de tre berørte paneler ændres derfor ved nærværende forordning som følger: ANS-panelet får navnet »Ekspertpanelet for Fødevaretilsætningsstoffer og Smagsstoffer«, NDA-panelet får navnet »Ekspertpanelet for Ernæring, Nye Fødevarer og Fødevareallergener«, og CEF-panelet får navnet »Ekspertpanelet for Fødevarekontaktmaterialer, Enzymer og Tekniske Hjælpestoffer«.

(6) Den nuværende mandatperiode for medlemmerne af ANS- og CEP-panelet udløber den 30. juni 2017, og den nuværende mandatperiode for medlemmer af de otte resterende ekspertpaneler under autoriteten, herunder NDA-panelet, udløber den 30. juni 2018. For at give autoriteten tilstrækkelig tid til at organisere panelerne effektivt, jf. artikel 28, stk. 5 og 9, i forordning (EF) nr. 178/2002, anvendes nærværende forordning fra den 1. juli 2018.

(7) Forordning (EF) nr. 178/2002 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
10.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
09.02.2017
Anvendelsesdato i EU
01.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet