EUs referanselaboratorium for fiske- og krepsdyrsykdommer: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2018/455 av 16. mars 2018 om tilleggsforpliktelser og -oppgaver for EUs referanselaboratium for fiske- og krepsdyrsykdommer og om endring av vedlegg VII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 882/2004

Commission Regulation (EU) 2018/455 of 16 March 2018 laying down additional responsibilities and tasks for the European Union reference laboratory for fish and crustacean diseases and amending Annex VII to Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 31.10.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.3.2018)

Sammendrag av innhold
Kontrollforordningen (EF) nr. 882/2004 gir generelle bestemmelser om oppgaver, forpliktelser og vilkår for EU referanselaboratorier (EURL) innen mat, fôr og dyrehelse. Utpekte EURL for dyrehelse er listeført i del II i vedlegg VII av forordningen.

Under punkt 15, del II i vedlegg VII, er Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth, Storbritannia, listeført som EURL for krepsdyrsykdommer. Utpekelsen utløper 30. juni 2018. Som følge av at Storbritannia er ventet å forlate EU (Brexit) er det nødvendig å peke ut et nytt EURL for krepsdyrsykdommer.

På bakgrunn av teknisk ekspertise, laboratoriekapasitet og tilknytning til ulike nasjonale referanselaboratorier er det besluttet at nåværende EURL for fiskesykdommer tar over funksjoner og oppgaver til tidligere EURL for krepsdyrsykdommer.

EURL for fiskesykdommer er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Veterinærinstituttet Afdeling for Diagnostik og Beredskap – Fiskesygdomme, 2800 Kgs. Lyngby, Danmark. DTU utpekes som EURL på krepsdyrsykdommer for perioden 1. juli 2018 – 30. juni 2023.

Utpekelsen av nytt EURL for krepsdyrsykdommer medfører endring av punkt 6 i del II i vedlegg VII av forordning (EF) nr. 882/2004. Punkt 15 samme sted slettes.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringen medfører en endring av forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Mattilsynet vurderer at denne endringen er åpenbart unødvendig å sende på høring jf. forvaltningsloven § 37. Begrunnelsen for dette er at Norge har minimal innflytelse på utpekelse av EURL. Eventuelle høringsinnspill til endringen vil derfor ikke kunne tillegges betydning. Mattilsynet har informert berørte parter (Veterinærinstituttet) om endringen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten anses å ha minimale økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Veterinærinstituttet har hatt et godt samarbeid med det utpekte laboratoriet over mange år, og vil videreføre et aktivt samarbeid også innen krepsdyrsykdommer.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU den 16. mars 2018 og kunngjort i Official Journal den 20. mars 2018.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
30.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.03.2018
Anvendelsesdato i EU
01.07.2018
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet