EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning om fastsettelse av ytterligere plikter og oppgaver for EUs referanselaboratium for fiske- og krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

(Draft) Commission Regulation laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for fish and crustacean diseases and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 6.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 882/2004 fastsættes de generelle opgaver for og krav til EU-referencelaboratorier for foderstoffer og fødevarer samt dyresundhed. EU-referencelaboratorierne for dyresundhed og levende dyr er opført på en liste i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. I punkt 15 i del II i nævnte bilag angives Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Det Forenede Kongerige, som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme.

(2) I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for omsætning, import og transit gennem Unionen af akvakulturdyr og produkter deraf samt visse minimumsforanstaltninger og bekæmpelsesforanstaltninger vedrørende visse sygdomme hos disse dyr. Artikel 55, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF indeholder bestemmelser om udpegelse af EU-referencelaboratorier for vanddyrssygdomme, der er relevante i forbindelse med dette direktiv.

(3) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 737/2008 udpegedes Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Det Forenede Kongerige, som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme for perioden fra 1. juli 2008 til 30. juni 2018. I henhold til artikel 55, stk. 3, i direktiv 2006/88/EF skal der foretages en revision af laboratoriets opgaver.

(4) Som følge af Det Forenede Kongeriges meddelelse i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union kan Cefas ikke fortsætte som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme i perioden, der begynder den 1. juli 2018.

(5) Med henblik på synergier i teknisk ekspertise, laboratoriekapacitet og netværksarbejde med nationale referencelaboratorier bør EU-referencelaboratoriet for fiskesygdomme også overtage opgaver og funktioner fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme.

(6) Danmarks Tekniske Universitet, Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark, der er udpeget som EU-referencelaboratorium for fiskesygdomme, bør derfor overtage opgaver og funktioner fra EU-referencelaboratoriet for krebsdyrssygdomme.

(7) DTU Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskab - Fiskesygdomme, der overtager ansvarsområder fra EU-referencelaboratoriet for fiske- og krebsdyrssygdomme, bør angives som EU-referencelaboratorium for krebsdyrssygdomme for perioden fra 1. juli 2018 til 30. juni 2023. Derudover bør det opføres i del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004. Del II i bilag VII til forordning (EF) nr. 882/2004 bør derfor ændres.

(8) For at sikre fuldstændig kontinuitet i EU-referencelaboratorierne for krebsdyrssygdomme er det hensigtsmæssigt at angive en specifik dato for anvendelse for foranstaltningerne i denne forordning.

(9) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet